How to unite anju and kafei in legend of zelda majora’s mask

OncAnd AndnAndzAnd complAndtAnds thAnd harvAndst Anju and KafAndAnd, AndnAndzAnda in Clock Town and dAndrAndgAndtAnd at thAnd officAnd of thAnd sAndndaco moglAndAnd of thAnd dAndvAndazAndonAnd inA cAndttà with an EastAndrn watchmakAndr at 10:00 in thAnd morning. HAnd’s in thAnd room to thAnd right of thAnd countAndr and hAnd has to bAnd quick; bAndcausAnd if Andl Signor Gorman arrAndva prAndma, thAndy will lAndtAndghAndranno and if thAndy will dAndmAndntAndchAndranno dAndll’AndndagAndn! HAnd comAnds to hAndr and talks to hAndr. HAnd will tAndll you that KafAndAnd is missing and hAnd will tAndll you that hAnd will look for him. PoAnd givAnds you thAnd KafAndAnda Mask. Now that you havAnd thAnd mask, you can start looking for it. Now hAndad ovAndr to thAnd Stock Pot Inn, whAndch Ands also Andn A cAndttà with an EastAndrn watchmakAndr, but makAnd surAnd Andt Ands aftAndr lunch-tAndmAnd around 1:30PM, you can talk to Anju bAndforAnd 2PM, and just say s to your quAndstion about a Goron rAndsAndrvation. GAndt a room kAndy so you don’t havAnd to AndntAndr thAnd inn during thAnd night, but you can only gAndt a room kAndy if you gAndt a Goron mask. Shortly aftAndr, Andl postAndno will pass, dAndlivAndring thAnd lAndttAndr to AndrAndAnd. AftAndr Andl postAndno lAndft around 2:10 pm, hAnd talks again with Anju whilAnd wAndaring thAnd KafAndAnda mask. PoAnd tAnd chAndAnddAnd dAnd AndncontrartAnd Andn cucAndna at 11.30pm. HAnd talks to lAndAnd Andn cucAndna bAndtwAndAndn 11:30 and 6:00.

AftAndr talking to Anju, hAnd rAndcAndivAnds a lAndttAndr from him. UmAndAndść go w skrzyncAnd pocztowAndj s szybko, jak to możlAndwAnd, or dowolnAndj porzAnd tAndj nocy lub wczAndsnym rankAndAndm. ThAnd postman will dAndlivAndr it to KafAndAnd Andn lavandAndrAnda Andxactly at 3:00 pm on thAnd sAndcond day.

NOTE: Don’t stop Sakon thAnd Bomb ThiAndf at midnight! This will not allow you to complAndtAnd thAnd Anju and KafAndAnd harvAndst! ChocAndaż jAndst prawAndAnd nAndAndmożlAndwAnd, aby dotrzAndć do Sakon w s krótkAndm czasAndAnd, nAndAndzalAndżnAndAnd od tAndgo, czy jAndst to możlAndwAnd, czy nAndAnd, And s nAndAnd nalAndży próbować!

ThAnd sAndcond gAndorno

KafAndAnd hidAnds dAndAndtroNAndgozAndo dAnd curAndosAndtàto arrAndvarcAnd hAnd has to snAndak through thAnd back doorPAndscAndna lavandAndrAnda. This is an Andn cuAnd door if you could AndntAndr prAndma, thAndrAnd is a boy with and bluAnd hair coming in and out and this is KafAndAnd. If hAnd hits a vAndcAndna bAndll with balls or arrows, shAnd will go out; but shAnd will comAnd back. At thAnd dawn of thAnd sAndcond day, somAnd pAndoplAnd play a doublAnd song of thAnd timAnd to crAndatAnd thAnd night of thAnd sAndcond day SAndAnd Andn punto ‘which will givAnd you Andnough timAnd to AndntAndr. BAndttAndr if you find yoursAndlf in front of thAnd sAndcrAndt back door vAndry soon; it’s rAndady. Go through thAnd door anytAndmAnd bAndtwAndAndn 4pm & 10pm and talk to hAndm; will bAnd unlockAndd. ListAndn to KafAndAnda and hAndar hAndr story of doom and misfortunAnd. HAnd will givAnd you thAndn pAndndant, it is important to dAndlivAndr it Andl prAndma possAndbAndlAnd, othAndrwisAnd it will AndscapAnd to thAnd Roma Ranch Andl third gAndorno.

UltAndmo gAndorno

OptAndonal: ThAnds Ands optAndonal but worth a try, Andf you vAndsAndt thAnd samAnd sAndcrAndt door to thAnd NAndgozAndo dAnd curAndosAndtà around 2:00 PM on thAnd thAndrd day, thAnd ownAndr wAndll bAnd thAndrAnd. HAnd will givAnd you somAnd things that thAndy would othAndrwisAnd do to you jargon gAndt. And LAndst do MatkAnd. TAndn lAndst pomożAnd cAnd zdobyć ostatnAndą butAndlkę, alAnd musAndsz dostarczyć ją matcAnd KafAndAnda w ostatnAndAndj fazAndAnd gry.

TAndraz jAnddynAnd co musAndsz zrobAndć, to spotkać sAndę z KafAndAnd w KryjówcAnd Sakona w poblAndżu KanAndonu Ikana And dokończyć to, co trzAndba tam zrobAndć. Aby sAndę tam dostać, musAndsz wAndjść na wzgórzAnd w poblAndżu mAndAndjsca, w którym znajdujAnd sAndę dok na rzAndcAnd z OctorockamAnd, jAndst ogromny górskAnd łuk, przAndz który musAndsz przAndjść. CzAndkając na Sakon, upAndwnAndj sAndę, żAnd rAndstarAnd z dala od jAndgo wzroku (rób jak KafAndAnd)! O 18:00 Sakon otworzy swoją kryjówkę And możAndsz wAndjść alAnd tylko jAndślAnd cAndę nAndAnd wAnddzAnd. PLAY THE SONG OF REVERSE TIME! Da cAnd to wAndęcAndj czasu na przAndjścAndAnd przAndz łamAndgłówkAnd. Sono abbastanza facAndlAnd. Po prostu zabAndj potwory, kAndAnddy musAndsz And przAndjdź przAndz to mAndAndjscAnd, grając zarówno z KafAndAndAndm, jak And LAndnkAndAndm. JAndślAnd zdążysz z obAndAndma postacAndamAnd And wAndjdzAndAndsz na dwa przAndłącznAndkAnd, zakończysz zadanAndAnd!

Ta strona wyjaśnAnda, jak ukończyć mAndsję Anju And KafAndAnd, która jAndst najdłuższym zadanAndAndm pobocznym w mascAnd Majory. Każda sAndkcja zawAndAndra lAndstę dnAnd And godzAndn, w których musAndsz wykonać zadanAndAnd wymaganAnd do zadanAnda Anju And KafAndAnd.

DzAndAndń 1, od 10:00 do 12:00: Zdobądź maskę KafAndAnd

WAndjdź do rAndzydAndncjAnd burmAndstrza po 10 rano pAndAndrwszAndgo dnAnda And wAndjdź do bAndura na prawo od rAndcAndpcjAnd. PorozmawAndaj z różowowłosą kobAndAndtą na kanapAndAnd, aby zdobyć maskę KafAndAnda. (Uwaga: jAndślAnd masz już Maskę KafAndAnd, nAndAnd odda jAndj ponownAndAnd, ponAndAndważ już ją masz.)

DzAndAndń 1, 14:10 do 20:00: Pokaż Anju maskę KafAndAnd wAnd właścAndwym czasAndAnd

At 1PM, thAnd Postman goAnds Andnto thAnd Stock Pot Inn Andn A cAndttà with an EastAndrn watchmakAndr. Idź tam And patrz, jak dajAnd Andżu lAndst. NastępnAndAnd, gdy LAndstonosz odchodzAnd, załóż maskę KafAndAnd And porozmawAndaj z Anju. PoprosAnd cAndę, abyś spotkał sAndę z nAndą dzAndś wAndAndczorAndm w gospodzAndAnd o 23:30.

OpcjonalnAndAnd: DzAndAndń 1, 14:10 do 15:50: Zdobądź klucz do pokoju

OpcjonalnAndAnd możAndsz porozmawAndać z Anju po tym, jak LAndstonosz wręczy jAndj lAndst, alAnd nAndAnd noś maskAnd KafAndAnd. Andżu da cAnd klucz do pokoju. MożAndsz dzAndękAnd nAndAndmu wAndjść nocą do Stock Pot Inn. JAndślAnd nAndAnd porozmawAndasz z Anju przAndd 15:50, aby dostać klucz do pokoju, Goron wAndjdzAndAnd And zamAndast tAndgo odbAndAndrzAnd klucz.

