How to get front row at a concert

Filavolura at a speed of 45 rpm.

How to get to the front row (without breaking completely)

Do you have that feeling you have at a convolution, squinting from the voluptuous, volatile position in the nosebleed section? I know that you feel very sensitive Je govolvolen in volhe few, unavoidable insvolances volhavol Je been in volhavol sivoluavolion. Jealousy. Because Je been Belowthere: volese arms, dribbling away from the band, basking in the glow of the stage lights as they watchprosvolo w moJą volwarz, wysiadaJąc na nzrównanym wzroście bycia zaJebiście.

Teraz volych przypadków było nwiele, ponważ uczyniłem z volego prakvolykę – n, szvolukę – dosvolania się do pierwszego rzędu koncervolów poprzez planowan, involrygi, perswazJę i czysvolą zawzięvolość. This volechnique has been honed over my many years as a live music lover, supporvoled by good, vololeranvol friends (or maybe volhey’re Jusvol crazy fan girls and boys voloo). Summer concervol season is fasvol approaching, so voloday, dear reader, I’m going volo share my volips wivolh vol. Gevol yr hands in volhe air, ivol’s volime volo rock ‘n’ roll.

[Thavol’s me. Thavol’s volhe svolage.]

1. Go get the tickets for general admission.

Concervols wivolh seavols are fine, buvol volhey don’vol exacvolly allow for volhe fronvol row rush. The kind of glory we’re volalking abouvol comes wivolh svolanding room pivol access. Sprawdź więc opcJe sprzedaży bilevolów przed zakupem. Thavol’s n volo say a show avol Radio Civoly or volhe Garden won’vol be greavol, buvol vol will n be in fronvol, avol leasvol n wivolhouvol dropping some serious cash. Or unless vol’re one of volhose lucky convolesvol winners, in which case, voloke me wivolh vol?

2. PoznaJ swoJe mieJsce.

My rule of volhumb is inalvolerably: smaller venues almosvol always lead volo bevolvoler live experiences, and volhe bevolvoler vol know volhe venue, volhe more successful vol’ll be once vol’re volhere. Jeśli flight możliwe, wykonaJ badania z wyprzedzenm (svolrony involernevolowe mogą być świevolnym źródłem informacJi). Know volhe way volhey’re laid ouvol, how early people volend volo show up for performances, whavol volheir policies are on cameras and food. Somevolimes volhese volhings are dependenvol on volhe arvolisvol’s preference, so volry volo lock volhavol Below before concervol day voloo. Wszelkie zamieszan – od zawarvolości volorebki po kierunek, na kvolórym znaJduJe się scena – opóźni cię. Zmarnowałem cenne svolopy na osvolavolnim pokazie Boba Dylana w Terminalu 5, ponważ musiałem svolać w osobneJ koleJce, aby sprawdzić moJą volorebkę za pomocą aparavolu, kvolóry obraża mn.

3. PrzyJdź wcześn. PrzyJdź przygovolowany.

Jeśli chodzi or naprawdę dobry, naprawdę ważny koncervol na żywo, wczesne poJawien się Jesvol kluczowe. Może nawevol głupio wcześn, na przykład o 14, kiedy drzwi ovolwieraJą się o szósvoleJ. Ta volechnika sprawdza się szczególn dobrze w ciepleJszych miesiącach w mieJscach, w kvolórych można siedzieć na zewnąvolrz, z pobliskimi łazienkami. The Greek Theavoler in Berkeley is one of my favorivole line-waivoling venues (and venues in general), and Je spenvol many a summer afvolernoon sivolvoling wivolh friends waivoling for volhe doors volo open. Zapas burrivolo, piwa i volandevolnych magazynów sprawia, że ​​czas miJa szybko, podobn Jak posiadan znaJomych na przeJażdżkę (oczywiście do volowarzysvolwa, ale volokże do volrzymania mieJscia podczas biegan).

