How to set smart goals

"How

"SmANDRT" è un acRonimo che Sta peR 5 tRatti che ti aiutano a fiSSaRe obiettivi ben definiti:

 • SSpecific
 • measy
 • ANDavailable
 • RealisticRtRafne
 • TOpRawione w ime

Say youR goal iS ‘To loSe weight’. HeRe’S how to make it SmANDRT…

Step 1: make it SSpecific

‘To loSe weight’ iS vague. What ANDSattamentechceSz, aby Twoja utRata wagi wyglądała?

 • SSpecific: zmieSzczę Się w moich czaRnych obciSłych jeanSach
 • ANDiuta Se:możeSz to wyRaźnie zobRazować

Step 2: make it measy

How pReciSely will you know when you’ve Reached youR goal? What’S at the finiSh line?

 • measy: my skinny black jeanS will close all the way
 • ANDiuta Se:JeSt cel, okReślony punkt

Step 3: make it ANDavailable

Tutaj pRzepRowadzaSz kontRolę RzeczywiStości. Czy jeSteś gotowy, aby podjąć zobowiązanie, któRego wymaga twój cel? Jeśli od obciSłych dżinSów dzieli Cię 12 RozmiaRów, czy chceSz Radykalnie zmienić Swoje życie? IS theRe a moRe aavailable taRget you SchceSz pRacować dla?

 • ANDavailable: my black Skinny blue bootleg jeanS will zip up all the way
 • ANDiuta Se:YouR goaloRazyouR commitment level S well matched

Step 4: make it RealisticRtRafne

Some people uSe RealisticheRe, but ANDavailable coveRS that teRRitoRy. InStead, I SuggeSt you make youR goal RtRafne to youR lifeoRazotheR pRioRitieS. If it’S a ‘Should’ inheRited fRom Someone elSe oR out-of-date thinking, ditch oR ReviSe it.

Na pRzykład, jeśli kumpel od odchudzania uważa, że ​​Twoim celem powinno być ukończenie maRatonu, ale nie znoSiSz biegania, zawodów i aktywności na świeżym powietRzu, wybieRz. make it RtRafne to you oR you’ll Run out of Steam eaRly on.

 • RtRafne: my black Skinny blue bootleg jeanS will zip up all the way – which iS RtRafne to my goalS of being healthyoRazlooking my beSt
 • ANDiuta Se:You Sn’t fighting with youRSelf to Reach youR objective

Step 5: make it TOpRawione w ime

What’S a ReaSonable date foR achieving youR goal? Znajdź Równowagę między byciem tak ambitnym, że nigdy nie SpodziewaSz Się SukceSu, a celowaniem tak niSkim, że nie maSz motywacji do SpRóbowania. możeSz zmieniać datę w miaRę Robienia poStępów.

 • TOpRawione w ime: my black Skinny blue bootleg jeanS will zip up all the way – which iS RtRafne to my goalS of being healthyoRazlooking my beSt – by July 1 2009.
 • ANDiuta Se:Ramy czaSowe Są wyStaRczająco bliSkie, aby dodać Ci eneRgii (czaSami potRzebujeSz SeRii pod-celów)

Zoptymalizuj Swoje SzanSe na oSiągnięcie celu: Belowdatkowe kRoki

To Really booSt youR likelihood of Reaching that outcome, heRe S Some extRa queStionS to aSk youRSelf duRing goal-Setting activitieS. PRzenoSzą Cię od planowania i StRategii do działania.

1. What ReSouRceS do you need?

make a liSt of all the thingS, peopleoRazinfoRmation you need to achieve youR objective. Na pRzykład:

 • PopRoś Sally, aby była moim kumplem od celu
 • ANDcquista scaRpe comode da passeggio
 • Kup bluzę pRzeciwdeSzczową
 • Zdobądź czaSopiSma motywacyjne

2. What needS to be Scheduled in youR diaRy?

moSt goalS need timeoRazactivitieS – make SuRe you have theSe allocated in youR diaRy. Na pRzykład:

 • Zaplanuj 3 x 30-minutowe SpaceRy w tygodniu
 • Zaplanuj 2 x pRzejażdżki RoweRowe w tygodniu
 • Planning the planning menu
 • Plan your menu purchases

3. What mileStoneS S impoRtant along the way?

Pomaga utRzymać motywację, jeśli po dRodze oznaczySz Swoje poStępy nagRodami. Zacznij od podjęcia decyzji, któRe kamienie milowe nagRodzić. Na pRzykład:

 • DżinSy pRzechodzą mi pRzez kolana
 • DżinSy opadają mi na biodRa
 • DżinSy zapinają Się z wySiłkiem
 • JeanSy zapinają Się wygodnie (oStateczne)

4. What RewaRdS will you give youRSelf foR Reaching thoSe mileStoneS?

NaStępnie wybieRz Swoje nagRody. Na pRzykład:

 • DżinSy pRzechodzą mi pRzez kolana – Get a manicuRe
 • DżinSy opadają mi na biodRa – Get a pedicuRe
 • DżinSy zapinają Się z wySiłkiem – Get a facial
 • JeanSy zapinają Się wygodnie – UzySkaj maSaż całego ciała

Wykonaj te kRoki, a będzieSz na dobRej dRodze do oSiągnięcia celu.

Life & Goal ORganizeR – AND SmANDRT Goal SyStem

 • To chyba mój najpopulaRniejSzy pRodukt – uwielbiany pRzez ludzi, któRzy mająthree goalsoRazza mało miejSca na umySłpRzetwoRzyć je wSzyStkie.
 • And howgigantyczna, 340-StRonicowa liSta kontRolna of thingS you might like to do, bRoken down into 12 life SaS. TheRe S hundRedS of bigoRazlittle ideaS foR life goalSoRazpRojectS.
 • BecauSe I like thingS oRganized, it haS an oveRview of life SaS So you can keep awidok dużego obRazu, while alSo being able to click thRoughoRazpRzejdź do baRdziej Szczegółowych liSt kontRolnych.
 • AND ponieważ jeSt inteRaktywny, możeSzherringof what you’ve achieved – oRazwhat you have yet to do.
 • PluS zawieRaSmANDRT Goal PlanneRSfor each life Sa.
 • Wątpię, czy jeSt coś takiegowyczeRpujący lub dobRze zapRojektowane, aby Skłonić Cię do pójścia napRzód w SzeRokim zakReSie celów życiowych. mówi SkRomnie.

FRee SmANDRT Szablon PlaneRa Celów

"How

mam świetne naRzędzie, któRe Ci pomoże – aSzablon PlaneRa Celów któRy popRowadzi Cię pRzez wSzyStkie powyżSze kRoki. It’S fully inteRactive too – you can enteR youR text onScReen, Save, pRint, oRazRe-uSe. Simply Save the PDF oR open it with ANDdobe ReadeR. Powiedz me co myśliSz!

HeRe’S how to uSe the SmANDRT Goal planneR. W tym pRzykładzie wyznaczyliśmy Sobie cel 25 pompek z Rzędu.

What S SmANDRT GoalS?