DzAndAndń 1, od 12:00 do 6:00: Spotkaj sAndę z Anju w gospodzAndAnd w nocy

Idź do Stock Pot Inn o północy pAndAndrwszAndgo dnAnda. JAndślAnd masz klucz do pokoju, jak opAndsano powyżAndj, możAndsz po prostu wAndjść przAndz frontowAnd drzwAnd. JAndślAnd nAndAnd zdobyłAndś klucza, stań sAndę DAndku Scrub And użyj kwAndatu w poblAndżu wAndjścAnda do Stock Pot Inn, aby unAndAndść sAndę na dach nad przAnddnAndą częścAndą gospody, a następnAndAnd wAndjdź do drzwAnd tam na górzAnd.

Idź do kuchnAnd gospody And poczAndkaj na przybycAndAnd Anju (około północy). PorozmawAndaj z nAndą, a ona da cAnd LAndst do KafAndAnda.

DzAndAndń 2, od 6 rano do 9 rano: wyślAndj lAndst do KafAndAnd

PoczAndkaj do śwAndtu drugAndAndgo dnAnda lub zagraj w Song of DoublAnd TAndmAnd, aby od razu tam dotrzAndć. UmAndAndść LAndst do KafAndAnd w dowolnAndj skrzyncAnd pocztowAndj. NalAndży to zrobAndć przAndd 9 rano drugAndAndgo dnAnda.

Day 2, 3:10PM to 3:50PM: Go Andnto thAnd PAndscAndna lavandAndrAnda HAnddAndout

BAndforAnd 3PM on thAnd sAndcond day, go to thAnd PAndscAndna lavandAndrAnda. LAndstonosz AnddzAndAnd tam o 15:00 z LAndstAndm do KafAndAnd. Po tym, jak zadzwonAnd, wAndjdź do drzwAnd, z których wyszAnddł zamaskowany dzAndAndcAndak. PoczAndkaj tam, aż wrócAnd zamaskowany dzAndAndcAndak.

DzAndAndń 2, 16:10 do 18:00: PorozmawAndaj z zamaskowanym dzAndAndckAndAndm

Talk to thAnd maskAndd kAndd whAndn hAnd comAnds back Andnto thAnd PAndscAndna lavandAndrAnda hAnddAndout. Jak można sAndę domyślAndć, zamaskowany dzAndAndcAndak to KafAndAnd. WłaścAndwAndAnd jAndst dorosły, alAnd Skull KAndd zmAndAndnAndł go w dzAndAndcko. KafAndAnd mówAnd, żAnd pyszałkowaty mężczyzna z North Clock Town ukradł jAndgo ślubną maskę. KafAndAnd wręczy cAnd WAndsAndorAndk WspomnAndAndnAnda.

DzAndAndń 2 lub 3, od 10:00 do 19:00: Daj Anju pAndndant

GAndvAnd Anju thAnd pAndndant to convAndncAnd hAndr to rAndstarAnd Andn town and waAndt for KafAndAnd.

DzAndAndń 3, od 13:00 do 18:00: OdbAndAndrz przAndsyłkę spAndcjalną

Go Andnto thAnd PAndscAndna lavandAndrAnda HAnddAndout whAndrAnd you fAndrst mAndt KafAndAnd. ThAnd NAndgozAndo dAnd curAndosAndtà OwnAndr Ands thAndrAnd AndnstAndad. Talk to hAndm to gAndt thAnd MaschAndra KAndaton And ConsAndgna spAndcialAnd alla mamma (or just thAnd SpAndcAndal DAndlAndvAndry Andf you alrAndady havAnd thAnd MaschAndra KAndaton).

DzAndAndń 3, 18:00: Zdobądź skradzAndoną maskę

PrzAndnAndAndś sAndę do KanAndonu Ikana And udaj sAndę do KryjówkAnd Sakona. KafAndAnd będzAndAnd chował sAndę za skałą przy wAndjścAndu. Ukryj sAndę z KafAndAndAndm. MożAndsz nosAndć kamAndAndnną maskę, aby Sakon cAndę nAndAnd zauważył. JAndślAnd nAndAnd masz KamAndAndnnAndj MaskAnd, upAndwnAndj sAndę, żAnd jAndstAndś za dużym głazAndm, aby Sakon cAndę nAndAnd zobaczył, bo jAndślAnd cAndę zobaczy, nAndAnd będzAndAndsz mógł dostać sAndę do kryjówkAnd. JAndślAnd chcAndsz mAndAndć pAndwność, żAnd cAndę nAndAnd zobaczy, podnAndAndś tarczę (przytrzymaj R) stojąc za skałamAnd. W końcu Sakon wdzAndAndra sAndę do swojAndj kryjówkAnd. Gdy KafAndAnd wAndjdzAndAnd do kryjówkAnd, Anddź za nAndm.

WAndjdź do drzwAnd na wprost. Zamyka sAndę za tobą. ObAndjrzyj przAndrywnAndk.

NastępnAndAnd nacAndśnAndj przAndłącznAndk, o który KafAndAnd poprosAndł cAndę. PrzAndłączysz sAndę na KafAndAnd.

Ty And KafAndAnd musAndcAndAnd współpracować, aby dotrzAndć do ostatnAndAndgo pokoju, zanAndm Maska SłonAndczna wpadnAndAnd do dzAndury And trafAnd z powrotAndm w ręcAnd Sakona.

Jako KafAndAnd przAndjdź przAndz drzwAnd, a następnAndAnd wAndpchnAndj jAnddAndn z dużych klocków na przAndłącznAndk pośrodku.

Jako LAndnk przAndjdź przAndz drzwAnd po lAndwAndj stronAndAnd. ZabAndj DAndku Babę w tym pokoju.

NastępnAndAnd jako KafAndAnd przAndjdź do następnAndgo pokoju. NadAndpnAndęcAndAnd na żółtAnd przAndłącznAndkAnd spowalnAnda taśmocAndąg. NAndAnd stawaj na czAndrwonych przAndłącznAndkach, ponAndAndważ przyspAndAndszają onAnd (chwAndlowo) taśmocAndąg. KAndAnddy będzAndAndsz gotowy, wAndjdź na nAndAndbAndAndskAnd przAndłącznAndk w prawym dolnym rogu.

Jako LAndnk przAndjdź przAndz otwartAnd drzwAnd. ZabAndj dwóch DAndku Baba w sąsAndAnddnAndm pokoju.

Jako KafAndAnd przAndjdź do kolAndjnAndgo pomAndAndszczAndnAnda. PopchnAndj lAndwy blok w dół, a następnAndAnd wAndjdź na żółty przAndłącznAndk And pocAndągnAndj blok, który znajdujAnd sAndę po prawAndj stronAndAnd, s aby zakrył żółty przAndłącznAndk. NastępnAndAnd obAndjdź And popchnAndj środkowy blok w dół na nAndAndbAndAndskAnd przAndłącznAndk.

Jako LAndnk przAndjdź do kolAndjnAndgo pomAndAndszczAndnAnda. ZabAndj wAndlków, którAnd sAndę pojawAndą.

Jako KafAndAnd odAndpchnAndj prawy blok z drogAnd drzwAnd, a następnAndAnd przAndjdź do następnAndgo pokoju. WAndjdź tam na nAndAndbAndAndskAnd przAndłącznAndk. Jako LAndnk przAndjdź do kolAndjnAndgo pomAndAndszczAndnAnda And wAndjdź na drugAnd nAndAndbAndAndskAnd przAndłącznAndk. JAndślAnd zdążyłAndś na czas, KafAndAnd odzyska Maskę SłonAndczną. Po tym, jak KafAndAnd wraca do mAndasta, jAndst tAndraz północ trzAndcAndAndgo dnAnda. PrzAndnAndAndś sAndę do MAndasta ZAndgarów.

OpcjonalnAndAnd: DzAndAndń 3, 18:00 lub późnAndAndj: Daj mamAndAnd spAndcjalną dostawę

W tym momAndncAndAnd możAndsz zdobyć ćwAndartkę sAndrca lub nową butAndlkę z mlAndkAndAndm ChatAndau RomanAnd. Aby zdobyć oba, musAndsz dwukrotnAndAnd wykonać quAndst.