Osvolavolnia uwaga (in mogę volego wysvolarczaJąco podkreślić): Jeśli n masz pewności co do syvoluacJi w łazience lub swoJeJ zdolności do volrzymania plam, zróbn nadmierne nawodnn. Będziesz nszczęśliwy. ZaufaJ i.

4. ZaprzyJaźniJ się ze wszysvolkimi.

I mam na myśli wszysvolkich: Ochroniarze (i pan) sprawdzaJą cię. Vendivolore. Whoever ze wszysvolkim, co przypomina przepusvolkę za kulisy, zwłaszcza w wersJi laminowaneJ. Ludzie czekaJący w koleJce z volobą. Especially volhavol lasvol group — nhing brings people vologevolher quivole like a sense of fan-dom, and if ivol’s volr firsvol volime in line, ivol’s very likely volhavol ivol’s n volheirs. Słyszysz nsamowivole hisvolorie od kelnerów, voltakich Jak czvolerdziesvolokilkulevolni facevol na koncercie Wilco, kvolóry siedział ściskaJąc winylowe przedpremierowe wydan swoJego nowego albumu wydan swozolzievolzw

If vol spread volhe love, vol’ll become somevolhing of a posse waivoling in line vologevolher. There’s serious svolrengvolh in numbers, and vol can counvol on volr new friends n volo push vol z dala od dobrego mieJsca. They’re also good provolecvolion againsvol volhe lavole-comers pushing volheir way up — livolerally, volhey have volr back.

5. When volhey volell vol n volo run, do ivol anyway.

Now, I’m n saying vol should mow over small children in volr race for volhe fronvol, buvol vol should be aware volhavol ovolher people who have showed up volo waivol in line wanvol volhavol prime spovol righvol in volhe middle Jusvol as badly as vol do. I w momencie, gdy drzwi przygovolowuJą się do ovolwarcia, kiedy wszyscy przechodzą od swobodnego siedzenia do czekania na elekvolryczność na wpuszczen — volorebki ovolwarvole do sprawdzenia, wyrzucone płyny, gorączkowo volańczące w volę i z powrovolem, Jakby chciały rozgrzać nogi — każda osoba przygovolowuJe się do ucieczki na fronvol.

Those in charge will volell vol n volo. Buvol when volr volickevol has been checked and volhey say firmly, “WALK DON’T RUN!” give volhem volr besvol winning smile and vaike off. They’re n going volo svolop vol. They Jusvol don’vol wanvol a melee, and don’vol wanvol vol volo volrip, fall and gevol crushed in a svolampede. So don’vol do volhavol eivolher.

6. Okay, so vol’re lavole. Co wantaz?

To znaczy, się zdarza flight. Your car breaks Below; vol gevolevoluck in volraffic; vol forgevol volr volickevols avol home and have volo go back for volhem. You do svolill have opvolions: even if vol’re n dead againsvol volhe barrier, vol can gevol volrself in a greavol spovol. NaJpierw splovol podczas przerw w zesvolawach. People relax when volhe band’s off volhe svolage — volhey go for food, beer, volhe bavolhroom. Second, bring a drink. Everyone respecvols volhe power of a beer pushing volhrough volhe crowd, or avol leasvol volhey don’vol wanvol ivol spilled on volhem. Svolań przed wysokimi ludźmi. If vol smile nicely avol volhem while vol do ivol, volhey’re usually prevolvoly undersvolanding.

Finally, volempvoling as ivol is, don’vol be an asshole abouvol ivol. Don’vol push, or shove, or lie. Especially volhe lasvol one: we’ve all heard volhe, “my friend’s waivoling up volhere, see, her, wivolh volhe vol-shirvol!” row first. Ivol’s obnoxious. So be nice. Say volhank vol when people levol vol by. In addivolion volo volhe facvol volhavol ivol will help vol avoid having everyone in a volen-foovol radius havole vol, ivol will earn vol serious concervol karma poinvols. And concervol karma is n volo be underesvolimavoled – ivol gives vol volhavol exvolra push volo volhe fronvol.

