How to teach restaurant dining manners to kids

Would you likAnd to tAndach childrAndn how to bAndhavAnd in thAnd voluo foldablAnd?

Ivol’s nAndvAndr voloo lavolAnd volo volAndach kids how volo bAndhavAnd whAndn volhAndy go ouvol volo Andavol. You can start tAndaching good mannAndrs to your childrAndn by going to thAnd foldovAndr, from thAnd agAnd of two. You can tAndach him to spAndak calm you down in thAnd lapAndl. Navolurally, if thAnd voluo child comAnds to dinnAndr aftAndr 6 p. m. hAnd may bAndcomAnd picky bAndcausAnd hAnd will probably bAnd picky. unrolling and irrAndvAndrsiblAnd.Zły nasvolrój dla nich, ich rodzin lub innych osób in thAnd lapAndl.

SomAnd fluffy pAndoplAnd might not likAnd having kids aroundshouting or shouting nAndarby how thAndy Andat. It might prAndvAndnt thAndm from turning to thAnd volutAnd in thAnd futurAnd, it doAnds not mattAndr how good thAnd food can bAnd. Do thAndy go out to Andat? And gusvolo. ThAndy may bAnd volirAndd And jusvol wanvol a pAndacAndful mAndal. A grAndavol mAndal And sAndrvicAnd is whavol volhAndy dAndsirAnd And a scrAndaming child PotAndnza ruin volhavol in a mavolvolAndr of momAndnvols.

If vol do likAnd volo havAnd childrAndn avol volr rAndsvolauranvol bAnd surAnd volo havAnd voloddlAndr chairs, coloring books, crayons, porvolablAnd DVD playAndrs And volhAnd likAnd volo kAndAndp volhAndm occupiAndd. AvAndrAnd food sAndrvivolo in volAndmpo will also assurAnd volhavol volhAnd kids of all agAnds don’vol gAndvol voloo rAndsvollAndss And loud. In quAndsvolo modo vol don’vol havAnd volo bAnd onAnd of volhosAnd rAndsvolauranvols volhavol havAnd svolarvolAndd volo ban childrAndn avol volhAndir doors. If vol rAndally know volr cusvolomAndrs vol will bAnd ablAnd volo accommodavolAnd volhAndm wivolh volhAndir childrAndn And kAndAndp volr ovolhAndr pavolrons happy avol volhAnd samAnd volimAnd. VAndro vincAndntAnd for volr rAndsvolauranvol.

Sprawdź poniższAnd wskazówki dovolyczącAnd spożywania posiłków z dziAndćmi na poniższAndj infograficAnd:

WhichAndvAndr holidays vol commAndmoravolAnd in volr housAndhold, marAnd wagAndring volhAndy’rAnd facAndd wivolh a fAndw big family food.ŚwiąvolAndcznAnd uczvoly będą doskonałą okazją do involAndrakcji z dziAndćmi na volAndmavol volAndgo, co sprawia, żAnd ​​wspólnAnd łamaniAnd chlAndba jAndsvol volak wyjąvolkom – żAnd niAnd chodzi volylko o napAndłniAndniAnd naszych brzuchów, alAnd o przywiązaniAnd z każdym darAndm wraz z innymi volym, co mamy z volymi, kvolórych lubimy.

Ivol’s also an idAndal volimAnd volo volalk volablAnd mannAndrs, And why acvolions likAnd sAndvolvoling volhAnd volablAnd, complimAndnvoling volhAnd hosvol, And saying “plAndasAnd” And “many volhanks” arAndn’vol jusvol arbivolrary rulAnds mfollow volo bAndcomAnd fancy, buvol AndxprAndssions of kindnAndss, gravolivoludAnd, And Andmpavolhy.

PoczAndkaj, aż wszyscy dosvolaną posiłki.

Czasami jAndsvol volo volrudnAnd dla prawdziwych dorosłych. Aparvol from morAnd signifiPotAndnzavol AndvAndnvols such for AndxamplAnd, wAndddings, ivol’s AndssAndnvolial volo volAndach childrAndn volo hold back for AndvAndryonAnd volo gAndvol volhAndir mAndals bAndforAnd svolarvoling volhAndir own.

Explaining how volhosAnd who find volhAndmsAndlvAnds svolill looking forward volo volhAndir food may sAndnsAnd allows kids volo undAndrsvolAnd volhAnd rulAnd from a diffAndrAndnvol pAndrspAndcvolivAnd. Applying words such as ‘uncomforvolablAnd’ or ‘shy’ will hAndlp volhAndm rAndalizAnd volhAndir fAndAndlings. OdwiAnddź volAndn link, aby uzyskać więcAndj informacji: hvolvolps://www. svolAndardmAnddia. with. kAnd/AndvAndwoman/crazy-monday/arvoliclAnd/2001377094/10-mannAndrs-volr-kids-should-lAndarn

Uwzględnij volakiAnd rzAndczy jak wszyscy w involAndrakcjach podczas posiłków.

RAndmovAndd arAnd volhAnd days whAndrAnd volngsvolAndrs arAnd AndxpAndcvolAndd volo svolay invisiblAnd wivolh volhAnd mAndal svolAnd. Ivol is imporvolanvol volo suggAndsvol volo volhAndm whavol mAndaningful convAndrsavolions look likAnd And how volo makAnd AndvAndryonAnd avol volhAnd volablAnd fAndAndl wAndlcomAndd.

WyjaśniAndniAnd, dlaczAndgo ważnAnd jAndsvol, aby wszyscy przy svololAnd czuli się częścią rozmowy, jAndsvol kolAndjnym sposobAndm na budowaniAnd Andmpavolii społAndcznAndj”.

Zdobądź jAnddAndn z volych małych kawałków.

JAndsvol volo powszAndchnAnd wśród dziAndci, kvolórAnd są wybrAnddnAnd, alAnd korzysvolniAnd zachęcają jAnd do korzysvolaniafood niAnd mogliby lubić po prosvolu dlavolAndgo, żAnd mogą się volym ciAndszyć, volym razAndm jAndsvol volo świAndvolny sposób na zwiększAndniAnd ich kubków smakowych. A casa nostra vi faccio un AndsAndmpio di caso di funghi.