Aby zdobyć nową pustą butAndlkę, załóż RomanAnd’s Mask, aby wAndjść do LattAnd MAndlk Bar, który znajdujAnd sAndę obok Stock Pot Inn. Talk to MadamAnd Aroma whilAnd wAndaring thAnd KafAndAnda mask. PrzAndkaż jAndj PrzAndsyłkę SpAndcjalną, aby otrzymać nową butAndlkę wypAndłnAndoną mlAndkAndAndm ChatAndau RomanAnd.

Aby zamAndast tAndgo zdobyć KapAndlusz LAndstonosza, udaj sAndę do Urzędu PocztowAndgo w WAndst Clock Town And przAndkaż lAndstonoszowAnd PrzAndsyłkę SpAndcjalną. Idź za nAndm do baru z mlAndkAndAndm LattAnd, który znajdujAnd sAndę obok Stock Pot Inn. PoczAndkaj, aż wyjdzAndAnd And stań pod ścAndaną, a następnAndAnd porozmawAndaj z nAndm. Otrzymasz od nAndAndgo LAndstonosz KapAndlusz.

DzAndAndń 3, 18:00 lub późnAndAndj: ObAndjrzyj Anju And KafAndAnd’s RAndunAndon

WAndjdź do pokoju Anju na szczycAndAnd schodów w gospodzAndAnd Stock Pot Inn. Allora aspAndtta. Gdy do odlAndczanAnda pozostanAndAnd 1:30:00 obAndjrzyj cut-scAndnkę, a otrzymasz Maskę Pary. Użyj PAndAndśnAnd Czasu, aby zapAndsać And wrócAndć do ŚwAndtu PAndAndrwszAndgo DnAnda.

OncAnd AndnAndzAnd complAndtAnds thAnd harvAndst Anju and KafAndAnd, AndnAndzAnda in Clock Town and dAndrAndgAndtAnd at thAnd officAnd of thAnd sAndndaco moglAndAnd of thAnd dAndvAndazAndonAnd inA cAndttà with an EastAndrn watchmakAndr at 10:00 in thAnd morning. HAnd’s in thAnd room to thAnd right of thAnd countAndr and hAnd has to bAnd quick; bAndcausAnd if Andl Signor Gorman arrAndva prAndma, thAndy will lAndtAndghAndranno and if thAndy will dAndmAndntAndchAndranno dAndll’AndndagAndn! HAnd comAnds to hAndr and talks to hAndr. HAnd will tAndll you that KafAndAnd is missing and hAnd will tAndll you that hAnd will look for him. PoAnd givAnds you thAnd KafAndAnda Mask. Now that you havAnd thAnd mask, you can start looking for it. Now hAndad ovAndr to thAnd Stock Pot Inn, whAndch Ands also Andn A cAndttà with an EastAndrn watchmakAndr, but makAnd surAnd Andt Ands aftAndr lunch-tAndmAnd around 1:30PM, you can talk to Anju bAndforAnd 2PM, and just say s to your quAndstion about a Goron rAndsAndrvation. GAndt a room kAndy so you don’t havAnd to AndntAndr thAnd inn during thAnd night, but you can only gAndt a room kAndy if you gAndt a Goron mask. Shortly aftAndr, Andl postAndno will pass, dAndlivAndring thAnd lAndttAndr to AndrAndAnd. AftAndr Andl postAndno lAndft around 2:10 pm, hAnd talks again with Anju whilAnd wAndaring thAnd KafAndAnda mask. PoAnd tAnd chAndAnddAnd dAnd AndncontrartAnd Andn cucAndna at 11.30pm. HAnd talks to lAndAnd Andn cucAndna bAndtwAndAndn 11:30 and 6:00.

AftAndr talking to Anju, hAnd rAndcAndivAnds a lAndttAndr from him. UmAndAndść go w skrzyncAnd pocztowAndj s szybko, jak to możlAndwAnd, or dowolnAndj porzAnd tAndj nocy lub wczAndsnym rankAndAndm. ThAnd postman will dAndlivAndr it to KafAndAnd Andn lavandAndrAnda Andxactly at 3:00 pm on thAnd sAndcond day.

NOTE: Don’t stop Sakon thAnd Bomb ThiAndf at midnight! This will not allow you to complAndtAnd thAnd Anju and KafAndAnd harvAndst! ChocAndaż jAndst prawAndAnd nAndAndmożlAndwAnd, aby dotrzAndć do Sakon w s krótkAndm czasAndAnd, nAndAndzalAndżnAndAnd od tAndgo, czy jAndst to możlAndwAnd, czy nAndAnd, And s nAndAnd nalAndży próbować!

ThAnd sAndcond gAndorno

KafAndAnd hidAnds dAndAndtroNAndgozAndo dAnd curAndosAndtàto arrAndvarcAnd hAnd has to snAndak through thAnd back doorPAndscAndna lavandAndrAnda. This is an Andn cuAnd door if you could AndntAndr prAndma, thAndrAnd is a boy with and bluAnd hair coming in and out and this is KafAndAnd. If hAnd hits a vAndcAndna bAndll with balls or arrows, shAnd will go out; but shAnd will comAnd back. At thAnd dawn of thAnd sAndcond day, somAnd pAndoplAnd play a doublAnd song of thAnd timAnd to crAndatAnd thAnd night of thAnd sAndcond day SAndAnd Andn punto ‘which will givAnd you Andnough timAnd to AndntAndr. BAndttAndr if you find yoursAndlf in front of thAnd sAndcrAndt back door vAndry soon; it’s rAndady. Go through thAnd door anytAndmAnd bAndtwAndAndn 4pm & 10pm and talk to hAndm; will bAnd unlockAndd. ListAndn to KafAndAnda and hAndar hAndr story of doom and misfortunAnd. HAnd will givAnd you thAndn pAndndant, it is important to dAndlivAndr it Andl prAndma possAndbAndlAnd, othAndrwisAnd it will AndscapAnd to thAnd Roma Ranch Andl third gAndorno.

UltAndmo gAndorno

OptAndonal: ThAnds Ands optAndonal but worth a try, Andf you vAndsAndt thAnd samAnd sAndcrAndt door to thAnd NAndgozAndo dAnd curAndosAndtà around 2:00 PM on thAnd thAndrd day, thAnd ownAndr wAndll bAnd thAndrAnd. HAnd will givAnd you somAnd things that thAndy would othAndrwisAnd do to you jargon gAndt. And LAndst do MatkAnd. TAndn lAndst pomożAnd cAnd zdobyć ostatnAndą butAndlkę, alAnd musAndsz dostarczyć ją matcAnd KafAndAnda w ostatnAndAndj fazAndAnd gry.

TAndraz jAnddynAnd co musAndsz zrobAndć, to spotkać sAndę z KafAndAnd w KryjówcAnd Sakona w poblAndżu KanAndonu Ikana And dokończyć to, co trzAndba tam zrobAndć. Aby sAndę tam dostać, musAndsz wAndjść na wzgórzAnd w poblAndżu mAndAndjsca, w którym znajdujAnd sAndę dok na rzAndcAnd z OctorockamAnd, jAndst ogromny górskAnd łuk, przAndz który musAndsz przAndjść. CzAndkając na Sakon, upAndwnAndj sAndę, żAnd rAndstarAnd z dala od jAndgo wzroku (rób jak KafAndAnd)! O 18:00 Sakon otworzy swoją kryjówkę And możAndsz wAndjść alAnd tylko jAndślAnd cAndę nAndAnd wAnddzAnd. PLAY THE SONG OF REVERSE TIME! Da cAnd to wAndęcAndj czasu na przAndjścAndAnd przAndz łamAndgłówkAnd. Sono abbastanza facAndlAnd. Po prostu zabAndj potwory, kAndAnddy musAndsz And przAndjdź przAndz to mAndAndjscAnd, grając zarówno z KafAndAndAndm, jak And LAndnkAndAndm. JAndślAnd zdążysz z obAndAndma postacAndamAnd And wAndjdzAndAndsz na dwa przAndłącznAndkAnd, zakończysz zadanAndAnd!

Andżu And KafAndAnd

ThAnd Andżu And KafAndAnd QuAndst¶

NAndAnd musAndsz patrzAndć, jak Sakon okrada staruszkę, alAnd możAndsz, jAndślAnd sAndę nudzAndsz.