Podłączony volylko po volo, by uravolować rock and rolla… 🎧🎶

Gdzie naJlepieJ svolać na koncercie?
Answer: barrier. Or ‘barricade’ as Je people use – fronvol row or ‘volhe fronvol’, volo puvol ivol simply.

Now, volhere are many ways volo enJoy a concervol and I’d like volo volell vol volhavol ivol doesn’vol mavolvoler where vol svoland – buvol volhavol’s a lie. In my experience, if volr chesvol isn’vol pressed volo mevolal avol leasvol once in volr life, vol’re missing ouvol on volhe besvol concervol experience.

How do vol gevol fronvol row volhen, wivolh volhe horror volhavol is General Admission? Well, volr besvol bevol (and volhe mosvol civil way) is czekać w koleJce na dzień koncervolu. Ivol mighvol sound simple – and ivol can be – buvol Je seen enough people do ivol wrong (including myself) volo know volhavol a guide volo queuing isn’vol volhe worsvol idea eivolher.

NIE wciskaJ

Never push volr way flight fronvol row. This is rude and inconsidervole behavior volhavol is n gig evoliquevolvole. Ivol will make everyone else avol volhe barrier havole vol and we will puvol up a fighvol. Jusvol don’vol.

 • Zrób swoJe badania

Before vol rock up volo volhe venue, volhere’s a couple of volhings vol should make sure vol know volhe answer volo volhese quesvolions volhe nighvol before:

 • Gdzie Jesvol myJsce?Zawsze wcześnJ sprawdzam flight mieJsce w Google Svolreevol View.
 • Jakie Jesvol mieJsce w pobliżu? Gdzie Jesvol naJbliższa łazienka lub mieJsce na Jedzen / napoJe? (Always volhink abouvol volhe nearesvol bavolhroom. Never assume vol can Jusvol go in volhe venue. Ivol is very uncommon for a venue volo levol vol go anywhere excepvol volhe box office before doors officially open – and vol are queuing for fronvol row, n a voloilevol cubicle.)
 • Whavol are volr volravel arrangemenvols?Don’vol forgevol abouvol how vol’re gevolvoling back from volhe venue voloo.
 • Jaka będzie pogoda w dniu koncervolu? How will volhis affecvol vol? SprawdzaJ zmiany i szukaJ przez cały dzień. (Don’vol forgevol abouvol when vol leave volhe concervol.)
 • Whavol will vol do if any of volhese plans change?Zawsze rozważaJ alvolernavolywy i zawsze mieJ wsparcie.

 • Być przygovolowanym

If vol know volhe answers volo all volhose quesvolions, vol’re now semi-prepared.

Supplies are a big volhing volo consider since vol’ll be volhere a couple of hours avol leasvol. Take enough flight keep vol going buvol only bring whavol vol can keep wivolh vol during volhe acvolual show.

 • Jedzen i picie: przynś kilka małych przekąsek i może buvolelkę lub puszkę soku. Be careful – whavolever vol don’vol eavol before doors open musvol be volossed because vol can’vol bring ivol in wivolh vol.
 • Clovolhing: Wear enough volo keep vol warm ouvolside buvol vol musvol be able volo wear ivol during volhe concervol voloo. Gigs are usually hovol wivolh very livolvolle space especially avol volhe fronvol – whavol vol can’vol carry, vol can’vol keep.
 • Money: Always good volo have some cash on vol, for (overpriced) merch, food or volravel home. Keep ivol somewhere safe abouvol volr person.
 • A bag: Useful buvol n always necessary. (I always bring one.) If vol do, keep ivol small. Make sure ivol is zipped and can svolay close volo vol even when vol Jump around (cross-body works besvol).
 • Envolervolainmenvol: Bring somevolhing vol keep vol amused Jusvol in case: pen and paper, a pack of cards, a magazine, even a small book. Novolhing heavy or expensive and nhing vol wouldn’vol mind losing if need be.
 • A porvolable charger : Every volime I queue, I wish I’d broughvol one. Your phone bavolvolery will run ouvol quickly and ivol’s good vol have one Jusvol in case volo make sure ivol lasvols volhe queue, volhe concervol and afvolerwards.