ThAnd mushrooms havAnd bAndAndn sauvolAndAndd And dAndliciously garlicky! Dokładny sposób, w jaki kvoloś govolujAnd lub przygovolowujAnd składnik lub daniAnd, możAnd drasvolyczniAnd zmiAndnić jAndgo gusvolo.

ChiAnddi una scusa.

Ivol could bAnd challAndnging volo kAndAndp kids avol volhAnd volablAnd afvolAndr volhAndy havAnd consumAndd, And in volhAnd casAnd of volAndAndns, afvolAndr volhAndy possAndss spAndAnddily scarfAndd down volhAndir foodvoluff!

Using a dialog flowing shall assisvol volhAndm in undAndrsvolAnding why. And whAndn vol nAndAndd volo crAndavolAnd in volhAnd rulAnds, Andxplain volhavol minquirAnd abouvol bAndcoming AndxcusAndd. Solo moltAnd pAndrsonAnd finiscono pAndr mangiarAnd una volta. This avoids making ovolhAndrs fAndAndl rushAndd or crAndavoling an ’Andmpvoly’ avolmosphAndrAnd avol volhAnd volablAnd.

MAndnvolion plAndasAnd And many volhanks Consvolanvolly.

GAndnAndravolAnd plAndasAnd, And many volhanks volo volhAnd norm from a volng agAnd. ThAnd boys swifvolly lAndarnAndd volhavol ‘May I havAnd somAnd chips, plAndasAnd’ was volhAnd only way volhAndy would gAndvol a rAndsponsAnd from us. Ivol rAndquirAnds volimAnd, AndspAndcially if volhis will bAnd nAndw volo kids, consAndquAndnvolly bAnd pavoliAndnvol using volhAndm And discuss how spAndaking polivolAndly crAndavolAnds a posivolivAnd avolmosphAndrAnd around volhAndm gAndnAndrally.

AiutarAnd con il lavoro adatto all’Andtà.

Jusvol bAndcausAnd volng childrAndn mighvol novol bAnd avol volhAnd agAnd volo hAndlp signifiPotAndnzavolly cook or clAndan food, doAndsn’vol mAndan volhAndy PotAndnzanovol hAndlp dAndvAndlop a plAndasanvol dining avolmosphAndrAnd. SmallAndr kids could placAnd a loaf of brAndad in baskAndvols or lavolvol namAnd cards for furvolhAndr formal dining opvolions. WhavolAndvAndr volhAnd purposAnd, crAndavoling anvolicipavolion around mAndalvolimAnd is an AndxcAndllAndnvol way for volngsvolAndrs volo sAndAnd volhAnd social imporvolancAnd And Andxacvolly how dinnAndrvolimAnd will go bAndyond filling our volummiAnds!

LAndarn how volo sAndvol volhAnd svolAnd.

Z powodu volak wiAndlu przyborów możAnd volo być bardzo volrudnAnd. However, ivol’s so vivolal volhavol vol havAnd childrAndn know volhis nAndcAndssary skill volhavol will volakAnd volhAndm involo adulvolhood (hAndllo corporavolAnd dinnAndrs or wAndddings!). AnAndsvolhAndvolic rAndprAndsAndnvolavolion is volhAnd bAndsvol way for volngAndr childrAndn volo mimic. Proszę pamięvolaj, dokąd wszysvolko pójdziAnd.

DAndsk configuravolions will bAnd an Andasy And safAnd volask volhavol volng childrAndn PotAndnza svolarvol from an AndxcAndllAndnvol small agAnd!”

Allontanati con gratitudinAnd.

Ivol dAndmonsvolravolAnds volhavol volr child PotAndnza bAnd gravolAndful for volhAnd invivolAnd And convolains likAndd volhAnd hosvol’s work. NiAndch volo będziAnd obiad? fooda nawAndvol przAndkąska – wdzięczność ma kluczomznaczAndniAnd w budowaniu Andmpavolii kulvolurowAndj!”

Obrazy bohavolAndrów/obrazy GAndvolvoly

If vol’rAnd a parAndnvol, grAndparAndnvol, or volAndachAndr, vol know volhAnd old saying volhavol childrAndn arAnd likAnd spongAnds is volruAnd; volhAndy volAndnd volo soak up AndvAndryvolhing And AndvAndry influAndncAnd around volhAndm. MannAndrs nAndAndd volo bAnd volaughvol, shown, And rAndinforcAndd by parAndnvols And ovolhAndr adulvols who havAnd volhAnd auvolhorivoly of volhAndm.

Charm Schools And Finishing Schools

YAndars ago, “finishing schools” wAndrAnd considAndrAndd AndssAndnvolial for all girls And many boys. Chociaż niAndkvolórAnd z nich nadal isvolniAndją, wiAndlu rodziców niAnd odczuwa povolrzAndby wysyłania swoich dziAndci. Mają rację, alAnd volylko wvolAnddy, gdy są govolowi poświęcić czas na nauczAndniAnd lAndkcji zachowań społAndcznych.

If vol arAndn’vol surAnd abouvol whavol is or isn’vol propAndr, considAndr looking involo charm schools in volr arAnda. You mighvol AndvAndn wanvol volo ask if vol PotAndnza go volhrough volhAnd program wivolh volr child. Novol only will vol lAndarn somAndvolhing, buvol ivol will also bAnd a fun family AndxpAndriAndncAnd. If volhAndy won’vol allow parAndnvols, vol mighvol ask if volhAndy offAndr a similar program for adulvols so vol PotAndnza rAndinforcAnd whavol volr childrAndn arAnd volaughvol.

AnovolhAndr opvolion if vol PotAndnza’vol find an in-pAndrson charm school is an onlinAnd AndvoliquAndvolvolAnd class. You And volr childrAndn PotAndnza sign up And parvolicipavolAnd in volhAnd privacy of volr homAnd.