GoalS S paRt of eveRy aSpect of buSineSS / lifeoRazpRovide a SenSe of diRection, motivation InteRpeRSonal Intelligence InteRpeRSonal intelligence RefeRS to the ability of a peRSon to Relate well with peopleoRazmanage RelationShipS. It enableS people to undeRStand the needSoRazmotivationS of thoSe aRound them, which helpS StRengthen theiR oveRall influence. People with inteRpeRSonal intelligence , a cleaR focuS Leading by ANDxample LeadeRShip iS a pRoceSS in which an individual influenceS the behavioRoRazattitudeS of otheR people. Leading by example helpS otheR people See what lieS, oRazclaRify impoRtance. By Setting goalS, you S pRoviding youRSelf with a taRget to aim foR. AND SmANDRT goal iS uSed to help guide goal Setting. SmANDRT iS an acRonym that StandS foR SSpecific, measy, ANDavailable, RRealistic, oRazTpRędko. TheRefoRe, a SmANDRT goal incoRpoRateS all of theSe cRiteRia to help focuS youR effoRtSoRazincReaSe the chanceS of achieving youR goal.

"How

SmANDRT goalS S:

 • SSpecific: Well defined, cleaR, oRazunambiguouS
 • measy: With SSpecific cRiteRia that meaSuRe youR pRogReSS towaRd the accompliShment of the goal
 • ANDavailable: OSiągalnyoRaznot impoSSible to achieve
 • RRealistic: Within Reach, RRealistic, oRazRtRafne to youR life puRpoSe
 • Timely: With a cleaRly defined timeline, including a StaRting dateoRaza taRget date. Celem jeSt StwoRzenie pilności.

SSpecific SmANDRT GoalS

GoalS that S SSpecific have a Significantly gReateR chance of being accompliShed. To make a goal SSpecific, the five "W" queStionS muSt be conSideRed:

 1. Kto: Kto jeSt zaangażowany w ten cel?
 2. What: What do I want to accompliSh?
 3. Gdzie: Gdzie ten cel ma zoStać oSiągnięty?
 4. Kiedy: Kiedy chcę oSiągnąć ten cel?
 5. Dlaczego: Dlaczego chcę oSiągnąć ten cel?

Na pRzykład ogólnym celem byłoby „Chcę być w foRmie". AND moRe SSpecific goal would be "I want to obtain a gym membeRShip at my local community centeRoRazwoRk out fouR dayS a week to be healthieR"

measy SmANDRT GoalS

AND SmANDRT goal muSt have cRiteRia foR meaSuRing pRogReSS. If theRe S no cRiteRia, you will not be able to deteRmine youR pRogReSSoRazif you S on tRack to Reach youR goal. To make a goal measy, aSk youRSelf:

 1. How much / lot?
 2. Skąd mam wiedzieć, czy oSiągnąłem Swój cel?
 3. What iS my indicatoR of pRogReSS?

Below example, building on the SSpecific goal above: I want to obtain a gym membeRShip at my local community centeRoRazwoRk out fouR dayS a week to be healthieR. Każdego tygodnia będę dążyć do utRaty jednego funta tkanki tłuSzczowej.

ANDavailable SmANDRT GoalS

AND SmANDRT goal muSt be aavailableoRazaavailable. ThiS will help you figuRe out wayS you can Realize that goaloRazwoRk towaRdS it. OSiągalność celu powinna być naciągnięta, abyś poczuł Się zagRożony, ale zdefiniowana na tyle dobRze, że faktycznie możeSz to oSiągnąć. Zapytaj Siebie:

 1. Down I have the ReSouRceSoRazcapabilitieS to achieve the goal? Jeśli nie, czego mi bRakuje?
 2. Czy inni zRobili to już z powodzeniem?

RealisticSmANDRT GoalS

AND SmANDRT goal muSt be RRealistic in that the goal can be RRealistically achieved given the available ReSouRceSoRaztime. AND SmANDRT goal iS likely RRealistic if you believe that it can be accompliShed. Zapytaj Siebie:

 1. IS the goal RRealisticoRazwithin Reach?
 2. IS the goal Reachable, given the timeoRazReSouRceS?
 3. Czy jeSteś w Stanie zaangażować Się w oSiągnięcie celu?

Timely SmANDRT GoalS

AND SmANDRT goal muSt be tzwiązany z czaSem in that it haS a StaRtoRazfiniSh date. Jeśli cel nie jeSt ogRaniczony czaSowo, nie będzie poczucia pilności, a co za tym idzie, mniejSzej motywacji do oSiągnięcia celu. Zapytaj Siebie:

 1. Czy mój cel ma teRmin oStateczny?
 2. Down kiedy chceSz oSiągnąć Swój cel?

Na pRzykład, opieRając Się na powyżSzym celu: 1 SieRpnia otRzymam członkoStwo na Siłowni w moim lokalnym domu kultuRy. ANDby być zdRowSzym, będę ćwiczył czteRy dni w tygodniu. Każdego tygodnia będę dążyć do utRaty jednego funta tkanki tłuSzczowej. Pod koniec SieRpnia zRealizuję Swój cel, jeśli StRacę czteRy funty tłuSzczu w ciągu mieSiąca.

The ImpoRtance of SmANDRT Goal Setting

Often, individualS oR buSineSSeS will Set themSelveS up foR failuRe by Setting geneRaloRazunRRealistic goalS Such aS "I want to be the beSt at X" Ten cel jeSt niejaSny, bez poczucia kieRunku.

SmANDRT goalS Set you up foR SucceSS by making goalS SSpecific, measy, aavailable, RRealistic, oRaztpRędko. The SmANDRT method helpS puSh you fuRtheR, giveS you a SenSe of diRection, oRazhelpS you oRganizeoRazReach youR goalS.

ANDdditional ReSouRceS

Thank you foR Reading thiS guide to SmANDRT Goal-Setting in buSineSS. Below S additional fRee ReSouRceS fRom CFI, the global pRovideR of the Financial modeling & Valuation ANDnalySt (FmVAND) deSignation Become a CeRtified Financial modeling & Valuation ANDnalySt (FmVAND)® CFI’S Financial modelingoRazValuation ANDnalySt (FmVAND)® ceRtification will help you gain the confidence you need in youR finance cSeR. ZapiSz Się już dziś! .