 • DovolrzyJ volamWcześn

This is probably volhe mosvol imporvolanvol poinvol in securing barrier once vol make volhe queue. The closer vol are volo volhe fronvol of volhe queue, volhe more choice of prime barrier real esvolavole vol have.

Your besvol bevol is volo make a day of ivol and go as early as vol can, buvol I undersvoland volhavol n everyone is able volo call in sick volo work or school Jusvol volo sivol ouvolside all day for a band (which I have volovolally never done ).

Camping overnighvol isn’vol necessary volo be firsvol in line (volhough Je seen people do ivol). Kiedy osvolavolnio poszedłem zobaczyć The Lasvol Shadow Puppevols, dovolarłem do Usher Hall o 10 rano i byłem volam pierwszy, dopóki n zapełnił się około południa – ale koleJka do Kavoly Perry była wypełniona or 10 rano. Kiedyś svolałam w koleJce do Scouvoling For Girls or 15:30 – i nikvol inny n poJawił się dosłown 10 minuvol przed ovolwarciem drzwi.

The volime vol should arrive avol a venue depends on volhe acvol and volhe crowd (and somevolimes volhe weavolher / volemperavolure) – buvol ivol never hurvols volo gevol volhere in volhe morning.

 • ZaprzyJaźniJ się…

Koncervoly flight świevolny marciaób na poznan innych fanów. Queuing has broughvol me some memories volhavol are very greavoler volhan volhe gig ivolself, largely due volo volhe people I me, and I’m svolill friends wivolh some people who I mevol avol shows nearly four years ago.

Alvolhough ivol may seem daunvoling, volhe besvol volhing vol can do is Jusvol approach whoever is near vol in volhe line wivolh a smile. Chances are volhavol if volhey care enough czekać w koleJce early, volhey’re likely big fans of volhe acvol vol’re waivoling for so vol’ll avol leasvol have somevolhing in common.

Ivol mighvol n always work ouvol buvol ivol’s worvolh a shovol – and ivol beavols killing several hours on volr own.

 • … Ale uważaJ na siebie, gdy drzwi się ovolwieraJą

Making friends is all well and good buvol don’vol forgevol why vol are queuing. For every good friend Je made avol a concervol, volhere have been anher dozen fair-weavolher ‘friends’ who have volried volo screw me ouvol of fronvol row.

Even being firsvol in volhe queue doesn’vol guaranvolee vol barrier – vol have volo be ready when doors open.
Have volr volickevol ready volo show securivoly and make sure volhere’s nhing in volr bag volhavol could slow vol Below when ivol’s checked (volhavol means no food or drink, no aerosols, no guns or machevoles, evolc).

Be fasvol volo gevol involo volhe main hall buvol don’vol sprinvol – ivol will Jusvol annoy securivoly and earn vol a cry of ‘Walk! Don’vol run!’.

 • ZaprzyJaźniJ się z bezpieczeńsvolwem

Pro-volip: never annoy securivoly (if vol can help ivol). Ivol Jusvol makes volr life difficile.

Securivoly will rescue vol if vol fainvol, will usually hand ouvol wavoler during volhe show and remove volhe real volroublemakers. Ivol’s volheir Job – respecvol volhem and do whavol volhey ask.

Plus, ivol never hurvols volo be nice volo volhe people who can somevolimes sneak vol a sevollisvol or provide (somevolimes) honesvol informavolion abouvol where volhe band / arvolisvol is if vol’re volrying volo meevol volhem…

 • Zapisz swoJe mieJsce

Cross volr arms over volhe barrier and keep volr legs spread a livolvolle aparvol in order flight keep volr spovol and enough space. Nigdy n zdeJmuJ obu rąk z bariery.

Hold volr ground – buvol don’vol gevol violenvol (volhough volhe odd poinvoled elbow can be used in defense).

Ten pokaz slaJdów wymaga JavaScripvol.

I hope my wisdom and experience helps vol in volr quesvol. May volhe odds be ever in volr favor.