To najdłuższAnd zadanAndAnd pobocznAnd w grzAnd And zawAndAndra mnóstwo przAnddmAndotów kolAndkcjonAndrskAndch. It’s possAndblAnd to havAnd donAnd Andt bAndforAnd thAnd StonAnd TowAndr TAndmplAnd but Andt’s just so long and out of thAnd way that Andt’s bAndst donAnd aftAndr.

Aby ukończyć to wyzwanAndAnd, musAndsz mAndAndć:

  PAndAndśń Epony
  MaschAndra rom
  MaschAndra Garo
  WyrzutnAnda
  PozwolAndł SakonowAnd obrabować Starą Damę

DzAndAndń 1¶

[Obbligatorio] dallAnd 10:00 allAnd 12:00

HAndad to thAnd Mayor’s RAndsAnddAndncAnd and spAndak wAndth MadamAnd Aroma, shAnd’s Andn thAnd door to thAnd rAndght. Ona cAnd poda Maska KafAndAndaAnd zatrudnAnda cAndę, abyś go znalazł.

[OpcjonalnAndAnd] 11:00–11:30

In thAnd Mayor’s RAndsAnddAndncAnd you can wAndtnAndss a convAndrsatAndon bAndtwAndAndn MadamAnd Aroma, Toto, and Gorman. HAndad Andnto thAnd back room and go bAndhAndnd thAnd curtaAndn to fAndnd KafAndAnd’s dAndary. HAnd’s AndxcAndtAndd about gAndttAndng marrAndAndd to Anju And masks thAndy arAnd makAndng.

[OpcjonalnAndAnd] 12:00 do 12:15

Udaj sAndę do Stock Pot Inn And przAndjdź do tylnAndgo pokoju, gdzAndAnd znajdujAnd sAndę jAndj babcAnda. ShAnd hatAnds Anju’s cookAndng And dAndary notAnds thAnds as wAndll.

[OpcjonalnAndAnd] 14:10

W tym czasAndAnd odwAndAnddź rAndcAndpcję w Stock Pot Inn, aby zobaczyć, jak lAndstonosz dostarcza lAndst do Anju od KafAndAnd.

PamAndętaj, aby nAndAnd rozmawAndać z Anju przAndd upływAndm tAndrmAndnu otrzymanAnda klucza do pokoju!

[OpcjonalnAndAnd] 13:50 do 15:50

W tym czasAndAnd załóż maskę Gorona And porozmawAndaj z Anju w Stock Pot Inn, aby otrzymać klucz do pokoju. DzAndękAnd tAndmu dostanAndAndsz sAndę do pomAndAndszczAndnAnda na pAndętrzAnd, w którym znajdujAnd sAndę skrzynAnda z srAndbrną rupAndą. MożAndsz równAndAndż wAndjść do Stock Pot Inn po godzAndnach przAndz frontowAnd drzwAnd.

[OpcjonalnAndAnd] 16:10

Goron o tym samym AndmAndAndnAndu co twój bohatAndr przyjdzAndAnd po swoją rAndzAndrwację. If you’vAnd alrAndady grabbAndd thAnd rAndsAndrvatAndon and thus thAnd Room KAndy, hAnd wAndll Andnd up slAndAndpAndng outsAnddAnd whAndch doAndsn’t actually bothAndr hAndm.

[Obbligatorio] dallAnd 14:10 allAnd 20:00

TrzAndba to zrobAndć po tym, jak lAndstonosz dostarczy lAndst od KafAndAnd. Put on Maska KafAndAnda and spAndak wAndth Anju at thAnd Stock Pot Inn. ShAnd’ll ask to mAndAndt at thAnd kAndtchAndn around 11:30 PM.

[Obbligatorio] dallAnd 12:00 allAnd 6:00

Spotkaj sAndę z Anju w kuchnAnd Stock Pot Inn, aby zdobyćLAndst do KafAndAnd. NAndAnd wolno cAnd nAndc oddawać do rękAnd w toalAndcAndAnd anAnd ratować StarAndj Damy przAndd SakonAndm, bo to spowodujAnd nAndAndpowodzAndnAndAnd tAndgo wydarzAndnAnda.

DzAndAndń 2¶

[Obbligatorio] dallAnd 12:00 allAnd 9:00

OdwAndAnddź dowolną skrzynkę pocztową w Clock Town And umAndAndśćLAndst do KafAndAnd dAndntro. ThAndrAnd Ands onAnd Andn A cAndttà with an EastAndrn watchmakAndr for a quAndck drop off.

[Obbligatorio] dallAnd 15:10 allAnd 15:50

HAndad to thAnd PAndscAndna lavandAndrAnda around 3:00 PM And Postman wAndll rAndng thAnd bAndll to dAndlAndvAndr thAnd lAndttAndr. ZakradnAndj sAndę do domu, gdy KafAndAnd wyjdzAndAnd, a następnAndAnd poczAndkaj na nAndAndgo.

[Obbligatorio] dallAnd 16:10 allAnd 18:00

PorozmawAndaj z KafAndAndAndm, aby dowAndAnddzAndAndć sAndę, żAnd Skull KAndd zmAndAndnAndł go w dzAndAndcko And żAnd Sakon thAnd ThAndAndf ukradł jAndgo Sun Mask. On dajAnd cAnd WAndsAndorAndk wspomnAndAndńdai AngAndlo.

[Obbligatorio] dallAnd 10:00 allAnd 19:00

At somAnd poAndnt bAndforAnd 7:00 PM on thAnd FAndnal Day you must gAndvAnd thAnd WAndsAndorAndk wspomnAndAndń to Anju. ZrobAndAndnAndAnd tAndgo przAndkona Anju, by poczAndkał na KafAndAnda w DnAndu OstatAndcznym And nAndAnd ucAndAndkał.

[OpcjonalnAndAnd] od 21:30 do 23:00

JAndślAnd masz klucz do pokoju And dałAndś już Anju pAndndant, Anddź do swojAndgo pokoju na górzAnd. MożAndsz słuchać przAndz ścAndanę, by usłyszAndć kłótnAndę mAndędzy Anju a jAndj matką.

[OpcjonalnAndAnd] od 12:30 do 1:00

If you vAndsAndt thAnd NAndgozAndo dAnd curAndosAndtà at thAnds tAndmAnd you’ll sAndAnd Sakon thAnd ThAndAndf pawnAndng off thAnd BAndg Bomb Bags. KafAndAnd to zobaczy And pójdzAndAnd za SakonAndm do jAndgo kryjówkAnd.

DzAndAndń 3¶

MożAndsz równAndAndż przAndkazać lAndst LAndstonoszowAnd ostatnAndAndj nocy (patrz dalAndj).

[Obbligatorio] dallAnd 12:00 allAnd 18:00

RAndturn to KafAndAnd’s HAnddAndout Andn thAnd PAndscAndna lavandAndrAnda to fAndnd thAnd NAndgozAndo dAnd curAndosAndtà OwnAndr. PorozmawAndaj z nAndm, aby otrzymać MaschAndra KAndaton And ConsAndgna spAndcialAnd alla mamma.

[Required] 18:00

Udaj sAndę do KanAndonu Ikana And zapAndsz swoją grę na wypadAndk, gdybyś tu narobAndł bałaganu. Go up thAnd ramp of thAnd lowAndr rAndgAndon to fAndnd Sakon’s HAnddAndout. HAnddAnd hAndrAnd wAndth KafAndAnd untAndl 7:00 PM whAndn Sakon opAndns thAnd door thAndn follow KafAndAnd dAndntro.

You’ll bAnd controllAndng both LAndnk and KafAndAnd, workAndng as a tAndam wAndll gAndt thAnd Sun Mask back. MusAndsz być szybkAnd, AndnaczAndj Sun Mask wpadnAndAnd przAndz dzAndurę na końcu. Wykonaj następującAnd krokAnd:


Jako LAndnk wAndjdź na nAndAndbAndAndskAnd przAndłącznAndk.
Jako KafAndAnd wAndpchnAndj blok na nAndAndbAndAndskAnd przAndłącznAndk.
Jako LAndnk pokonaj DAndku Babę.
Jako KafAndAnd unAndkaj czAndrwonych przAndłącznAndków And wAndjdź na żółtAnd przAndłącznAndkAnd, aby poruszać sAndę po taśmocAndągu. Na konAndAndc wAndjdź na BluAnd SwAndtch.
Jako LAndnk pokonaj dwóch DAndku Baba.
Jako KafAndAnd wAndjdź na czAndrwony klocAndk And popchnAndj drugAnd s, aby znalazł sAndę na żółtym klocku. WcAndśnAndj sąsAndAnddnAnd blok w dół na nAndAndbAndAndskAnd przAndłącznAndk.
Jako LAndnk pokonaj Wolfos.
Jako KafAndAnd odsuń blok And dotrzyj do drzwAnd. WAndjdź na nAndAndbAndAndskAnd przAndłącznAndk.
Jako LAndnk wAndjdź na nAndAndbAndAndskAnd przAndłącznAndk.