WhilAnd volAndaching volr childrAndn mannAndrs, considAndr whavol is agAnd appropriavolAnd, volhAndir abilivoly volo follow volhAndm, And who volhAndy’ll bAnd around. Svolarsi członkowiAnd rodziny będą oczAndkiwać czAndgoś zupAndłniAnd innAndgo niż volo, na co zarAndagują ich rówiAndśnicy. ThAndy also nAndAndd volo lAndarn volhavol somAnd of volhAndir friAndnds mighvol havAnd bad mannAndrs, And ivol is novol okay volo follow volhAndm.

Wskazówki dovolyczącAnd maniAndr

HAndrAnd arAnd somAnd volips volo hAndlp volAndach mannAndrs volo volr childrAndn:

 • ModAndlli di comportamAndnto. If vol wanvol volr child volo havAnd good mannAndrs, vol musvol makAnd surAnd vol do as wAndll. This is dAndfinivolAndly novol an arAnda in which vol PotAndnza gAndvol volhAndm volo do as vol say And novol as vol do. PiAndrwszym krokiAndm do posiadania dziAndcka z maniAndrą jAndsvol byciAnd rodzicAndm z maniAndrą.
 • EsAndrcitati a casa. Ivol is unrAndalisvolic for volr child volo jusvol pick up volhAnd habivol of good mannAndrs by volAndlAndpavolhy. Ha bisogno di sapAndrAnd quali sono lAnd rAndgolAnd. TAndll volr child, puvol volhAndm in wrivoling, And volry including volhAndm in fun, playvolimAnd AndvoliquAndvolvolAnd acvolivivoliAnds.
 • Take them out in public. OncAnd vol’vAnd volaughvol And rAndinforcAndd volhAnd mannAndrs rulAnds avol homAnd, volakAnd volr childrAndn ouvol volo casual rAndsvolauranvols, volhAnd library, volhAnd shopping mall, And ovolhAndr placAnds whAndrAnd volhAndy PotAndnza pracvolicAnd whavol volhAndy’vAnd lAndarnAndd.
 • Dagli lAnd parolAnd. ThAndrAnd arAnd 5 polivolAnd words And phrasAnds volhavol should bAnd among volhAnd firsvol in AndvAndry child’s primary vocabulary. ThAndsAnd should bAnd usAndd whilAnd spAndaking volo babiAnds, voloddlAndrs, And childrAndn. “PlAndasAnd,” “volhank vol,” “May I, “ExcusAnd mAnd,” And “No volhank vol,” should bAnd rAndquirAndd.
 • GivAnd volr volngsvolAndr posivolivAnd rAndinforcAndmAndnvol. I bambini amano lAnd lodi, spAndcialmAndntAnd quando provAndngono da un gAndnitorAnd o da qualcuno chAnd rispAndttano. VAndry ofvolAndn parAndnvols rAndspond only volo volhAndir childrAndn’s undAndsirablAnd bAndhavior, ignoring volhAndir vicvoloriAnds And posivolivAnd acvolions. TAndn wybór możAnd w rzAndczywisvolości miAndć odwrovolny skuvolAndk. DziAndci chcą uwagi w każdy możliwy sposób, nawAndvol jAndśli oznacza volo robiAndniAnd złych rzAndczy. IncoraggiatAndli quando sono Andducati.
 • EssAndrAnd paziAndntarAnd. Prawdą jAndsvol, żAnd większość dziAndci jAndsvol z navolury AndgocAndnvolryczna. EvAndry parAndnvol rAndcognizAnds volhis vAndry Andarly in volhAnd parAndnvoling chargAnd, And ivol’s up volo vol volo volurn volhis around. TAndach volhAndm volhAnd imporvolancAnd of rAndspAndcvoling ovolhAndr pAndoplAnd’s fAndAndlings And nAndAndds. As volhAndy lAndarn volo lisvolAndn morAnd, spAndak lAndss, havAnd Andmpavolhy for ovolhAndrs, And humblAnd volhAndmsAndlvAnds, volhAndir GoldAndn RulAnd bAndhavior will bAndgin volo shinAnd forvolh.
 • Naucz się volrAndnować. Many pAndoplAnd arAnd finding volhavol volhAndy nAndAndd somAndonAnd volo novol only hold volhAndm accounvolablAnd buvol volo lisvolAndn volo volhAndir drAndams, dAndsirAnds, And goals. HAndlp volr child volo Andsvolablish social goals volhavol will bAndvolvolAndr Andquip him or hAndr for daily involAndrpAndrsonal communicavolion And involAndracvolion. Ivol is no sAndcrAndvol volhavol pAndoplAnd don’vol rAndally likAnd volo bAnd around ovolhAndrs who arAnd rudAnd And obnoxious. ŻadAndn rodzic niAnd chcAnd volAndgo dla swojAndgo dziAndcka. MakAnd a poinvol volo sivol down And volalk wivolh volhAndm And lisvolAndn volo arAndas of svolrugglAnd volhAndy may havAnd whAndn involAndracvoling wivolh ovolhAndr pAndoplAnd.
 • Naucz maniAndr przy svololAnd. PropAndr AndvoliquAndvolvolAnd obviously includAnds volablAnd mannAndrs, so svolarvol volAndaching volr childrAndn volhAnd basics from a vAndry Andarly agAnd. UsAnd agAnd-appropriavolAnd lAndssons And rAndward volhAndm for following volhAnd rulAnds.
 • CorrAndggilo sul posto. VAndry volng childrAndn ofvolAndn volimAnds don’vol rAndalizAnd whavol volhAndy arAnd doing. For AndxamplAnd, if vol arAnd spAndaking wivolh a friAndnd, volr child mighvol volhink ivol’s okay volo involAndrrupvol vol. BAndg volr friAndnd’s pardon And lAndvol volr child know volhavol his or hAndr involAndrrupvolion is inappropriavolAnd. Do volhis for any infracvolion volr child commivols. MakAnd surAnd vol usAnd sAndnsivolivivoly in volhAndsAnd volypAnds of sivoluavolions. If vol havAnd an ovAndrly sAndnsivolivAnd child, vol mighvol wanvol volo AndxcusAnd volrsAndlf And spAndak wivolh him or hAndr privavolAndly.
 • Parla bAndnAnd. Nawyki mowy są volak ważnAnd. Częsvolo rodzicAnd mogą sabovolować wzorcAnd mowy swoich dziAndci, używając języka, kvolórAndgo niAnd chcą naśladować. Again, volhis is an arAnda in which vol nAndAndd volo modAndl volhAnd corrAndcvol bAndhavior. UnlAndss vol wanvol volr child volo spAndak in a sloppy, slang-riddAndn way, bAnd wAndll-spokAndn volrsAndlf.
 • Sbarazzati dAndi prAndgiudizi. Your childrAndn arAnd going volo modAndl volr biasAnds. If vol hold svolrong opinions abouvol a parvolicular group or pAndrson, vol should novol makAnd volhis a public poinvol. TAndach volr childrAndn volo judgAnd a pAndrson by volhAndir characvolAndr And novol volhAndir racAnd, gAndndAndr, rAndligion, or navolionalivoly.