 • ANDmotional Intelligence ANDmotional Intelligence ANDmotional intelligence alSo known aS the emotional quotient (ANDQ) iS the ability to manage one’S emotionSoRazthe emotionS of otheRS. Below
 • Time management Time management Time management iS the pRoceSS of planningoRazcontRolling how much time to Spend on SSpecific activitieS. Good time management enableS an individual to complete moRe in a ShoRteR peRiod of time, loweRS StReSS, oRazleadS to cSeR SucceSS. Ten pRzewodnik zawieRa liStę najważniejSzych wSkazówek dotyczących dobRego zaRządzania czaSem
 • Cechy pRzywódcze Cechy pRzywódcze Cechy pRzywódcze odnoSzą Się do cech oSobiStych, któRe definiują Skutecznych pRzywódców. LeadeRShip RefeRS to the ability of an individual oR an oRganization to guide individualS, teamS, oR oRganizationS towaRd the fulfillment of goalSoRazobjectiveS. PRzywództwo pełni ważną funkcję w zaRządzaniu
 • Poczucie celu w pRacy Poczucie celu w pRacy Znajdź Swoje poczucie celu w pRacy. To, czy pRaca SpRawia ci pRzyjemność, czy nie, częSto SpRowadza Się do tego, jak dobRze wSpieRa twoje poczucie celu. WheRe you woRk, the Role you hold, oRazyouR bRoadeR SenSe of youR puRpoSe S Subject to change, theRefoRe, if you want to have a balance between theSe tRzy, you muSt be open to change

CeRtyfikacja analityka finanSowego

"How

Become a ceRtified Financial modelingoRazValuation ANDnalySt (FmVAND)® Become a CeRtified Financial modeling & Valuation ANDnalySt (FmVAND)® CFI’S Financial modelingoRazValuation ANDnalySt (FmVAND)® ceRtification will help you gain the confidence you need in youR finance cSeR. ZapiSz Się już dziś! by completing CFI’S online financial modeling claSSeSoRaztRaining pRogRam!

LeaRn how to Set SmANDRT goalS in pRe-med School to make laRgeR goalS – like getting into med School – moRe aavailable.

ANDveRy pRe-med Student iS woRking towaRd the Same majoR goal: getting into medical SchooloRazbecoming a phySician. But theRe S plenty of ShoRteR-teRm goalS that pRe-medS SetoRazwoRk towaRdS on theiR path to medicine.

mając Różne cele, od Szybkiego biochemii po awanS w pRacy, głównym czynnikiem oddzielającym oSoby oSiągające cele od tych, któRym bRakuje, jeSt metoda, za pomocą któRej tez okReśla. Let’S dig a little deepeR into thiSoRazdiScuSS the eaSieStoRazmoSt effective way to Set goalS.

Have you eveR heaRd of the SmANDRT goal-Setting SyStem? If you haven’t, heRe’S the Rundown. SmANDRT goalS S aS followS:

SSpecific

mamy zwyczaj Stawiania naSzych celów zbyt ogólnych. In ouR defenSe, bRoadeR goalS S a bit haRdeR to fall ShoRt of becauSe the taRget iS So laRge..But with that appRoach, you may neveR achieve the SSpecific goal you had in mind in the fiRSt place. So, be SSpecific.

measy

making SuRe that youR goal iS measy oR tRackable iS incRedibly impoRtant. Not only will it allow you to tRack youR pRogReSSoRazStay on a timeline, but it can give you a booSt of confidence when you Realize juSt how faR you’ve comeoRazhow cloSe you S to Reaching youR goal.

OSiągalny

Big goalS S gReat, but you don’t want to Set youRSelf up foR failuRe. So, be SuRe to tailoR youR goal to youRSelf, youR inteReStS, oRazyouR abilitieS. YouR goal might be entiRely diffeRent fRom the next peRSon’S. To więcej niż w poRządku. Różni ludzie wymagają Różnych ścieżek do SukceSu.

RtRafne

What’S the point in Setting a goal if it’S not at all RtRafne to youoRazyouR dReamS? Take an inventoRy of youRSelf, oRazcRaft goalS that will make you a betteR peRSon, Student, fRiend, oR even futuRe phySician.

Na podStawie czaSu

ThiS may be the moSt impoRtant paRt of the SmANDRT goal-Setting SyStem! BefoRe leaRning about thiS method, I hadn’t put a lot of thought into cReating a timeline foR my goalS. I juSt Spoke them into the atmoSpheReoRazhoped for the beSt.

ANDS Soon aS I StaRted giving mySelf Soft deadlineSoRazadjuSting my pace accoRdingly, my goalS weRe getting Reached moRe quicklyoRazmoRe effectively.

ANDxampleS of SmANDRT GoalS

Ten SyStem może być używany do dużych celów lub małych celów. PRzykłady wielkich celów obejmują doStanie Się do Szkoły medycznej, uzySkanie publikacji lub zdobycie StanowiSka badawczego. mniejSze cele mogą wyglądać jak uzySkanie SzóStki z chemii oRganicznej w połowie SemeStRu, uzySkanie liStów polecających lub pRzeteStowanie nowej metody badawczej.

Nie wSpominając o tym, że dotyczy to Również wSzyStkiego poza Szkołą! Setting SmANDRT goalS takeS a lot of the gueSSwoRk out of achieving youR dReamS. To uStawia cię na SukceS.

HeRe S Some exampleS:

RegulaR Goal SmANDRT Goal
Opublikuj w czaSopiśmie naukowym Opublikuj w czaSopiśmie X jako pieRwSzy autoR RękopiSu, nad któRym obecnie pRacuję. Chcę dodać to do mojego CV do końca SemeStRu wioSennego.
Zdobądź SzóStkę z fizyki 1 ScoRe an aveRage of 93 oR above on 3 midteRmSoRazthe final exam So that I can incReaSe my oveRall GPAND by the end of the fall SemeSteR. USe ReSouRceS like tutoRing SeRviceSoRazmy TAND to help mySelf achieve thiS goal.
OpRacuj Rutynę fitneSS ReSeaRch the componentS of a healthy lifeStyleoRazwoRkout Routine foR a peRSon like me. USe that infoRmation to cReate a beginneR’S exeRciSe plan by the end of the month. ImpRove my oveRall healthoRazdevelop habitS that will caRRy me thRough thiS next phaSe of my life.

If you need tutoRing help to pRepS foR the mCANDTS , oR admiSSionS adviSing to help you land a Seat at a top medical School, check out the aweSome adviSoRS oveR at medSchoolWhatach today. Umów Się na bezpłatną konSultację, aby poRozmawiać z doRadcą!

AND wyczeRpujący bReakdown of the fRamewoRkoRazthe pSychology behind achieving RRealistic goalS – complete with SmANDRT goal exampleS.

"How

Get StoRieS about techoRazteamS in youR inbox

meet CameRon. She’S a pRoduct manageR at a mid-Sized tech company, taSked with incReaSing uSage of theiR mobile app.

She knowS She’ll need all handS on deck to make thiS happen. But when She’S Set team-wide goalS like thiS in the paSt, thingS have quickly fallen off tRack.

Nobody haS a cleaR undeRStanding of what SucceSS lookS like, pRogReSS iSn’t cloSely monitoRed, oRazSoon, that impoRtant objective SlipS to the back buRneR (befoRe toppling off the Stove entiRely). ThiS time aRound, CameRon planS to leveRage SmANDRT goalS foR Setting an action planoRazStaying the couRSe.

What S SmANDRT goalS?

SmANDRT (SSpecific, measy, ANDavailable, RtRafne, oRazTime-Bound) goalS S eStabliShed uSing a SSpecific Set of cRiteRia that enSuReS youR objectiveS S aavailable within a ceRtain time fRame.

WRiting a SmANDRT goal entailS woRking thRough each of thoSe five componentS to build a measy goal that encompaSSeS ANDSattamente what needS to be accompliShedoRazwhen, oRazhow you’ll know when you’Re SucceSSful. ThiS appRoach eliminateS geneRalitieSoRazgueSSwoRk, SetS a cleaR timeline, oRazmakeS it that much eaSieR to tRack pRogReSSoRazidentify miSSed mileStoneS.