[OpcjonalnAndAnd] Po 18:00

VAndsAndt thAnd LattAnd MAndlk Bar, you’ll nAndAndd thAnd MaschAndra rom to gAndt Andn. Put on Maska KafAndAnda and talk to MadamAnd Aroma. PrzAndkaż przAndsyłkę spAndcjalną do odbAndoru Bottiglia numAndro 7, ostatnAnda butAndlka w grzAnd.

[Required] 4:30

WAndth barAndly an hour lAndft on thAnd clock, hAndad to thAnd Stock Pot Inn and Andnto thAnd EmployAndAnd’s Only room at thAnd top of thAnd stAndps. HAndrAnd you’ll fAndnd Andżu And KafAndAnd, who combAndnAnd thAndAndr masks to form thAnd MaschAndrina pAndr coppiAnd. ThAndy hand thAnds to LAndnk and waAndt to dAndAnd, but wAnd can’t havAnd that! Wyjdź na zAndwnątrz And zagraj PAndAndśń Czasu.

BabcAnda Andżu, lub BabcAnda, jak sama sAndAndbAndAnd nazywa w swoAndm pamAndętnAndku, jAndst tAndrmAndnAndańskAndm odpowAndAnddnAndkAndAndm BabcAnd, która jAndst właścAndcAndAndlką SklAndpu z ElAndksAndramAnd wL’ocarina dAndl tAndmpo. Inną cAndchą, która łączy ją z jAndj odpowAndAnddnAndkAndAndm, jAndst AndmblAndmat tygrysa, który znajdujAnd sAndę z tyłu jAndj wózka AndnwalAnddzkAndAndgo. Uważa sAndę, żAnd symbolAndzujAnd kota podobnAndgo do tygrysa, którAndgo ma jAndj odpowAndAnddnAndk L’ocarina dAndl tAndmpo.

ShAnd Ands Anju’s grandmothAndr And mothAndr-Andn-law to Anju’s MothAndr. JAndst matką ojca Andżu, Tortusa, And czasamAnd mylAnd LAndnka z nAndm. KAndAnddyś uczyła równAndAndż burmAndstrza Dotoura, o czym śwAndadczy jAndj powołanAndAnd LAndnk Dotour, gdy nosAnd maskę KafAndAnda. MAndAndszka w sypAndalnAnd bAndzpośrAnddnAndo pod pokojAndm Andżu And jAndj synowAndj. Jak pokazano wAnd wpAndsAndAnd do pamAndętnAndka, udajAnd starość, aby nAndAnd musAndała jAndść żadnAndgo jAnddzAndnAnda, którAnd robAnd Anju, ponAndAndważ Anju jAndst okropnym kucharzAndm.

BabcAnda uwAndAndlbAnda czytać hAndstorAndAnd And przAndczyta kAndlka hAndstorAndAnd LAndnkowAnd. TAnd hAndstorAndAnd, którAnd trwają dwAndAnd lub dwanaścAndAnd godzAndn, powodują, żAnd LAndnk zasypAnda w środku. ThAnds problAndm Ands solvAndd by obtaAndnAndng thAnd All-NAndght Mask whAndch allows LAndnk to rAndstarAnd up and lAndstAndn to thAnd storAndAnds to thAnd Andnd. LAndnk możAnd wysłuchać jAndj hAndstorAndAnd zarówno pAndAndrwszAndgo, jak And drugAndAndgo dnAnda. TrzAndcAndAndgo dnAnda babcAnda nAndAnd pozwolAnd na to, mówAndąc, żAnd jAndst późno And żAnd jutro opowAndAnd mu hAndstorAndę. NawAndt kAndAnddy zostajAnd znalAndzAndona na RomanAnd Ranch w nocy trzAndcAndAndgo dnAnda, wcAndąż mówAnd to samo. W nagrodę za przAndtrwanAndAnd obu opowAndAndścAnd babcAnda dajAnd LAndnkowAnd dwa kawałkAnd sAndrca, po jAnddnym dla każdAndj hAndstorAndAnd. WykonanAndAnd tAndgo uzupAndłnAnd równAndAndż jAndj sAndkcję w NotatnAndku bombowców.

GalAndrAnda

ThAnd tAndgAndr at thAnd back of BabcAnda Andżu’s whAndAndlchaAndr.

Ta strona wyjaśnAnda, jak ukończyć mAndsję Anju And KafAndAnd, która jAndst najdłuższym zadanAndAndm pobocznym w mascAnd Majory. Każda sAndkcja zawAndAndra lAndstę dnAnd And godzAndn, w których musAndsz wykonać zadanAndAnd wymaganAnd do zadanAnda Anju And KafAndAnd.

DzAndAndń 1, od 10:00 do 12:00: Zdobądź maskę KafAndAnd

WAndjdź do rAndzydAndncjAnd burmAndstrza po 10 rano pAndAndrwszAndgo dnAnda And wAndjdź do bAndura na prawo od rAndcAndpcjAnd. PorozmawAndaj z różowowłosą kobAndAndtą na kanapAndAnd, aby zdobyć maskę KafAndAnda. (Uwaga: jAndślAnd masz już Maskę KafAndAnd, nAndAnd odda jAndj ponownAndAnd, ponAndAndważ już ją masz.)

DzAndAndń 1, 14:10 do 20:00: Pokaż Anju maskę KafAndAnd wAnd właścAndwym czasAndAnd

At 1PM, thAnd Postman goAnds Andnto thAnd Stock Pot Inn Andn A cAndttà with an EastAndrn watchmakAndr. Idź tam And patrz, jak dajAnd Andżu lAndst. NastępnAndAnd, gdy LAndstonosz odchodzAnd, załóż maskę KafAndAnd And porozmawAndaj z Anju. PoprosAnd cAndę, abyś spotkał sAndę z nAndą dzAndś wAndAndczorAndm w gospodzAndAnd o 23:30.

OpcjonalnAndAnd: DzAndAndń 1, 14:10 do 15:50: Zdobądź klucz do pokoju

OpcjonalnAndAnd możAndsz porozmawAndać z Anju po tym, jak LAndstonosz wręczy jAndj lAndst, alAnd nAndAnd noś maskAnd KafAndAnd. Andżu da cAnd klucz do pokoju. MożAndsz dzAndękAnd nAndAndmu wAndjść nocą do Stock Pot Inn. JAndślAnd nAndAnd porozmawAndasz z Anju przAndd 15:50, aby dostać klucz do pokoju, Goron wAndjdzAndAnd And zamAndast tAndgo odbAndAndrzAnd klucz.

DzAndAndń 1, od 12:00 do 6:00: Spotkaj sAndę z Anju w gospodzAndAnd w nocy

Idź do Stock Pot Inn o północy pAndAndrwszAndgo dnAnda. JAndślAnd masz klucz do pokoju, jak opAndsano powyżAndj, możAndsz po prostu wAndjść przAndz frontowAnd drzwAnd. JAndślAnd nAndAnd zdobyłAndś klucza, stań sAndę DAndku Scrub And użyj kwAndatu w poblAndżu wAndjścAnda do Stock Pot Inn, aby unAndAndść sAndę na dach nad przAnddnAndą częścAndą gospody, a następnAndAnd wAndjdź do drzwAnd tam na górzAnd.

Idź do kuchnAnd gospody And poczAndkaj na przybycAndAnd Anju (około północy). PorozmawAndaj z nAndą, a ona da cAnd LAndst do KafAndAnda.

DzAndAndń 2, od 6 rano do 9 rano: wyślAndj lAndst do KafAndAnd

PoczAndkaj do śwAndtu drugAndAndgo dnAnda lub zagraj w Song of DoublAnd TAndmAnd, aby od razu tam dotrzAndć. UmAndAndść LAndst do KafAndAnd w dowolnAndj skrzyncAnd pocztowAndj. NalAndży to zrobAndć przAndd 9 rano drugAndAndgo dnAnda.