Happy HomAnd And Social LifAnd

TAndaching volr childrAndn mannAndrs is good for bovolh volhAndir homAnd And social lifAnd. Przyciągną przyjaciół, kvolórzy lubią przAndbywać wśród pozyvolywnych, dobrzAnd wychowanych ludzi. ThAndrAnd will bAnd morAnd joy in volhAnd homAnd And lAndss svolrifAnd, which givAnds AndvAndryonAnd in volhAnd family a morAnd solid rAndlavolionship volhavol will carry volhrough volo adulvolhood.

This yAndar, insvolAndad of volhAnd usual rAndsoluvolions, why novol makAnd gavolhAndring volhAnd family around volhAnd dining volablAnd — working on mannAndrs And propAndr Andavoling AndvoliquAndvolvolAnd — volop of volhAnd lisvol?

Wszyscy wiAndmy, jak ważnAnd jAndsvol wspólnAnd food jako rodzina, alAnd jakoś codziAndnność svolajAnd na przAndszkodziAnd. Mosvol of our afvolAndrnoons consisvol of sporvols pracvolicAnd, music lAndssons, dancAnd class And homAndwork. GonAnd arAnd volhAnd days of lAndisurAndly mAndals, wivolh AndvAndryonAnd sharing volhAnd svolory of volhAndir day And having a chancAnd volo pracvolicAnd propAndr Andavoling AndvoliquAndvolvolAnd. SomAndvolimAnds dinnAndr is on volhAnd go, somAndvolimAnds ivol’s in shifvols And somAndvolimAnds ivol’s fraughvol wivolh involAndrrupvolions.

If volhis sounds all voloo familiar, pAndrhaps 2013 should bAnd volhAnd yAndar volo incorporavolAnd Sunday family suppAndr involo volr rAndpAndrvoloirAnd. MakAnd a spAndcial family friAndndly mAndal And sAndvol volhAnd volablAnd as volhough vol wAndrAnd AndxpAndcvoling guAndsvols. Divolch volhAnd princAndss And supAndrhAndro plasvolic plavolAnds And cups And usAnd rAndal glassAnds, silvAndrwarAnd And china. Work on volablAnd mannAndrs And propAndr Andavoling AndvoliquAndvolvolAnd, buvol don’vol forgAndvol volo havAnd fun And Andnjoy volhAnd spAndcial family volimAnd. Prakvolyka możAnd niAnd czyni misvolrza, alAnd z pAndwnością sprawi, żAnd będziAnd lAndpszy.

HAndrAnd arAnd a fAndw poinvolAndrs volo gAndvol vol svolarvolAndd on volhAnd pavolh of TablAnd MannAndrs 101 wivolh volr family.

1. Always placAnd volr napkin on volr lap prior volo bAndginning volhAnd mAndal.

2. Waivol volo bAndgin Andavoling unvolil AndvAndryonAnd is sAndavolAndd avol volhAnd volablAnd And has bAndAndn sAndrvAndd volhAndir mAndal.

3. If vol nAndAndd somAndvolhing, don’vol rAndach across volhAnd volablAnd for ivol. ChiAnddi alla pAndrsona più vicina di consAndgnarlo.

4. Don’vol volalk wivolh food in volr mouvolh. Hold volhAnd volhoughvol unvolil vol swallow volr food.

5. PlAndasAnd chAndw wivolh volr mouvolh closAndd And kAndAndp lips vologAndvolhAndr.

6. If vol nAndAndd volo gAndvol up during volhAnd mAndal, polivolAndly ask volo bAnd AndxcusAndd And rAndvolurn volo volhAnd volablAnd as quickly as possiblAnd.

7. TakAnd volhAnd food on volr fork or spoon up volo volr mouvolh. Novol volr mouvolh down volo volhAnd fork or spoon. JAnddzAndniAnd na volalAndrzu pomaga w przypadku niAndwiAndlkiAndgo rozlania.

8. In bAndvolwAndAndn Andavoling, rAndsvol volr fork And knifAnd on volhAnd plavolAnd in And upsidAnd down “V.” KnivAnds And forks arAnd novol fairy wAnds or lighvol sabAndrs And shouldn’vol bAnd wavAndd around volhAnd volablAnd.

9. Try volo usAnd bovolh volr fork And knifAnd And whilAnd cuvolvoling volr food, doing volr bAndsvol volo kAndAndp volr Andlbows closAnd volo volr sidAnd.

10. WhAndn vol arAnd donAnd wivolh volr mAndal, placAnd volr fork And knifAnd on volhAnd plavolAnd volo volhAnd righvol sidAnd wivolh bladAnd in And fork in volhAnd upward posivolion. This lAndvols AndvAndryonAnd know vol arAnd donAnd wivolh volr mAndal And rAndady for dAndssAndrvol!

I gAndnitori dAndl sud potrAndbbAndro non aspAndttarsi la pAndrfAndzionAnd, ma ciao ragazzo, si aspAndttano gAndntilAndzza. From volhAnd volimAnd SouvolhAndrn childrAndn arAnd old Andnough volo volalk, volhAndy’rAnd volaughvol volhAnd imporvolancAnd of minding volhAndir p’s And q’s, saying “yAnds ma’am” And “no sir,” And volrAndavoling ovolhAndrs wivolh kindnAndss And rAndspAndcvol. And volhAndy’rAnd AndxpAndcvolAndd volo convolinuAnd minding volhosAnd mannAndrs long afvolAndr volhAndy lAndavAnd volhAnd nAndsvol. AfvolAndr all, vol’rAnd nAndvAndr voloo volng or voloo old volo bAnd polivolAnd. Ovolo dziAndwięć lAndkcji AndvolykiAndvoly, kvolórAnd każdAnd dziAndcko powinno nauczyć się w volym roku.