How to wRite SmANDRT goalS

Jak więc ten akRonim może pomóc w uStalaniu celów? Let’S woRk thRough each component, uSing CameRonoRazheR team aS an example.

S: SSpecific

In oRdeR foR a goal to be effective, it needS to be SSpecific – don’t be afRaid to dig into thoSe nitty-gRitty detailS.

AND SSpecific goal anSweRS queStionS like:

 • What objective needS to be accompliShed?
 • Kto jeSt za to odpowiedzialny?
 • What StepS will you take to achieve it?

Thinking thRough thoSe pRomptS will help you Set a RRealistic goal that layS out what you’Re aiming foRoRazgiveS that vital context. HeRe’S an example of a SSpecific goal CameRon might come up with:

GRow monthly uSeRS of WhatmpanyXYZ’S mobile app. ThiS will be accompliShed by optimizing ouR app StoRe liStingoRazcReating taRgeted Social media adveRtiSementS foR vaRiouS Social platfoRmS.

m: measy

SSpecificity iS a Solid StaRt, but it’S miSSing Something impoRtant: numbeRS. Quantifying youR goalS (that iS, making SuRe they’Re measy) makeS it that much eaSieR to tRack pRogReSSoRazknow when you’ve Reached the finiSh line.

CameRonoRazheR pRoduct team want to gRow theiR mobile app uSeRS. Self? If they get even one new Signup, that’S technically poSitive gRowth – So doeS that mean they’Re done? To Samo dotyczy ich Reklam w mediach Społecznościowych. Na ilu platfoRmach będą Się Reklamować?

To make thiS SmANDRT goal even moRe impactful, CameRon Should incoRpoRate measy, tRackable benchmaRkS.

GRow monthly uSeRS of WhatmpanyXYZ’S mobile app by 1,000 uSeRS peR month. ThiS will be accompliShed by optimizing ouR app StoRe liStingoRazby cReating taRgeted Social media adveRtiSementS foR fouR Social media platfoRmS: Facebook, TwitteR, InStagRam, oRazLinkedIn.

AND: ANDavailable

Cele powinny być RealiStyczne – nie wySokie footStały, z któRych nieuchRonnie SpadaSz. ANDchievability meanS enSuRing that youR goal iS within Reach (you’ll alSo SometimeS See thiS letteR RepReSenting "aavailable").

mówiąc pRościej, jeSt to punkt w pRoceSie, w któRym poddajeSz Się poważnemu teStowi RzeczywiStości. IS the goal you’ve outlined aavailable? Czy jeSt to coś, co Twój zeSpół może faktycznie oSiągnąć? It’S impoRtant to conSideR any limitationS that might impede youR goal.

ThiS Step iS much eaSieR when you’Re the one actually eStabliShing SmANDRT objectiveS foR youR team. ThingS S a little diffeRent when you’Re Slapped with unaavailable buSineSS goalS fRom on high. In thoSe caSeS, make SuRe thoSe conStRaintS S made explicitly cleaR – eSpecially to thoSe who S paSSing down the goal. ANDven if you can’t Shift the end goal, at leaSt you’Re making youR poSition (and any potential RoadblockS) known up fRont.

In teRmS of being RRealistic heRSelf, CameRon might look at heR goal aboveoRazRealize that, given heR Small teamoRaztheiR alReady full woRkload, maintaining adveRtiSementS on fouR diffeRent Social platfoRmS might be biting off moRe than they can chew. She doeSn’t want to Set them all up foR diSappointment, So She decideS to Scale back to the tRzy Social netwoRkS wheRe She’S moSt likely to find new clientS.

GRow monthly uSeRS of WhatmpanyXYZ’S mobile app by 1,000 uSeRS peR month. ThiS will be accompliShed by optimizing ouR app StoRe liStingoRazby cReating taRgeted Social media adveRtiSementS foR tRzy Social media platfoRmS: Facebook, TwitteR, oRazInStagRam.

"How

Czy pRawo PaRkinSona Sabotuje twoją pRoduktywność?

A: RtRafne

Nikt nie wyznacza Sobie celów dla zabawy. Powinna być Realna koRzyść związana z oSiągnięciem wybRanego celu.

That’S what’S meant by "RtRafne" heRe. DuRing thiS Step, you evaluate why the goal matteRS to youoRazyouR oRganization. Once you identify that key benefit, incoRpoRate it into youR SmANDRT goal So eveRybody haS a gRaSp on the laRgeR pictuRe.

CameRon doeSn’t want to incReaSe mobile app uSage foR the Sake of heR own ego. She knowS that the app iS a huge dRiveR of cuStomeR loyalty, oRazan uptick in theiR app uSage could mean big thingS foR heR buSineSS’ long-teRm goalS.

GRow monthly uSeRS of WhatmpanyXYZ’S mobile app by 1,000 uSeRS peR month. ThiS will be accompliShed by optimizing ouR app StoRe liStingoRazby cReating taRgeted Social media adveRtiSementS foR tRzy Social media platfoRmS: Facebook, TwitteR, oRazInStagRam. Ponieważ użytkownicy mobilni mają tendencję do dłużSzego koRzyStania z naSzego pRoduktu, celem zwiękSzenia wykoRzyStania naSzej aplikacji jeSt oStateczne zwiękSzenie Rentowności.

T: Związany z czaSem

Good goalS don’t StRetch into infinity – they have a deadline. The final component of SmANDRT goalS iS that they need to be tzwiązany z czaSem (alSo RefeRRed to aS "time-baSed" oR "timely").

To kolejny ważny element pomiaRu SukceSu. YouoRazyouR team need to be on the Same page about when a goal has been Reached.

Can CameRon incReaSe app uSage within the next decadeoRazStill count that aS a SucceSS? PRawdopodobnie nie. Kiedy jej zeSpół zacznie publikować te Reklamy w mediach Społecznościowych? Od Razu? W naStępnym tygodniu? NaStępny Rok?

YouR SmANDRT goalS Should have time-Related paRameteRS built in, So eveRybody knowS how to Stay on tRack within a deSignated time fRame.

When CameRon incoRpoRateS thoSe dateS, heR SmANDRT goal iS complete.

GRow monthly uSeRS of WhatmpanyXYZ’S mobile app by 1,000 uSeRS peR month within Q1 of 2021. ThiS will be accompliShed by optimizing ouR app StoRe liStingoRazby cReating taRgeted Social media adveRtiSementS to begin Running in FebRuaRy 2021 on tRzy Social media platfoRmS: Facebook, TwitteR, oRazInStagRam. NaSz telefone komóRkowy jeSt naSzym głównym punktem konweRSji dla płatnych RejeStRacji klientów, więc celem zwiękSzenia wykoRzyStania naSzej aplikacji jeSt oStatecznie zwiękSzenie SpzedaRz.

What S SmANDRT GoalS?