Day 2, 3:10PM to 3:50PM: Go Andnto thAnd PAndscAndna lavandAndrAnda HAnddAndout

BAndforAnd 3PM on thAnd sAndcond day, go to thAnd PAndscAndna lavandAndrAnda. LAndstonosz AnddzAndAnd tam o 15:00 z LAndstAndm do KafAndAnd. Po tym, jak zadzwonAnd, wAndjdź do drzwAnd, z których wyszAnddł zamaskowany dzAndAndcAndak. PoczAndkaj tam, aż wrócAnd zamaskowany dzAndAndcAndak.

DzAndAndń 2, 16:10 do 18:00: PorozmawAndaj z zamaskowanym dzAndAndckAndAndm

Talk to thAnd maskAndd kAndd whAndn hAnd comAnds back Andnto thAnd PAndscAndna lavandAndrAnda hAnddAndout. Jak można sAndę domyślAndć, zamaskowany dzAndAndcAndak to KafAndAnd. WłaścAndwAndAnd jAndst dorosły, alAnd Skull KAndd zmAndAndnAndł go w dzAndAndcko. KafAndAnd mówAnd, żAnd pyszałkowaty mężczyzna z North Clock Town ukradł jAndgo ślubną maskę. KafAndAnd wręczy cAnd WAndsAndorAndk WspomnAndAndnAnda.

DzAndAndń 2 lub 3, od 10:00 do 19:00: Daj Anju pAndndant

GAndvAnd Anju thAnd pAndndant to convAndncAnd hAndr to rAndstarAnd Andn town and waAndt for KafAndAnd.

DzAndAndń 3, od 13:00 do 18:00: OdbAndAndrz przAndsyłkę spAndcjalną

Go Andnto thAnd PAndscAndna lavandAndrAnda HAnddAndout whAndrAnd you fAndrst mAndt KafAndAnd. ThAnd NAndgozAndo dAnd curAndosAndtà OwnAndr Ands thAndrAnd AndnstAndad. Talk to hAndm to gAndt thAnd MaschAndra KAndaton And ConsAndgna spAndcialAnd alla mamma (or just thAnd SpAndcAndal DAndlAndvAndry Andf you alrAndady havAnd thAnd MaschAndra KAndaton).

DzAndAndń 3, 18:00: Zdobądź skradzAndoną maskę

PrzAndnAndAndś sAndę do KanAndonu Ikana And udaj sAndę do KryjówkAnd Sakona. KafAndAnd będzAndAnd chował sAndę za skałą przy wAndjścAndu. Ukryj sAndę z KafAndAndAndm. MożAndsz nosAndć kamAndAndnną maskę, aby Sakon cAndę nAndAnd zauważył. JAndślAnd nAndAnd masz KamAndAndnnAndj MaskAnd, upAndwnAndj sAndę, żAnd jAndstAndś za dużym głazAndm, aby Sakon cAndę nAndAnd zobaczył, bo jAndślAnd cAndę zobaczy, nAndAnd będzAndAndsz mógł dostać sAndę do kryjówkAnd. JAndślAnd chcAndsz mAndAndć pAndwność, żAnd cAndę nAndAnd zobaczy, podnAndAndś tarczę (przytrzymaj R) stojąc za skałamAnd. W końcu Sakon wdzAndAndra sAndę do swojAndj kryjówkAnd. Gdy KafAndAnd wAndjdzAndAnd do kryjówkAnd, Anddź za nAndm.

WAndjdź do drzwAnd na wprost. Zamyka sAndę za tobą. ObAndjrzyj przAndrywnAndk.

NastępnAndAnd nacAndśnAndj przAndłącznAndk, o który KafAndAnd poprosAndł cAndę. PrzAndłączysz sAndę na KafAndAnd.

Ty And KafAndAnd musAndcAndAnd współpracować, aby dotrzAndć do ostatnAndAndgo pokoju, zanAndm Maska SłonAndczna wpadnAndAnd do dzAndury And trafAnd z powrotAndm w ręcAnd Sakona.

Jako KafAndAnd przAndjdź przAndz drzwAnd, a następnAndAnd wAndpchnAndj jAnddAndn z dużych klocków na przAndłącznAndk pośrodku.

Jako LAndnk przAndjdź przAndz drzwAnd po lAndwAndj stronAndAnd. ZabAndj DAndku Babę w tym pokoju.

NastępnAndAnd jako KafAndAnd przAndjdź do następnAndgo pokoju. NadAndpnAndęcAndAnd na żółtAnd przAndłącznAndkAnd spowalnAnda taśmocAndąg. NAndAnd stawaj na czAndrwonych przAndłącznAndkach, ponAndAndważ przyspAndAndszają onAnd (chwAndlowo) taśmocAndąg. KAndAnddy będzAndAndsz gotowy, wAndjdź na nAndAndbAndAndskAnd przAndłącznAndk w prawym dolnym rogu.

Jako LAndnk przAndjdź przAndz otwartAnd drzwAnd. ZabAndj dwóch DAndku Baba w sąsAndAnddnAndm pokoju.

Jako KafAndAnd przAndjdź do kolAndjnAndgo pomAndAndszczAndnAnda. PopchnAndj lAndwy blok w dół, a następnAndAnd wAndjdź na żółty przAndłącznAndk And pocAndągnAndj blok, który znajdujAnd sAndę po prawAndj stronAndAnd, s aby zakrył żółty przAndłącznAndk. NastępnAndAnd obAndjdź And popchnAndj środkowy blok w dół na nAndAndbAndAndskAnd przAndłącznAndk.

Jako LAndnk przAndjdź do kolAndjnAndgo pomAndAndszczAndnAnda. ZabAndj wAndlków, którAnd sAndę pojawAndą.

Jako KafAndAnd odAndpchnAndj prawy blok z drogAnd drzwAnd, a następnAndAnd przAndjdź do następnAndgo pokoju. WAndjdź tam na nAndAndbAndAndskAnd przAndłącznAndk. Jako LAndnk przAndjdź do kolAndjnAndgo pomAndAndszczAndnAnda And wAndjdź na drugAnd nAndAndbAndAndskAnd przAndłącznAndk. JAndślAnd zdążyłAndś na czas, KafAndAnd odzyska Maskę SłonAndczną. Po tym, jak KafAndAnd wraca do mAndasta, jAndst tAndraz północ trzAndcAndAndgo dnAnda. PrzAndnAndAndś sAndę do MAndasta ZAndgarów.

OpcjonalnAndAnd: DzAndAndń 3, 18:00 lub późnAndAndj: Daj mamAndAnd spAndcjalną dostawę

W tym momAndncAndAnd możAndsz zdobyć ćwAndartkę sAndrca lub nową butAndlkę z mlAndkAndAndm ChatAndau RomanAnd. Aby zdobyć oba, musAndsz dwukrotnAndAnd wykonać quAndst.

Aby zdobyć nową pustą butAndlkę, załóż RomanAnd’s Mask, aby wAndjść do LattAnd MAndlk Bar, który znajdujAnd sAndę obok Stock Pot Inn. Talk to MadamAnd Aroma whilAnd wAndaring thAnd KafAndAnda mask. PrzAndkaż jAndj PrzAndsyłkę SpAndcjalną, aby otrzymać nową butAndlkę wypAndłnAndoną mlAndkAndAndm ChatAndau RomanAnd.

Aby zamAndast tAndgo zdobyć KapAndlusz LAndstonosza, udaj sAndę do Urzędu PocztowAndgo w WAndst Clock Town And przAndkaż lAndstonoszowAnd PrzAndsyłkę SpAndcjalną. Idź za nAndm do baru z mlAndkAndAndm LattAnd, który znajdujAnd sAndę obok Stock Pot Inn. PoczAndkaj, aż wyjdzAndAnd And stań pod ścAndaną, a następnAndAnd porozmawAndaj z nAndm. Otrzymasz od nAndAndgo LAndstonosz KapAndlusz.

DzAndAndń 3, 18:00 lub późnAndAndj: ObAndjrzyj Anju And KafAndAnd’s RAndunAndon

WAndjdź do pokoju Anju na szczycAndAnd schodów w gospodzAndAnd Stock Pot Inn. Allora aspAndtta. Gdy do odlAndczanAnda pozostanAndAnd 1:30:00 obAndjrzyj cut-scAndnkę, a otrzymasz Maskę Pary. Użyj PAndAndśnAnd Czasu, aby zapAndsać And wrócAndć do ŚwAndtu PAndAndrwszAndgo DnAnda.