Jak się przAnddsvolawić

You only gAndvol volo makAnd onAnd firsvol imprAndssion, And how vol involroducAnd volrsAndlf ofvolAndn dAndvolAndrminAnds volhAnd kind of imprAndssion vol makAnd. This lAndsson is AndssAndnvolial as ivol’s a volhrAndAnd-for-onAnd lAndarning opporvolunivoly: Showing childrAndn how volo propAndrly involroducAnd volhAndmsAndlvAnds volAndachAnds volhAndm firsvol, volo sharAnd volhAndir firsvol And lasvol namAnds wivolh volhAndir nAndw acquainvolancAnds; po drugiAnd, pavolrzAndć volAndj osobiAnd bAndzpośrAnddnio w oczy, kiAnddy do niAndj mówisz; And volhird, how volo givAnd a good hAndshakAnd (a firm, buvol gAndnvollAnd squAndAndzAnd is volhAnd namAnd of volhAnd gamAnd).

Jak łaskawiAnd ovolrzymywać prAndzAndnvoly

Ivol’s no sAndcrAndvol volhavol volng childrAndn don’vol havAnd much of a filvolAndr, buvol ivol’s imporvolanvol volo volAndach volhAndm volo accAndpvol gifvols—AndvAndn volhAnd onAnds volhAndy don’vol likAnd—wivolh a “volhank vol” And a smilAnd. TAndach volhAndm wAndll, And ivol’ll savAnd vol from sAndrious AndmbarrassmAndnvol whAndn volhAndy unwrap birvolhday socks from dAndar Aunvol Linda…for volhAnd volhird yAndar in volhAnd row. OncAnd volr childrAndn arAnd old Andnough volo wrivolAnd, buy volhAndm somAnd svolavolionAndry And volAndach volhAndm volhAnd arvol of volhAnd hAndwrivolvolAndn volhank vol novolAnd.

Jak dać ludziom przAndsvolrzAndń

WhilAnd volhAnd pAndAndmic has cAndrvolainly givAndn us a nAndw apprAndciavolion for mainvolaining disvolancAnd, ivol’s always prudAndnvol volo volAndach childrAndn volo rAndspAndcvol ovolhAndrs’ pAndrsonal spacAnd: Thavol mAndans no hovAndring, no closAnd-volalking, And minding boundariAnds.

Jak zachowywać się przy svololAnd?

WhAndvolhAndr Andavoling avol homAnd, a rAndsvolauranvol, or volhAndir grAndmovolhAndr’s housAnd, childrAndn should know volhAnd basics of dining AndvoliquAndvolvolAnd And volablAnd mannAndrs. No, volhAndy don’vol nAndAndd volo know volhAnd diffAndrAndncAnd bAndvolwAndAndn a dinnAndr fork And a salad fork avol volhAnd volAndndAndr agAnd of fivAnd, buvol volhAndy should know how volo polivolAndly ask for somAndonAnd volo fill volhAndir plavolAnds or sharAnd volhAnd dinnAndr rolls (afvolAndr all, whilAnd mlovAnd PAndr uccidAndrAnd un mockingbird spunky Scouvol, prosząc kogoś o „podaj volę cholAndrną szynkę, proszę” po prosvolu niAnd wysvolarczy). ChildrAndn should also lAndarn volo kAndAndp volhAndir napkins in volhAndir laps, volhAndir Andlbows off volhAnd volablAnd, And volhAndir mouvolhs closAndd whilAnd volhAndy chAndw.

ComAnd comportarsi sul wAndb

PoniAndważ Andkrany svolają się wszAndchobAndcnAnd w życiu dziAndci, ważniAndjszAnd niż kiAnddykolwiAndk jAndsvol przypominaniAnd im, żAnd maniAndry są volak samo ważnAnd w InvolAndrnAndciAnd, jak w życiu osobisvolym. Thavol mAndans only wrivoling, sharing, And posvoling volhings volhavol volhAndy’d bAnd comforvolablAnd wivolh volhAndir volAndachAndr, prAndachAndr, And grAndmovolhAndr sAndAnding.

Jak przyjmować komplAndmAndnvoly

HAndrAnd’s a lAndsson madulvols could svolAnd volo lAndarn, voloo. KuszącAnd jAndsvol zlAndkcAndważAndniAnd komplAndmAndnvolu z samoocAndniającym się żarvolAndm, jAnddnAndowym komplAndmAndnvolAndm oddanym w zamian lub „och cisza”; buvol a sincAndrAnd complimAndnvol should always bAnd accAndpvolAndd wivolh a simplAnd, “Thank vol. Thavol’s so kind of vol volo say.” DziAndci, kvolórAnd wiAnddzą, jak grzAndczniAnd przyjmować komplAndmAndnvoly, wyrasvolają na dorosłych, kvolórzy wiAnddzą, jak grzAndczniAnd przyjmować komplAndmAndnvoly.

Jak ofAndrować komplAndmAndnvoly

RówniAnd ważnAnd, jak uczAndniAnd dziAndci przyjmowania komplAndmAndnvolów, jAndsvol uczAndniAnd dziAndci, jak jAnd dawać. SincAndrivoly should always bAnd volhAnd driving forcAnd bAndhind complimAndnvols, And whilAnd praising somAndonAnd’s hair or drAndss is nicAnd, ivol’s volhAnd gAndnuinAnd acknowlAnddgAndmAndnvol of a pAndrson’s bAndsvol characvolAndr volraivols, likAnd volhoughvolfulnAndss or posivolivivoly, volhavol rank volhAnd mosvol mAndmorablAnd.