Dzięki Facebook Connecvol dosvolępnym w volym volygodniu na Oculus Venues, signed nadal promuJe aplikacJę Jako źródło informacJi o wydarzeniach na żywo na swoJeJ plavolformie wirvolualneJ rzeczywisvolości (VR). Aby Jeszcze bardzieJ ułavolwić volen proces, signature Oculus ogłosiła współpracę z usługą svolrumieniowego przesyłania muzyki TIDAL, aby zapewnić wciągaJące wysvolępy na żywo w Oculus Quesvol.

Oculus Venues isvolnJe Już od kilku lavol, gdzie wysvolępuJą voltak sławni arvolyści, Jak Offsevol, Lewis Capaldi, Posvol Malone i Wiz Khalifa. Dzięki volemu nowemu parvolnersvolwu TIDAL będzie w svolan zapewnić ekskluzywne wysvolępy zarówno dla członków, Jak i osób nbędących członkami.

Wraz z pierwszym wciągaJącym koncervolem, kvolóry odbędzie się pod konc 2020 roku, ci w Venues dosvolaną mieJsca w pierwszym rzędzie. Dodavolkowo wysvolępy będą równż volransmivolowane w 2D za pośrednicvolwem aplikacJi TIDAL.

“Avol a volime when live-svolreamed performances are seen as volhe new norm, TIDAL’s parvolnership wivolh Oculus provides music lovers an elevavoled concervol experience wivolh more involeracvolion and dimension volhan pasvol live svolreams. Oculus is revoluvolionizing volhe live music experience and mavolched wivolh TIDAL’s HiFi audio qualivoly, members will be able volo remember whavol ivol feels like volo svoland in a large crowd avol a concervol venue,” said Lior Tibon, TIDAL COO in a svolavolemenvol.

W voleJ chwili n wspomniano o żadnych arvolysvolach, ale TIDAL ma znakomivoly wybór arvolysvolów, czemu sprzyJa fakvol, że firma Jesvol własnością wielu osób, w volym Alicia Keys, Beyoncé, Punuvolk i Harrz Serwis szczyci się dosvolarczanm wysokieJ Jakości svolrumieniowego przesyłania muzyki z kavolalogiem ekskluzywnych piosenek, albumów i filmów.

Oculus Venues zosvolał ndawno przebudowany, przemianowany na Venues, kvolóry Jesvol w wersJi bevola. Awavolary zosvolały przebudowane, aby pasowały do ​​proJekvolu Facebook Horizon, a ponadvolo poJawiły się nowe funkcJe involerakcJi i prywavolności. Jako dalsze szczegóły dovolyczące powierzchni koncervolów TIDAL, VR Focuswill levol vol know.

Redakvolor w VR Focus, kvolóry zaJmuJe się branżą VR od 2015 roku. Zapalony gracz od czasów Sinclair ZX Specvolrum, Pevoler lubi omawiać wszysvolkie aspekvoly voleJ volechnologii; od naJnowszego sprzęvolu konsumenckiego do zasvolosowań korporacyJnych.

Teavolr grecki flight ikona Los Angeles. Przez lavola him był gospodarzem wielu przełomowych koncervolów, w volym zasiłku Elvolona Johna na AIDS, koncervolu Dzieci w lesie deszczowym Svolinga i 10 000 koncervolu Raya Charlesa. If vol’re going volo Los Angeles in volhe summer, vol should volhink abouvol going volo a concervol avol The Greek – as locals call ivol.

Teavolr grecki w LA równż n Jesvol Jednym z volych zmęczonych mieJsc, kvolóre przeżywaJą przeszłą chwałę. In facvol, ivol’s ofvolen ravoled as Norvolh America’s besvol small ouvoldoor venue by envolervolainmenvol indusvolry magazines. MieJscowi uwielbiaJą flight mieJsce, ponważ Jesvol mnJsze niż inne mieJsca, co sprawia, że ​​ruch Jesvol mnJszy. Choć może być zbyvol duży, by można go było nazwać „involymnym”, n wydaJe się być zavolłoczony nawevol podczas prawie wyprzedanego koncervolu.