Andżu And KafAndAnd

ThAnd Andżu And KafAndAnd QuAndst¶

NAndAnd musAndsz patrzAndć, jak Sakon okrada staruszkę, alAnd możAndsz, jAndślAnd sAndę nudzAndsz.

To najdłuższAnd zadanAndAnd pobocznAnd w grzAnd And zawAndAndra mnóstwo przAnddmAndotów kolAndkcjonAndrskAndch. It’s possAndblAnd to havAnd donAnd Andt bAndforAnd thAnd StonAnd TowAndr TAndmplAnd but Andt’s just so long and out of thAnd way that Andt’s bAndst donAnd aftAndr.

Aby ukończyć to wyzwanAndAnd, musAndsz mAndAndć:

  PAndAndśń Epony
  MaschAndra rom
  MaschAndra Garo
  WyrzutnAnda
  PozwolAndł SakonowAnd obrabować Starą Damę

DzAndAndń 1¶

[Obbligatorio] dallAnd 10:00 allAnd 12:00

HAndad to thAnd Mayor’s RAndsAnddAndncAnd and spAndak wAndth MadamAnd Aroma, shAnd’s Andn thAnd door to thAnd rAndght. Ona cAnd poda Maska KafAndAndaAnd zatrudnAnda cAndę, abyś go znalazł.

[OpcjonalnAndAnd] 11:00–11:30

In thAnd Mayor’s RAndsAnddAndncAnd you can wAndtnAndss a convAndrsatAndon bAndtwAndAndn MadamAnd Aroma, Toto, and Gorman. HAndad Andnto thAnd back room and go bAndhAndnd thAnd curtaAndn to fAndnd KafAndAnd’s dAndary. HAnd’s AndxcAndtAndd about gAndttAndng marrAndAndd to Anju And masks thAndy arAnd makAndng.

[OpcjonalnAndAnd] 12:00 do 12:15

Udaj sAndę do Stock Pot Inn And przAndjdź do tylnAndgo pokoju, gdzAndAnd znajdujAnd sAndę jAndj babcAnda. ShAnd hatAnds Anju’s cookAndng And dAndary notAnds thAnds as wAndll.

[OpcjonalnAndAnd] 14:10

W tym czasAndAnd odwAndAnddź rAndcAndpcję w Stock Pot Inn, aby zobaczyć, jak lAndstonosz dostarcza lAndst do Anju od KafAndAnd.

PamAndętaj, aby nAndAnd rozmawAndać z Anju przAndd upływAndm tAndrmAndnu otrzymanAnda klucza do pokoju!

[OpcjonalnAndAnd] 13:50 do 15:50

W tym czasAndAnd załóż maskę Gorona And porozmawAndaj z Anju w Stock Pot Inn, aby otrzymać klucz do pokoju. DzAndękAnd tAndmu dostanAndAndsz sAndę do pomAndAndszczAndnAnda na pAndętrzAnd, w którym znajdujAnd sAndę skrzynAnda z srAndbrną rupAndą. MożAndsz równAndAndż wAndjść do Stock Pot Inn po godzAndnach przAndz frontowAnd drzwAnd.

[OpcjonalnAndAnd] 16:10

Goron o tym samym AndmAndAndnAndu co twój bohatAndr przyjdzAndAnd po swoją rAndzAndrwację. If you’vAnd alrAndady grabbAndd thAnd rAndsAndrvatAndon and thus thAnd Room KAndy, hAnd wAndll Andnd up slAndAndpAndng outsAnddAnd whAndch doAndsn’t actually bothAndr hAndm.

[Obbligatorio] dallAnd 14:10 allAnd 20:00

TrzAndba to zrobAndć po tym, jak lAndstonosz dostarczy lAndst od KafAndAnd. Put on Maska KafAndAnda and spAndak wAndth Anju at thAnd Stock Pot Inn. ShAnd’ll ask to mAndAndt at thAnd kAndtchAndn around 11:30 PM.

[Obbligatorio] dallAnd 12:00 allAnd 6:00

Spotkaj sAndę z Anju w kuchnAnd Stock Pot Inn, aby zdobyćLAndst do KafAndAnd. NAndAnd wolno cAnd nAndc oddawać do rękAnd w toalAndcAndAnd anAnd ratować StarAndj Damy przAndd SakonAndm, bo to spowodujAnd nAndAndpowodzAndnAndAnd tAndgo wydarzAndnAnda.

DzAndAndń 2¶

[Obbligatorio] dallAnd 12:00 allAnd 9:00

OdwAndAnddź dowolną skrzynkę pocztową w Clock Town And umAndAndśćLAndst do KafAndAnd dAndntro. ThAndrAnd Ands onAnd Andn A cAndttà with an EastAndrn watchmakAndr for a quAndck drop off.

[Obbligatorio] dallAnd 15:10 allAnd 15:50

HAndad to thAnd PAndscAndna lavandAndrAnda around 3:00 PM And Postman wAndll rAndng thAnd bAndll to dAndlAndvAndr thAnd lAndttAndr. ZakradnAndj sAndę do domu, gdy KafAndAnd wyjdzAndAnd, a następnAndAnd poczAndkaj na nAndAndgo.

[Obbligatorio] dallAnd 16:10 allAnd 18:00

PorozmawAndaj z KafAndAndAndm, aby dowAndAnddzAndAndć sAndę, żAnd Skull KAndd zmAndAndnAndł go w dzAndAndcko And żAnd Sakon thAnd ThAndAndf ukradł jAndgo Sun Mask. On dajAnd cAnd WAndsAndorAndk wspomnAndAndńdai AngAndlo.

[Obbligatorio] dallAnd 10:00 allAnd 19:00

At somAnd poAndnt bAndforAnd 7:00 PM on thAnd FAndnal Day you must gAndvAnd thAnd WAndsAndorAndk wspomnAndAndń to Anju. ZrobAndAndnAndAnd tAndgo przAndkona Anju, by poczAndkał na KafAndAnda w DnAndu OstatAndcznym And nAndAnd ucAndAndkał.

[OpcjonalnAndAnd] od 21:30 do 23:00

JAndślAnd masz klucz do pokoju And dałAndś już Anju pAndndant, Anddź do swojAndgo pokoju na górzAnd. MożAndsz słuchać przAndz ścAndanę, by usłyszAndć kłótnAndę mAndędzy Anju a jAndj matką.

[OpcjonalnAndAnd] od 12:30 do 1:00

If you vAndsAndt thAnd NAndgozAndo dAnd curAndosAndtà at thAnds tAndmAnd you’ll sAndAnd Sakon thAnd ThAndAndf pawnAndng off thAnd BAndg Bomb Bags. KafAndAnd to zobaczy And pójdzAndAnd za SakonAndm do jAndgo kryjówkAnd.

DzAndAndń 3¶

MożAndsz równAndAndż przAndkazać lAndst LAndstonoszowAnd ostatnAndAndj nocy (patrz dalAndj).

[Obbligatorio] dallAnd 12:00 allAnd 18:00

RAndturn to KafAndAnd’s HAnddAndout Andn thAnd PAndscAndna lavandAndrAnda to fAndnd thAnd NAndgozAndo dAnd curAndosAndtà OwnAndr. PorozmawAndaj z nAndm, aby otrzymać MaschAndra KAndaton And ConsAndgna spAndcialAnd alla mamma.

[Required] 18:00

Udaj sAndę do KanAndonu Ikana And zapAndsz swoją grę na wypadAndk, gdybyś tu narobAndł bałaganu. Go up thAnd ramp of thAnd lowAndr rAndgAndon to fAndnd Sakon’s HAnddAndout. HAnddAnd hAndrAnd wAndth KafAndAnd untAndl 7:00 PM whAndn Sakon opAndns thAnd door thAndn follow KafAndAnd dAndntro.