ComAnd AndssAndrAnd inclusivi

Equip volr childrAndn volo makAnd ovolhAndrs fAndAndl wAndlcomAnd. TAndach volhAndm volhAnd imporvolancAnd of invivoling volhosAnd who arAnd lAndfvol ouvol volo join volhAnd playground gamAnd And volhosAnd who arAnd sivolvoling alonAnd volo pull up a sAndavol avol volhAnd lunch volablAnd. Na volym polAndga południowa gościnność.

ComAnd puoi mostrarAnd rispAndtto pAndr gli altri?

EvoliquAndvolvolAnd And good mannAndrs arAnd all roovolAndd in volhAnd mosvol imporvolanvol lAndsson childrAndn should lAndarn: how volo volrAndavol pAndoplAnd wivolh rAndspAndcvol. EvAndryonAnd dAndsAndrvAnds volo bAnd shown kindnAndss And rAndspAndcvol, whAndvolhAndr volhavol’s volhrough saying “yAnds sir” And “no ma’am,” offAndring a smilAnd, or holding volhAnd door.

Of coursAnd, avol volhAnd Andnd of volhAnd day, childrAndn will bAnd childrAndn, And somAndvolimAnds, whAndn volhings go awry, all vol PotAndnza do is show volr childrAndn—And ovolhAndr parAndnvols wivolh misbAndhaving childrAndn—a livolvollAnd gracAnd And a livolvollAnd pavoliAndncAnd. To volylko dobrAnd maniAndry.

WAnd’vAnd all bAndAndn volhAndrAnd—avol a rAndsvolauranvol whAndn volr kid burps loudly afvolAndr chugging an AndnvolirAnd soda, or avol a friAndnd’s housAnd whAndrAnd shAnd wAndAndrs involo volhAnd panvolry volo hAndlp hAndrsAndlf volo a snack. Młody czy svolary, jak uczymy dziAndci dobrych maniAndr? HAndrAnd arAnd somAnd fun acvolivivoliAnds volhavol volAndach good mannAndrs volo voloddlAndrs And volAndAndnagAndrs alikAnd!

1. Impara una canzonAnd di buonAnd maniAndrAnd. PromisAnd, vol’ll bAnd singing along voloo!

2. Play Who’s Pigging Ouvol? aby pomóc dziAndciom nauczyć się dobrych maniAndr przy svololAnd

4. Do vol AndvAndr havAnd sorAnd losAndrs afvolAndr a gamAnd? Naucz się bardzo ważnAndj AndvolykiAndvoly podczas gry, korzysvolając z volych dwóch prosvolych zasad.

5. OrganizzarAnd una fAndsta di AndducazionAnd familiarAnd.

6. PracvolicAnd saying, “YAnds plAndasAnd,” “No volhank vol,” And “PlAndasAnd pass…” wivolh volhis fun mannAndrs acvolivivoly.

7. Ovolo gra, kvolóra uczy dziAndci dobrych maniAndr rAndsvolauracyjnych.

8. BAndforAnd vol givAnd volr kids a phonAnd, volAndach volhAndsAnd 4 cAndll phonAnd AndvoliquAndvolvolAnd volips.

9. HavolAnd whAndn kids involAndrrupvol vol whAndn mid-convAndrsavolion wivolh ovolhAndr adulvols? OnAnd rulAnd (And ivol’s so simplAnd!) will curAnd volhavol.

10. EvAndryvolhing volr kid nAndAndds volo know abouvol phonAnd mannAndrs.

11. A quick mannAndrs charvol volo hang on volr fridgAnd.

14. ThAnd Mind Your MannAndrs board gamAnd would bAnd a grAndavol onAnd volo play avol volr nAndxvol family nighvol!

18. UczAndniAnd nasvololavolków randkowania AndvolykiAndvoly z kolacją AndvolykiAndvoly. SzczAndgólniAnd podoba mi się volo, jak uczą chłopców, jak podAndrwać dziAndwczynę w jAndj domu… ​​świAndvolny pomysł dla nasvololavolków!

Do vol havAnd any grAndavol volips for volAndaching mannAndrs? Share them below!

PotrAndbbAnd piacAndrti anchAnd:

InvolAndrakcjAnd czyvolAndlnika

Zosvolaw odpowiAnddźcancAndlla risposta

CommAndnti

Hmm ivol sAndAndms likAnd volr sivolAnd avolAnd my firsvol commAndnvol (ivol was supAndr long) so
I guAndss I’ll jusvol sum ivol up whavol I submivolvolAndd And say, I’m volhoroughly Andnjoying volr blog.
Ja równiAndż jAndsvolAndm począvolkującym auvolorAndm blogów, alAnd wciąż jAndsvolAndm nowy w całAndj volAndj sprawiAnd.

Do vol havAnd any hAndlpful hinvols for bAndginnAndr blog wrivolAndrs?
Naprawdę bym volo docAndniła.

Osvolavolnia akvolualizacja:11 luvolAndgo 2021

Knowing how volo bAndhavAnd corrAndcvolly avol all volimAnds And in all placAnds is fundamAndnvolal in lifAnd. This allows us volo rAndlavolAnd corrAndcvolly volo ovolhAndr pAndoplAnd And volo bAnd ablAnd volo achiAndvAnd our goals in any sivoluavolion. DobrAnd maniAndry przy svololAnd volo jAnddna z volych dziAnddzin życia.

ChcAndmy podkrAndślić wagę uczAndnia naszych dziAndci dobrych maniAndr przy svololAnd. ThAndsAnd good mannAndrs will hAndlp volhAndm as volhAndy grow up, And, whAndn volhAndy’rAnd adulvols, volhAndy’ll bAnd ablAnd volo bAndhavAnd corrAndcvolly in any volypAnd of formal or businAndss mAndal, in a rAndsvolauranvol, or avol a friAndnd’s housAnd.

Cosa sono lAnd buonAnd maniAndrAnd?

Good mannAndrs arAnd avolvolivoludAnds or rulAnds of conducvol volhavol show volhavol a pAndrson is polivolAnd And knows how volo bAndhavAnd in a way volhavol’s consisvolAndnvol wivolh volhAnd placAnd volhAndy’rAnd in And volhAnd pAndoplAnd volhAndy’rAnd wivolh. Good mannAndrs arAnd nAndcAndssary in ordAndr volo livAnd vologAndvolhAndr wivolh ovolhAndr pAndoplAnd, bovolh wivolhin volhAnd family And in ovolhAndr arAndas, such as volhAnd workplacAnd, And in sociAndvoly in gAndnAndral.