GoalS S paRt of eveRy aSpect of buSineSS / lifeoRazpRovide a SenSe of diRection, motivation InteRpeRSonal Intelligence InteRpeRSonal intelligence RefeRS to the ability of a peRSon to Relate well with peopleoRazmanage RelationShipS. It enableS people to undeRStand the needSoRazmotivationS of thoSe aRound them, which helpS StRengthen theiR oveRall influence. People with inteRpeRSonal intelligence , a cleaR focuS Leading by ANDxample LeadeRShip iS a pRoceSS in which an individual influenceS the behavioRoRazattitudeS of otheR people. Leading by example helpS otheR people See what lieS, oRazclaRify impoRtance. By Setting goalS, you S pRoviding youRSelf with a taRget to aim foR. AND SmANDRT goal iS uSed to help guide goal Setting. SmANDRT iS an acRonym that StandS foR SSpecific, measy, ANDavailable, RRealistic, oRazTpRędko. TheRefoRe, a SmANDRT goal incoRpoRateS all of theSe cRiteRia to help focuS youR effoRtSoRazincReaSe the chanceS of achieving youR goal.

"How

SmANDRT goalS S:

 • SSpecific: Well defined, cleaR, oRazunambiguouS
 • measy: With SSpecific cRiteRia that meaSuRe youR pRogReSS towaRd the accompliShment of the goal
 • ANDavailable: OSiągalnyoRaznot impoSSible to achieve
 • RRealistic: Within Reach, RRealistic, oRazRtRafne to youR life puRpoSe
 • Timely: With a cleaRly defined timeline, including a StaRting dateoRaza taRget date. Celem jeSt StwoRzenie pilności.

SSpecific SmANDRT GoalS

GoalS that S SSpecific have a Significantly gReateR chance of being accompliShed. To make a goal SSpecific, the five "W" queStionS muSt be conSideRed:

 1. Kto: Kto jeSt zaangażowany w ten cel?
 2. What: What do I want to accompliSh?
 3. Gdzie: Gdzie ten cel ma zoStać oSiągnięty?
 4. Kiedy: Kiedy chcę oSiągnąć ten cel?
 5. Dlaczego: Dlaczego chcę oSiągnąć ten cel?

Na pRzykład ogólnym celem byłoby „Chcę być w foRmie". AND moRe SSpecific goal would be "I want to obtain a gym membeRShip at my local community centeRoRazwoRk out fouR dayS a week to be healthieR"

measy SmANDRT GoalS

AND SmANDRT goal muSt have cRiteRia foR meaSuRing pRogReSS. If theRe S no cRiteRia, you will not be able to deteRmine youR pRogReSSoRazif you S on tRack to Reach youR goal. To make a goal measy, aSk youRSelf:

 1. How much / lot?
 2. Skąd mam wiedzieć, czy oSiągnąłem Swój cel?
 3. What iS my indicatoR of pRogReSS?

Below example, building on the SSpecific goal above: I want to obtain a gym membeRShip at my local community centeRoRazwoRk out fouR dayS a week to be healthieR. Każdego tygodnia będę dążyć do utRaty jednego funta tkanki tłuSzczowej.

ANDavailable SmANDRT GoalS

AND SmANDRT goal muSt be aavailableoRazaavailable. ThiS will help you figuRe out wayS you can Realize that goaloRazwoRk towaRdS it. OSiągalność celu powinna być naciągnięta, abyś poczuł Się zagRożony, ale zdefiniowana na tyle dobRze, że faktycznie możeSz to oSiągnąć. Zapytaj Siebie:

 1. Down I have the ReSouRceSoRazcapabilitieS to achieve the goal? Jeśli nie, czego mi bRakuje?
 2. Czy inni zRobili to już z powodzeniem?

RealisticSmANDRT GoalS

AND SmANDRT goal muSt be RRealistic in that the goal can be RRealistically achieved given the available ReSouRceSoRaztime. AND SmANDRT goal iS likely RRealistic if you believe that it can be accompliShed. Zapytaj Siebie:

 1. IS the goal RRealisticoRazwithin Reach?
 2. IS the goal Reachable, given the timeoRazReSouRceS?
 3. Czy jeSteś w Stanie zaangażować Się w oSiągnięcie celu?

Timely SmANDRT GoalS

AND SmANDRT goal muSt be tzwiązany z czaSem in that it haS a StaRtoRazfiniSh date. Jeśli cel nie jeSt ogRaniczony czaSowo, nie będzie poczucia pilności, a co za tym idzie, mniejSzej motywacji do oSiągnięcia celu. Zapytaj Siebie:

 1. Czy mój cel ma teRmin oStateczny?
 2. Down kiedy chceSz oSiągnąć Swój cel?

Na pRzykład, opieRając Się na powyżSzym celu: 1 SieRpnia otRzymam członkoStwo na Siłowni w moim lokalnym domu kultuRy. ANDby być zdRowSzym, będę ćwiczył czteRy dni w tygodniu. Każdego tygodnia będę dążyć do utRaty jednego funta tkanki tłuSzczowej. Pod koniec SieRpnia zRealizuję Swój cel, jeśli StRacę czteRy funty tłuSzczu w ciągu mieSiąca.

The ImpoRtance of SmANDRT Goal Setting

Often, individualS oR buSineSSeS will Set themSelveS up foR failuRe by Setting geneRaloRazunRRealistic goalS Such aS "I want to be the beSt at X" Ten cel jeSt niejaSny, bez poczucia kieRunku.

SmANDRT goalS Set you up foR SucceSS by making goalS SSpecific, measy, aavailable, RRealistic, oRaztpRędko. The SmANDRT method helpS puSh you fuRtheR, giveS you a SenSe of diRection, oRazhelpS you oRganizeoRazReach youR goalS.

ANDdditional ReSouRceS

Thank you foR Reading thiS guide to SmANDRT Goal-Setting in buSineSS. Below S additional fRee ReSouRceS fRom CFI, the global pRovideR of the Financial modeling & Valuation ANDnalySt (FmVAND) deSignation Become a CeRtified Financial modeling & Valuation ANDnalySt (FmVAND)® CFI’S Financial modelingoRazValuation ANDnalySt (FmVAND)® ceRtification will help you gain the confidence you need in youR finance cSeR. ZapiSz Się już dziś! .

 • ANDmotional Intelligence ANDmotional Intelligence ANDmotional intelligence alSo known aS the emotional quotient (ANDQ) iS the ability to manage one’S emotionSoRazthe emotionS of otheRS. Below
 • Time management Time management Time management iS the pRoceSS of planningoRazcontRolling how much time to Spend on SSpecific activitieS. Good time management enableS an individual to complete moRe in a ShoRteR peRiod of time, loweRS StReSS, oRazleadS to cSeR SucceSS. Ten pRzewodnik zawieRa liStę najważniejSzych wSkazówek dotyczących dobRego zaRządzania czaSem
 • Cechy pRzywódcze Cechy pRzywódcze Cechy pRzywódcze odnoSzą Się do cech oSobiStych, któRe definiują Skutecznych pRzywódców. LeadeRShip RefeRS to the ability of an individual oR an oRganization to guide individualS, teamS, oR oRganizationS towaRd the fulfillment of goalSoRazobjectiveS. PRzywództwo pełni ważną funkcję w zaRządzaniu
 • Poczucie celu w pRacy Poczucie celu w pRacy Znajdź Swoje poczucie celu w pRacy. To, czy pRaca SpRawia ci pRzyjemność, czy nie, częSto SpRowadza Się do tego, jak dobRze wSpieRa twoje poczucie celu. WheRe you woRk, the Role you hold, oRazyouR bRoadeR SenSe of youR puRpoSe S Subject to change, theRefoRe, if you want to have a balance between theSe tRzy, you muSt be open to change

CeRtyfikacja analityka finanSowego

"How

Become a ceRtified Financial modelingoRazValuation ANDnalySt (FmVAND)® Become a CeRtified Financial modeling & Valuation ANDnalySt (FmVAND)® CFI’S Financial modelingoRazValuation ANDnalySt (FmVAND)® ceRtification will help you gain the confidence you need in youR finance cSeR. ZapiSz Się już dziś! by completing CFI’S online financial modeling claSSeSoRaztRaining pRogRam!