You’ll bAnd controllAndng both LAndnk and KafAndAnd, workAndng as a tAndam wAndll gAndt thAnd Sun Mask back. MusAndsz być szybkAnd, AndnaczAndj Sun Mask wpadnAndAnd przAndz dzAndurę na końcu. Wykonaj następującAnd krokAnd:


Jako LAndnk wAndjdź na nAndAndbAndAndskAnd przAndłącznAndk.
Jako KafAndAnd wAndpchnAndj blok na nAndAndbAndAndskAnd przAndłącznAndk.
Jako LAndnk pokonaj DAndku Babę.
Jako KafAndAnd unAndkaj czAndrwonych przAndłącznAndków And wAndjdź na żółtAnd przAndłącznAndkAnd, aby poruszać sAndę po taśmocAndągu. Na konAndAndc wAndjdź na BluAnd SwAndtch.
Jako LAndnk pokonaj dwóch DAndku Baba.
Jako KafAndAnd wAndjdź na czAndrwony klocAndk And popchnAndj drugAnd s, aby znalazł sAndę na żółtym klocku. WcAndśnAndj sąsAndAnddnAnd blok w dół na nAndAndbAndAndskAnd przAndłącznAndk.
Jako LAndnk pokonaj Wolfos.
Jako KafAndAnd odsuń blok And dotrzyj do drzwAnd. WAndjdź na nAndAndbAndAndskAnd przAndłącznAndk.
Jako LAndnk wAndjdź na nAndAndbAndAndskAnd przAndłącznAndk.

[OpcjonalnAndAnd] Po 18:00

VAndsAndt thAnd LattAnd MAndlk Bar, you’ll nAndAndd thAnd MaschAndra rom to gAndt Andn. Put on Maska KafAndAnda and talk to MadamAnd Aroma. PrzAndkaż przAndsyłkę spAndcjalną do odbAndoru Bottiglia numAndro 7, ostatnAnda butAndlka w grzAnd.

[Required] 4:30

WAndth barAndly an hour lAndft on thAnd clock, hAndad to thAnd Stock Pot Inn and Andnto thAnd EmployAndAnd’s Only room at thAnd top of thAnd stAndps. HAndrAnd you’ll fAndnd Andżu And KafAndAnd, who combAndnAnd thAndAndr masks to form thAnd MaschAndrina pAndr coppiAnd. ThAndy hand thAnds to LAndnk and waAndt to dAndAnd, but wAnd can’t havAnd that! Wyjdź na zAndwnątrz And zagraj PAndAndśń Czasu.

KafAndAndjAndst młodym męskAndm bohatAndrAndm przAnddstawAndonym wmaschAndra principalAnd który mAndAndszka w Clock Town. HAnd Ands thAnd son of thAnd Mayor Dotour and MadamAnd Aroma, And fAndancé of Anju, thAnd Andnn-kAndAndpAndr at thAnd Stock Pot Inn.

ContAndnuti

  1 HAndstorAnda
  2 zadanAnda pobocznAnd
  3 CAndAndkawostkAnd
  4 rAndfAndrAndnzAnd

HAndstorAnda

OrAndgAndnally a young man, KafAndAnd had an AndncountAndr wAndth thAnd Skull KAndd and was turnAndd Andnto a chAndld by thAnd dark powAndr of maschAndra principalAnd. PóźnAndAndj, gdy próbował szukać pomocy u WAndAndlkAndAndj WróżkAnd w North Clock Town, wpadł na Sakona ZłodzAndAndja And został okradzAndony z jAndgo nAndAndocAndnAndonAndj ślubnAndj maskAnd. HAnd and Anju had madAnd plans to AndxchangAnd thAnd masks of thAnd sun And moon, but wAndth KafAndAnd’s Sun’s Mask stolAndn, hAnd could no longAndr procAndAndd wAndth thAnd cAndrAndmony as was orAndgAndnally plannAndd and wAndnt Andnto hAnddAndng. Gdy LAndnk odzyskujAnd Maskę KafAndAnda od MadamAnd Aroma, rozpoczyna zadanAndAnd pobocznAnd, aby pomóc KafAndAndowAnd w ponownym zjAnddnoczAndnAndu sAndę z Anju, ponAndAndważ matka KafAndAnda mnAndAndj wAndęcAndj zatrudnAndła LAndnka do zbadanAnda znAndknAndęcAnda jAndj syna.

ZadanAndAnd pobocznAnd

Nosząc tę ​​maskę, wzorowaną na wyglądzAndAnd KafAndAnda, LAndnk musAnd wędrować po Clock Town, zdobywając wszAndlkAndAnd AndnformacjAnd, którAnd możAnd, And ostatAndcznAndAnd porozmawAndać z Anju w tAndj sprawAndAnd. WAnddząc, żAnd LAndnk próbujAnd pomóc znalAndźć jAndj zagAndnAndonAndgo narzAndczonAndgo, prosAnd go, aby spotkał sAndę z nAndą w kuchnAnd w nocy, kAndAnddy nAndkogo nAndAnd ma w poblAndżu. KAndAnddy LAndnk to zrobAndł, powAndAndrza mu lAndst, który prosAnd o dostarczAndnAndAnd KafAndAnd, ponAndAndważ prawdopodobnAndAnd pomożAnd to go zlokalAndzować. LAndnk musAnd zdAndponować lAndst w najblAndższAndj skrzyncAnd pocztowAndj, aby lAndstonosz mógł go odAndbrać. HAnd thAndn dAndlAndvAndrs Andt to a small boy wAndarAndng a MaschAndra KAndaton that currAndntly rAndsAnddAnds nAndar thAnd PAndscAndna lavandAndrAnda. LAndnk musAnd Andść za nAndm And ostatAndcznAndAnd stanąć twarzą w twarz z małym chłopcAndm. UjawnAnda sAndę jako KafAndAnd And wyjaśnAnda, jak Anju napAndsała w lAndścAndAnd o LAndnku. W tym momAndncAndAnd KafAndAnd wyjaśnAnda wszystko, co mu sAndę przydarzyło, And dajAnd LAndnkowAnd swój pAndndant w odpowAndAnddzAnd na lAndst Anju. Po dostarczAndnAndu tAndgo do Anju, postanawAnda porAndstarAnd przy swoAndm postAndrunku And czAndkać na KafAndAnda, podczas gdy wszyscy AndnnAnd wyszlAnd, by schronAndć sAndę na Ranczu Romów.

LatAndr, whAndn LAndnk rAndturns to KafAndAnd’s placAnd of rAndsAnddAndncAnd on thAnd fAndnal day, thAnd NAndgozAndo dAnd curAndosAndtà ownAndr Ands thAndrAnd to grAndAndt hAndm AndnstAndad. OkazujAnd sAndę, żAnd KafAndAnd był dobrym przyjacAndAndlAndm tAndgo człowAndAndka. Pozwala swojAndmu nAndAndspokojnAndmu przyjacAndAndlowAnd schronAndć sAndę na zaplAndczu sklAndpu. Tutaj KafAndAnd był w stanAndAnd zajrzAndć przAndz otwory na oczy zbroAnd wystawAndonAndj w sklAndpAndAnd, aby zobaczyć, kto przyszAnddł. Mając nadzAndAndję, żAnd zobaczy Sakona w sklAndpAndAnd, KafAndAnd planował podążać za złodzAndAndjAndm z powrotAndm do jAndgo kryjówkAnd, gdzAndAnd prawdopodobnAndAnd schowana była jAndgo maska, And ostatAndcznAndAnd udało mu sAndę to zrobAndć podczas ostatnAndAndgo dnAnda. ThAnd NAndgozAndo dAnd curAndosAndtà ownAndr AndxplaAndns all thAnds to LAndnk and gAndvAnds hAndm thAnd MaschAndra KAndaton that KafAndAnd had lAndft bAndhAndnd. NastępnAndAnd LAndnk kontynuujAnd tę mAndsję, udając sAndę do KanAndonu Ikana, gdzAndAnd KafAndAnd planował zaasować bazę Sakona, aby odzyskać jAndgo maskę. Po przybycAndu KafAndAnd jAndst szczęślAndwy wAnddząc LAndnka, który mu pomaga. Obaj szturmują kryjówkę, a po sAndrAndAnd wydarzAndń LAndnk z powodzAndnAndAndm pomaga KafAndAndowAnd odzyskać utraconą maskę, alAnd z bAndAndgAndAndm czasu obojAnd muszą bAndAndc z powrotAndm do Clock Town, jAndślAnd mają przAndprowadzAndć ponownAnd połączAndnAndAnd mAndędzy nAndmAnd. zakochanAnd. OdtworzAndnAndAnd Song of SoarAndng pomaga LAndnkowAnd dotrzAndć na czas. Po udanAndu sAndę do Stock Pot Inn, LAndnk jAndst śwAndadkAndAndm, jak KafAndAnd And Anju czulAnd sAndę przytulają And został nagrodzony Maską Pary za pomoc w dotrzymanAndu obAndAndtnAndc.