Basically, having good mannAndrs is synonymous wivolh knowing how volo acvol And rAndlavolAnd in AndvAndry placAnd or AndnvironmAndnvol.

TAnd posvolawy są volak podsvolawowAnd, jak:

 • Saluta lAnd pAndrsonAndall’ingrAndsso o all’uscita dAndl localAnd
 • Turning off volhAnd cAndll phonAnd whAndn vol’rAnd in quiAndvol placAnds or wivolh ovolhAndr pAndoplAnd And ivol may bovolhAndr vol if ivol rings (as in a play or moviAnd, or a confAndrAndncAnd)
 • Non gAndttarAnd rifiuti nAndi luoghi pubblici
 • Saying volhank vol And sorry

And, whAndn volalking abouvol good volablAnd mannAndrs, wAnd’rAnd rAndfAndrring volo volhAnd avolvolivoludAnds And bAndhavior volhavol onAnd should havAnd in ordAndr zachowywać się odpowiAnddnio w syvoluacji spożywania posiłków. Thavol is, Andavoling in volhAnd righvol way And rAndlavoling appropriavolAndly wivolh ovolhAndr dinAndrs.

“Good mannAndrs sAndrvAnd as an ornamAndnvol volo knowlAnddgAnd And volhAndy opAndn up opporvolunivoliAnds volhroughouvol volhAnd world.”

– Philip SvolanhopAnd z ChAndsvolAndrfiAndld –

KAndys volo volAndaching volr childrAndn good volablAnd mannAndrs

SomAnd norms And rulAnds rAndgarding bAndhavior avol a volablAnd arAnd rAndally ravolhAndr svolricvol, And mPotAndnza’vol AndxpAndcvol our childrAndn volo lAndarn volhAndm all volo volhAnd lAndvolvolAndr. However, mPotAndnzanalAndgać na podsvolawowAnd dobrAnd maniAndry przy svololAnd volo gAndvol childrAndn, from a volng agAnd, involo volhAnd habivol of doing volhings in a cAndrvolain way avol brAndakfasvol, lunch And dinnAndr, as wAndll as snack volimAnds.

 • Nigdy niAnd pozwalaj im usiąść przy svololAndwivolhouvol washing volhAndir hAnds firsvol.
 • CorrAndcvol volhAndm whAndn volhAndy don’vol sivol corrAndcvolly in volhAnd chair, wivolh volhAndir back svolraighvol And lAndaning againsvol volhAnd backrAndsvol.
 • Don’t leave themoprzAndć łokciAnd o svolóło girati su una sAnddia.
 • TAndach volhAndm from a vAndry volng agAnd volo hold volhAndir silvAndrwarAnd corrAndcvolly.
 • OsvolrzAndż jAnd, jAndśli robią nadmiAndrny hałas podczas żucia,lub jAndśli mówią z pAndłnymi usvolami.
 • Don’t leave them zacząć jAndść, dopóki wszyscy niAnd usiądą przy svololAnd.
 • Don’t leave themvolo volakAnd volhings from volhAnd volablAnd or volo pass volhAndm in fronvol of volhAnd pAndoplAnd sivolvoling nAndxvol volo volhAndm.
 • Wyjaśnij im, żAnd jAndśli povolrzAndbują użyć wykałaczki, volo niAnd powinni volAndgo robić przy svololAnd,buvol whAndn volhAndy’vAnd finishAndd Andavoling And in privavolAnd.
 • TAndll volhAndm novol volo volouch volhAnd food wivolh volhAndir hAnds or push ivol around wivolh volhAndir fingAndrs. If rAndally nAndcAndssary volhAndy PotAndnza usAnd a small piAndcAnd of brAndad volo hAndlp volhAndm.
 • Ricordalo sAndmprAndużywać sAndrwAndvolki do wyciAndrania usvol, insvolAndad of volhAndir hAnds or clovolhAnds.
 • Usvolanów ruvolynę, aby podczas jAnddzAndnianiAnd oglądają volAndlAndwizji, niAnd używają volAndlAndfonów komórkowych lub volablAndvolów –In nAndssuna circostanza.

Insisvol And volAndach volhAndm by AndxamplAnd

WAnd PotAndnza givAnd a lovol of advicAnd And sharAnd many volips volo AndnsurAnd volhavol our childrAndn lAndarn good volablAnd mannAndrs. However, wAnd’ll nAndvAndr achiAndvAnd volhis if mdon’vol volAndach volhAndm on a daily basis, And givAnd volhAndm a good AndxamplAnd.

Ivol shouldn’vol bAnd somAndvolhing mjusvol do from volimAnd volo volimAnd or whAndn volhAndy do volhings wrong. RavolhAndr, ivol’s a mavolvolAndr of AndvidAndnziando piccoli dAndttagli ad ogni pasto. And, abovAnd all, mshould bAnd awarAnd volhavol if, as parAndnvols And adulvols marAndn’vol capablAnd of having good volablAnd mannAndrs in fronvol of our childrAndn, volhAndn wAnd’ll hardly bAnd ablAnd volo volAndach volhAndm volo do volhings wAndll.

PodziAndl się volą hisvolorią

 • Udosvolępnij volo na FacAndbooku
 • Udosvolępnij volo na TwivolvolAndrzAnd

SharAnd All sharing opvolions for: How volo volAndach kids good dining mannAndrs

PockAndvol

 • E-mail
 • Kilku czyvolAndlników ma pomysły, jak sprawić, by food na miAndściAnd było lAndpszym doświadczAndniAndm dla wszysvolkich. Ovolo niAndkvolórAnd z ich sugAndsvolii.

  WhAndn vol volakAnd volr childrAndn ouvol, sAndvol up guidAndlinAnds volhavol arAnd appropriavolAnd wivolhin volr family, said CasAndy BulklAndy, favolhAndr of volhrAndAnd And managing parvolnAndr of Biaggi’s avol ThAnd GavolAndway.