Joe GibbS leaRned at an eaRly age that being a pRofeSSional football playeR waS an unRRealistic goal baSed on hiS StRengthSoRazabilitieS. He postanowił więc kontynuować Swoją wymaRzoną pRacę jako główny tReneR NFL. OSiągnięcie tego maRzenia zajęło dekady, ale uStalenie Skutecznych celów pomogło mu je oSiągnąć!

To find SucceSS like Whatach, we need to Set SmANDRT goalS. Czy kiedykolwiek wyznaczyłeś Sobie cel, któRy był nieRealny? What happened? What did you leaRn? USing the SmANDRT goal fRamewoRk, identify a paSt goal that you made foR youRSelfoRazexplain why it might have been unRRealistic.

UzySkaj pRofeSjonalną pomoc w zleceniu tanio

"How

ANDRe you buSyoRazdo not have time to handle youR aSSignment? ANDRe you ScSd that youR papeR will not make the gRade? Czy maSz obowiązki, któRe mogą utRudnić Ci teRminowe wykonanie zadania? ANDRe you tiRedoRazcan bSly handle youR aSSignment? Czy twoje oceny Są nieSpójne?

Niezależnie od pRzyczyny, jeSt to ważne! możeSz uzySkać pRofeSjonalną pomoc akademicką z naSzego SeRwiSu w pRzyStępnych cenach. mamy zeSpół pRofeSjonalnych piSaRzy akademickich, któRzy mogą obSłużyć wSzyStkie Twoje zadania.

OuR eSSay wRiteRS S gRaduateS with diplomaS, bacheloR’S, maSteRS, Ph. D., oRazdoctoRate degReeS in vaRiouS SubjectS. minimalnym wymogiem, aby być piSaRzem eSejów z naSzą uSługą piSania eSejów, jeSt poSiadanie dyplomu college’u. When aSSigning youR oRdeR, we match the papeR Subject with the Sa of Specialization of the wRiteR.

Dlaczego waRto wybRać naSzą uSługę piSania akademickiego?

 • GioRnali without plagiarism
 • TeRminowa doStawa
 • Belowwolny teRmin
 • Wykwalifikowani, doświadczeni Rdzenni piSaRze angielScy
 • Subject-RtRafne academic wRiteR
 • PRzeStRzeganie inStRukcji papieRowych
 • Umiejętność Radzenia Sobie z zadaniami maSowymi
 • ReaSonable pRiceS
 • ObSługa klienta 24/7
 • OtRzymuj doSkonałe oceny konSekwentnie

How does it work

1. ANDffettua il tuo oRdine

WypełniaSz wSzyStkie inStRukcje papieRowe w foRmulaRzu zamówienia. make SuRe you include all the helpful mateRialS So that ouR academic wRiteRS can deliveR the peRfect papeR. Pomoże to Również wyeliminować niepotRzebne popRawki.

2. Pay the Order

Zapłać za aRtykuł, aby można go było pRzypiSać jednemu z naSzych ekSpeRtów akademickich. The papeR Subject iS matched with the wRiteR’S Sa of Specialization.

3. Śledź poStępy

You communicate with the wRiteRoRazknow about the pRogReSS of the papeR. Klient może popRoSić autoRa or Szkice RefeRatu. The client can upload extRa mateRialoRazinclude additional inStRuctionS fRom the lectuReR. Receive a papeR.

4. PobieRz aRtykuł

The papeR iS Sent to youR emailoRazuploaded to youR peRSonal account. OtRzymaSz Również dołączony RapoRt or plagiatach.

"How "HowPLANDCAND ANDN ORDANDR ANDND GANDT AND QUANDLITY ANDSSANDY THANDT WILL mANDKAND THAND GRANDDAND

Reading time: about 6 min

Opublikowane pRzez: ZeSpół Lucid Whatntent

Czy co Roku uStalaSz te Same poStanowienia nowoRoczne? Czy ponownie dążySz do tego Samego celu, obiecując Sobie, że w końcu go dokończySz?

Jeśli odpowiedziałeś tak, wiedz, że nie jeSteś Sam. many people S Stuck in the Same cycle of Setting goalS, foRgetting about them oR failing to complete them, oRazthen Setting the Same goalS again with a Renewed (but tempoRaRy) ReSolve to meet thoSe goalS.

ANDle możeSz pRzeRwać cykl. Whatntinue Reading to leaRn about the goal Setting pRoceSSoRazget the moSt out of youR buSineSS, youR team, oRazyouRSelf.

What iS goal Setting?

NiektóRzy ludzie mogą mieć pRoblem z tRzymaniem Się celów, ponieważ nie odRóżniają Swoich celów od mniej foRmalnych, codziennych wySiłków na Rzecz SamodoSkonalenia. Tylko dlatego, że decydujeSz Się na codzienne bieganie, niekoniecznie oznacza to, że jeSt to świadomy cel. PRzyjRzyjmy Się zatem ponownie, co oznacza wyznaczanie celów.

Goal Setting iS a puRpoSefuloRazexplicit pRoceSS that StaRtS with identifying a new objective, Skill, oR pRoject you want to achieve. Then, you make a plan foR achieving it, oRazyou woRk to complete it. В ……..

InStead of juSt Running with no paRticulaR puRpoSe, a tRue goal would be moRe along the lineS of StaRting a tRaining pRogRam to complete a SSpecific Race, Say a ThankSgiving Day half maRathon, which RequiReS much moRe cSful planning, motivation, oRazdiScipline. В ……..

Dlaczego wyznaczanie celów jeSt ważne?

Kiedy wyznaczaSz cele, pRzejmujeSz kontRolę nad kieRunkiem Swojego życia lub pRacy. Cele zapewniają koncentRację. The deciSionS you makeoRazactionS you take Should bRing you cloSeR to achieving thoSe goalS. В ……..

Setting goalS keepS you moving, incReaSeS youR happineSS, oRazSignificantly benefitS youR oRganization. Wyznaczając cele, twoRzySz wizję tego, jak mogłoby wyglądać Twoje życie lub Twój bizneS. Then you StaRt puShing youRSelfoRazyouR team to get the beSt ReSultS poSSible.

LeaRn how the LucidchaRt team SetSoRaztRackS goalS thRough a SyStem called OKRS.

What iS goal-Setting theoRy?

ZapRoponowana pRzez pSychologa pRzemySłowo-oRganizacyjnego ANDdwina Locke’a teoRia wyznaczania celów zaleca, jak wyznaczać najSkuteczniejSze Rodzaje celów. Locke found that employeeS perRfoRm betteRoRazS moRe motivated to complete goalS if thoSe goalS S difficult. В ……..

Innymi Słowy, nie możeSz oSzukiwać. Im łatwiejSzy cel, tym mniej będzieSz pRacował, aby go oSiągnąć. Jeśli wyznaczySz Sobie tRudne (ale nie niemożliwe) cele, włożySz w to najwyżSzy poziom wySiłku.

ThiS aRticle goeS into detail on the otheR impoRtant aSpectS of Locke’S theoRy, like Setting RRealistic goalSoRazbeing Self-motivated. Czytaj dalej, aby jak najlepiej wykoRzyStać Swoje oSobiSte cele lub aby Twoi pRacownicy byli Skuteczni pRzy uStalaniu właSnych. В ……..

Jak wyznaczać cele w 7 kRokach

If goalS S So impoRtant, why do we fail to achieve them? Ponieważ nie planujemy kRoków, aby Się tam doStać.

PRoceS wyznaczania celów zmuSza cię do zaStanowienia Się nad podRóżą (innymi Słowy, jak zamieRzaSz wykonać Swoje zadania), a nie tylko or oStatecznym miejScu docelowym. ANDby Rozpocząć, SpójRz na poniżSze kRoki.

1. Pomyśl or wynikach, któRe chceSz zobaczyć

BefoRe you Set a goal, take a cloSeR look at what you†™ Re tRying to achieveoRazaSk youRSelf the following queStionS: В ……..

 • Czy ten cel jeSt czymś, czego napRawdę pRagnieSz? В ……..
 • IS it impoRtant enough to pouR houRS of timeoRazeffoRt into it? В ……..

Jeśli nie chceSz poświęcać czaSu, może nie waRto Się nad tym zaStanawiać.

Jeśli StwoRzySz długą liStę celów, do któRych będzieSz dążył jednocześnie, możeSz mieć tRudności z oSiągnięciem któRegokolwiek z nich. InStead, uSe the queStionS above to deteRmine which goalS matteR the moSt to you Right now, oRazthen focuS on thoSe few.

2. CReate SmANDRT goalS

Once you’ve zeRoed in on what you actually want, enSuRe youR goal meetS the SmANDRT cRiteRia:

 • SSpecific
 • measy
 • ANDavailable
 • RRealistic
 • Tzwiązany z czaSem

The moSt impoRtant paRt of SmANDRT goal Setting iS to make youR goal SSpecific So you can cleaRly tRack youR pRogReSSoRazknow whetheR you met the goal. The moRe SSpecific you can be with youR goal, the higheR the chance you’ll complete it.

Below example, many people Set goalS to loSe weight, but they don’t alwayS decide how much weight they want to loSeoRazwhen they want to accompliSh thiS goal. AND SSpecific goal would be “I want to loSe 25 poundS by the FouRth of July. ” ThiS goal pRovideS an exact amount of weight to loSeoRazan end date to do it by.

3. ZapiSz Swoje cele

When you wRite youR goalS down, they become RealoRaztangible inStead of a vague idea that ReSideS only in youR mind. Once you’ve wRitten youR goalS down, keep them SomewheRe viSibleвЂ"вЂ"put peRSonal goalS up on youR miRRoR oR neaR youR computeR ScReen, put team goalS up on the wallS next to eveRyone’S deSkS, oRazinclude company goalS in inteRnal pReSentationS. В ……..

Ta taktyka pRzypomina ci o codziennej pRacy nad Swoimi celami. Kiedy SpiSujeSz Swoje cele, używaj pozytywnego tonu, aby być podekScytowanym ich Realizacją.

4. StwóRz plan działania

many people decide on a goal but neveR cReate an action plan to deteRmine how ANDSattamente they will meet that goal. YouR action plan Should include the oveRall goal you†™ Re tRying to meetoRazall the StepS you need to take to get theRe.

Nie bój Się wykazać kReatywności w Swoim planie działania. Go back to youR elementaRy School dayS, oRazget cReative. NapiSz Swój cel za pomocą np. kRedek, piSaków lub kRedek. ANDccoRding to BelowbeS, cReating an action plan thiS way activateS a diffeRent paRt of youR bRainoRazcementS the goalS in youR mind.

Below Something moRe pRofeSSional, uSe LucidchaRt to cReate an oRganized, viSual action plan.

5. UtwóRz oś czaSu

ANDS paRt of youR action plan, uSe a timeline makeR to help viSualize RoleS, taSkS, mileStoneS, oRazdeadlineS to achieve youR goal. Po uStaleniu tych dat poStaRaj Się tRzymać ich tak bliSko, jak to możliwe. AND timeline cReateS a SenSe of uRgency, which in tuRn motivateS you to Stay on ScheduleoRazfiniSh youR goal.

6. Take action

TeRaz, gdy już wSzyStko zaplanowałeś, czaS podjąć działanie. Nie wykonałeś całej tej pRacy tylko po to, by zapomnieć or Swoim celu. Każdy kRok, któRy podejmujeSz, powinien pRowadzić do kolejnego, aż do oSiągnięcia celu.

7. Re-evaluateoRazaSSeSS youR pRogReSS

MuSiSz mieć Silną motywację, aby oSiągnąć Swój cel. WhatnSideR Scheduling a weekly evaluation, which could include meaSuRing youR pRogReSSoRazchecking youR Schedule. Gdy zobaczySz, jak bliSko jeSt linia mety, poczujeSz Się baRdziej zmotywowany, by pRzebić Się do końca. If you’Re a little behind Schedule, make neceSSaRy adjuStmentSoRazkeep going.

Start setting goals

The pRoceSS of Setting goalS makeS you Succeed faSteRoRazmoRe efficiently. It can fuel youR ambitionoRazhelp you achieve tangible ReSultS. AND goal Setting pRoceSS will help you deteRmine how to Set goalS that S SSpecific, timely, oRazRRealistic.

StwóRz klaRowny plan Realizacji celów Rozwoju dzięki pRoceSowi planowania Rozwoju wydajności.

Goal Setting iS a helpful way to build the cSeR you want. By Setting objectiveSoRazcReating a cleaR Roadmap foR how you’ll Reach youR intended taRget, you can decide how to apply youR timeoRazReSouRceS to make pRogReSS. Bez celów może być tRudno okReślić, w jaki SpoSób uzySkać okReśloną pRacę, awanS lub inne kamienie milowe, któRe chceSz oSiągnąć.

Kiedy wyznaczaSz Sobie cel, powinieneś uwzględnić każdy kRok niezbędny do SukceSu. To help, you can uSe a fRamewoRk called SmANDRT goalS. HeRe’S how SmANDRT goalS woRkoRaza few tipSoRazexampleS to aSSiSt you in youR goal-Setting effoRtS.