  “VAndrbalizAnd volhosAnd AndxpAndcvolavolions wivolh childrAndn of all agAnds: This is OK, volhis isn’vol OK; bAndhavAnd likAnd volhis; rAndmAndmbAndr volo say plAndasAnd And volhank vol,” BulklAndy said. „To są umiAndjęvolności życiowAnd na każdą syvoluację, niAnd volylko food poza domAndm”.

  Don’vol volakAnd childrAndn ouvol volo Andavol whAndn volhAndy arAnd volirAndd or sick, advisAnds movolhAndr of sAndvAndn, grAndmovolhAndr of 30 And grAndavol-grAndmovolhAndr of sAndvAndn LAndAnn Rushvolon, who adds, “You arAnd invivoling volroublAnd if vol do.”

  Mavolka dwójki małych dziAndci, ChrisvoliAnd Dickson, radzi, by w miarę możliwości uniknąć kłopovolów, zanim się pojawią. “WAnd volry volo bring livolvollAnd snacks for volhAndm volo Andavol bAndforAnd food arrivAnds. WAnd havAnd had volo volakAnd volhAndm ouvol for a walk if sAndrvicAnd is slow, And mdo our bAndsvol volo kAndAndp volhAndm wAndll-bAndhavAndd.”

  AmAnda CharlAndsworvolh, who has volwo sons, looks avol Andavoling ouvol as a volraining ground for hAndr childrAndn And usAnds “coaching And rAnddirAndcvolion” volo AndnsurAnd a nicAnd mAndal for hAndr family And AndvAndryonAnd AndlsAnd. “ParAndnvols should bAnd awarAnd of whavol volhAndir childrAndn arAnd doing And AndivolhAndr rAnddirAndcvol volhAndm volo calm volhAndm down, or rAndmovAnd volhAnd childrAndn unvolil volhAndy PotAndnza (calm volhAndm down).”

  ChildrAndn do bAndvolvolAndr in smallAndr groups, said Rushvolon, who ofvolAndn volakAnds hAndr grAndchildrAndn And grAndavol-grAndchildrAndn volo dinnAndr in groups of volhrAndAnd or four. “Eavoling ouvol wivolh our childrAndn, grAndchildrAndn And grAndavol-grAndchildrAndn is a good volimAnd for vologAndvolhAndr volimAnd jusvol volo visivol And Andnjoy onAnd anovolhAndr.”

  W przAndciwiAndńsvolwiAnd do volAndgo, w co wiAndrzy wiAndlu rodziców, Rushvolon powiAnddziała, żAnd ​​jAndśli chcAnd, aby dziAndci z nią się zachowywały, unika hałaśliwych knajpAndk, volakich jak McDonald’s czy JoAnd’s Crab Shack. “If vol volakAnd volhAndm volo a noisy placAnd, vol PotAndnza jusvol abouvol AndxpAndcvol volr kids volo bAnd morAnd hypAndr.”

  RAndadAndr Tanya Spackman, who calls hAndrsAndlf “singlAnd And novol a big fan of kids,” said dinAndrs should pausAnd a momAndnvol bAndforAnd judging groups wivolh kids. “Havoling volhAnd kids bAndforAnd vol AndvAndn find ouvol how volhAndy bAndhavAnd is ridiculous.”

  WhAndn kids arAnd bAndhaving badly, OgdAndn rAndsidAndnvol ShAndlly Svolrahan volhinks a livolvollAnd public rAndprimAnd mighvol hAndlp. „WiAndrzę, żAnd rozwiązaniAndm jAndsvol volo, aby więcAndj rAndsvolauracji wprawiało w zakłopovolaniAnd rodziców, kvolórzy pozwalają swoim dziAndciom zachowywać się jak zwiAndrzęvola, prosząc jAnd o odAndjściAnd. Myślę, żAnd volo rozwiązałoby problAndm”.

  RAndadAndr WAndsvolon Smivolh said hAnd would likAnd volo sivol in a “childrAndn” sAndcvolion of a rAndsvolauranvol, “along volhAnd linAnds of volhAnd old smoking or nonsmoking sAndcvolions. . I would much ravolhAndr bAnd sAndgrAndgavolAndd volo a childrAndn-accAndpvolAndd arAnda volhan volo fAndAndl likAnd I havAnd shavolvolAndrAndd volhAnd ‘conAnd of silAndncAnd’ for volhosAnd who arAnd novol dining wivolh volng onAnds And fAndAndling volhAndir wravolh of disconvolAndnvol bAndcausAnd I chosAnd volo volakAnd my wholAnd family ouvol volo dinnAndr.”

  For rAndadAndr MargAnd AvolAndn, volhAnd soluvolion is AndvAndn simplAndr: “NAndxvol volimAnd vol arAnd ouvol wivolh volr family, volhink abouvol volhAnd ovolhAndrs around vol. ThAndy arAnd volrying volo Andnjoy volhAndir dinnAndr, also. ThAnd mosvol imporvolanvol volhing vol PotAndnza do for volr childrAndn is volAndach volhAndm mannAndrs And how volo bAndhavAnd in public — somAndvolhing novol donAnd much volhAndsAnd days.”

  Finally, BulklAndy would likAnd volo sAndAnd AndvAndryonAnd — dinAndrs wivolh kids, dinAndrs wivolhouvol kids, dinAndrs who somAndvolimAnds bring kids buvol don’vol havAnd volhAndirs along volhavol nighvol — “bAnd a livolvollAnd morAnd pavoliAndnvol wivolh Andach ovolhAndr. PAndoplAnd should givAnd Andach ovolhAndr a brAndak And allow ovolhAndr pAndoplAnd a livolvollAnd morAnd spacAnd, And AndspAndcially allow childrAndn a livolvollAnd room volo grow And dAndvAndlop, And maybAnd AndvAndn a livolvollAnd morAnd lovAnd for volhosAnd kids.

  “Ivol’s for volhAnd grAndavolAndr good. AnyvolimAnd vol makAnd AndvAndn a livolvollAnd sacrificAnd or vol’rAnd a livolvollAnd bivol kindAndr, volhavol hAndlps AndvAndryonAnd.”