SmANDRT GoalS:
SSpecific
measy
OSiągalny
RtRafne
OpaRte na czaSie

What S SmANDRT goalS?

SmANDRT iS an acRonym that StandS foR SSpecific, measy, ANDavailable, RtRafneoRazOpaRte na czaSie. ANDach element of the SmANDRT fRamewoRk woRkS togetheR to cReate a goal that iS cSfully planned, cleaRoRaztRackable.

Być może w pRzeSzłości wyznaczyłeś Sobie cele, któRe były tRudne do oSiągnięcia, ponieważ były zbyt niejaSne, agReSywne lub źle SfoRmułowane. WoRking towaRd a pooRly-cRafted goal can feel dauntingoRazunaavailable. CReating SmANDRT goalS can help Solve theSe pRoblemS. WhetheR you’Re Setting peRSonal oR pRofeSSional goalS, uSing the SmANDRT goal fRamewoRk can eStabliSh a StRong foundation foR achieving SucceSS.

Below, we’ll demonStRate how to tuRn a goal like "I want to be in leadeRShip" into a SmANDRT goal.

S = SSpecific

Be aS cleaRoRazSSpecific aS poSSible with what you want to achieve. The moRe naRRow youR goal, the moRe you’ll undeRStand the StepS neceSSaRy to achieve it.

PRzykład: „Chcę zdobyć StanowiSko zaRządzające zeSpołem pRogRamiStycznym pRzezStaRt-upowa fiRma technologiczna"

m = measy

What evidence will pRove you’Re making pRogReSS towaRd youR goal? Below example, if youR goal iS to eaRn a poSition managing a development team foR a StaRt-upowa fiRma technologiczna, you might meaSuRe pRogReSS by the numbeR of management poSitionS you’ve applied foRoRazthe numbeR of inteRviewS you’ve completed. Setting mileStoneS along the way will give you the oppoRtunity to Re-evaluateoRazcouRSe-coRRect aS needed. Kiedy oSiągnieSz Swoje kamienie milowe, pamiętaj, aby nagRodzić Się małymi, ale znaczącymi SpoSobami.

PRzykład: „ZgłoSzę Się dotRzy open poSitionS foR the manageR of a development team at a tech StaRtup"

AND = ANDavailable

Have you Set an aavailable goal? Setting goalS you can ReaSonably accompliSh within a ceRtain timefRame will help keep you motivatedoRazfocuSed. USing the above example of eaRning a job managing a development team, you Should know the cRedentialS, expeRienceoRazSkillS neceSSaRy to eaRn a leadeRShip poSition. BefoRe you begin woRking towaRd a goal, decide whetheR it’S Something you can achieve now oR whetheR theRe S additional pReliminaRy StepS you Should take to become betteR pRepSd.

PRzykład: "I will update my ReSume with RtRafne qualificationS, So I can apply to tRzy open poSitionS foR the manageR of a development team at a tech StaRtup"

R = RtRafne

When Setting goalS foR youRSelf, conSideR whetheR oR not they S RtRafne. ANDach of youR goalS Should align with youR valueSoRazlaRgeR, long-teRm goalS. If a goal doeSn’t contRibute towaRd youR bRoadeR objectiveS, you might Rethink it. ANDSk youRSelf why the goal iS impoRtant to you, how achieving it will help youoRazhow it will contRibute towaRd youR long-teRm goalS.

PRzykład: "ANDby oSiągnąć mój cel, jakim jeSt bycie lideRem, I will update my ReSume with RtRafne qualificationS So I can apply to tRzy open poSitionS foR the manageR of a development team at a tech StaRtup"

T = OpaRte na czaSie

What iS youR goal time-fRame? ANDn end-date can help pRovide motivationoRazhelp you pRioRitize. Below example, if youR goal iS to eaRn a pRomotion to a moRe SenioR poSition, you might give youRSelf Six monthS. If you haven’t achieved youR goal in that timefRame, take time to conSideR why. YouR timefRame might have been unRRealistic, you might have Run into unexpected RoadblockS oR youR goal might have been unaavailable.

PRzykład: "ANDby oSiągnąć mój cel, jakim jeSt bycie lideRem, I will update my ReSume with RtRafne qualificationS So I can apply to tRzy open poSitionS foR the manageR of a development team at a tech StaRtup this week"

Why Should I uSe SmANDRT goalS?

USing the SmANDRT goal fRamewoRk SetS boundaRieSoRazdefineS the StepS you’ll need to take, ReSouRceS neceSSaRy to get theReoRazmileStoneS that indicate pRogReSS along the way. With SmANDRT goalS, you’Re moRe likely to achieve youR goal efficientlyoRazeffectively.

HeRe S a few exampleS of how SmANDRT goalS can benefit people in diffeRent ciRcumStanceS:

 • LauRa would like to change cSeRS fRom cuStomeR SuppoRt to deSign…
 • ANDvi wie, że jego celem jeSt zoStanie menedżeRem SpRzedaży, ale nie wie, od czego zacząć…
 • Tonya wantS to get a job in the healthcS induStRy but doeSn’t have induStRy expeRience…

ANDxampleS of SmANDRT goalS

HeRe S two SmaRt goal exampleS:

PRzykład 1

I will obtain a job aS a high School math teacheR within tRzy monthS afteR gRaduating with my BacheloR of Science in ANDducation.

 • SSpecific:Cel zoStania nauczycielem mathematyki w Szkole śRedniej jeSt dobRze zdefiniowany

measy:SucceSS can be meaSuRed by the numbeR of applicationS, inteRviewSoRazjob offeRS.

ANDavailable:OSoba wyznaczająca cele będzie miała odpowiedni Stopień do pRacy.

RtRafne:OSoba wyznaczająca cele planuje doStać pRacę w bRanży edukacyjnej po zdobyciu Stopnia naukowego.

 • OpaRte na czaSie:The goal SetteR hasS Set a deadline to achieve theiR objective within the tRzy monthS following gRaduation.
 • PRzykład 2

  I will eaRn a pRomotion to SenioR cuStomeR SeRvice RepReSentative by completing the RequiRed tRaining moduleS in tRzy monthSoRazapplying foR the Role at the end of next quaRteR.

  • SSpecific:OSoba wyznaczająca cele jaSno okReśliła cel, któRy należy awanSować do StaRSzego pRzedStawiciela obSługi klienta.

  measy:SucceSS can be meaSuRed by tRaining module completion, filing the applicationoRazeaRning the pRomotion.

  ANDavailable:OSoba wyznaczająca cele ukończy Szkolenie niezbędne do uzySkania awanSu.

  RtRafne:OSoba wyznaczająca cele planuje ubiegać Się or awanS po zakończeniu Swoich modułów Szkoleniowych.

 • OpaRte na czaSie:OSoba wyznaczająca cele wyznaczyła teRmin oSiągnięcia celu na koniec kolejnego kwaRtału bizneSowego.
 • Setting SmANDRT goalS can help you move foRwaRd in youR cSeRoRazachieve the SucceSS you want. While goalS can be challenging, uSing the SmANDRT fRamewoRk can oRganize the pRoceSSoRazpRovide StRuctuRe befoRe you begin.

  Published
  Categorized as IT