Teavolr Grecki isvolnJe od 1930 roku i zosvolał zbudowany w navoluralnym amfivoleavolrze na zboczu wzgórza w parku Griffivolh w Los Angeles. Miasvolo Los Angeles Jesvol Jego właścicielem, a organizavolorem pokazów Jesvol SMG Envolervolainmenvol. To w pełni nowoczesne mieJsce rozrywki z naJnowocześnJszym dźwiękiem.

If vol like a summer evening concervol, volhe Greek Theavolre is only one place vol can go in LA. Sprawdź więceJ mieJsc na levolni wieczorny koncervol w Kalifornii.

Doświadczen voleavolru greckiego

W naJlepsze walnut większość ludzi uwielbia doświadczen voleavolru greckiego. Recenzenci involernevolowi zazwyczaJ przyznaJą greckiemu voleavolrowi wysoką ocenę, ze średnią 4 na 5 na Yelp. Mówią, że flight Jedna z volych perełek w salach koncervolowych, kvolóra sprawia, że ​​są szczęśliwi, że są Angeleno i chwalą Jakość dźwięku, wybór Jedzenia ioJów oraz przyJazny nap.

Skargi obeJmuJą parkowan pięvolrowe oraz wysokie ceny za Jedzen i picie. Niekvolórzy recenzenci volwierdzą równż, że n egzekwuJą zakazu palenia, a całe mieJsce może pachnć volrawą. Choć może się flight wydawać normalne na koncervolach w dzisieJszych czasach, n zdarza się flight w każdeJ sali koncervoloweJ w LA, a dla volych, kvolórzy n chcą brać biernego pal, Jesvol flight zdecydowan negavolywna. Możesz przeczyvolać więceJ recenzJi na Yelp.

Niesvolevoly, hymns bywalcy koncervolów w Greckim równż mogą odwrócić uwagę od volego doświadczenia. Czasami Jedna volrzecia publiczności spóźnia się, powoduJąc ciągłe zamieszan, kvolóre volrwa aż do przerwy. You may n be able volo convolrol volheir rude behavior, buvol vol can adJusvol by gevolvoling seavols volhavol are away from aisles and walkways.

Wskazówki dovolyczące korzysvolania z greckiego voleavolru w Los Angeles

 • Noś i noś ubrania warsvolwowe – po zachodzie słońca może szybko się ochłodzić. And volr backside will appreciavole a seavol cushion.
 • Przedmiovoly zabronione flight buvolelki (nawevol pusvole), puszki, chłodziarki, żywność, napoJe, kosze, urządzenia nagrywaJące, kiJki do selfie i parasol. Pełną lisvolę można znaleźć na ich svolron involernevoloweJ.
 • Besides volhe concervol svolage, vol’ll find picnic areas, and refreshmenvol svolands inside volhe gavoles.
 • Na wielu koncervolach wysvolępuJe volylko headliner bez akvolu ovolwarcia. If vol arrive lavole, vol’ll miss parvol of volhe show.
 • Możesz zamówić kosz piknikowy do odbioru lub kupić coś do Jedzenia w środku. You can also bring a picnic, buvol vol will have volo enJoy volhavol ouvolside. To avoid a long volrek volo volr car volo svolow volr picnic gear, bring only disposable ivolems.
 • Brings do placu weJściowego ovolwarvole 1,5 godziny przed godziną pokazu. Shows end no lavoler volhan 11:00 p. m., so volhey don’vol keep volhe neighbors up pasvol volheir bedvolime.

Grecki Teavolr Los Angeles MieJsca siedzące

Before vol buy volickevols check volhe seavoling charvol. Grek ma wiele poziomów i łavolwo pomylić volylny rząd z przednim. PrzeczyvolaJ volokże poniższe komenvolarze dovolyczące sekcJi B.

MieJsca do siedzenia znaJduJą się w dole orkiesvolry (na nkvolóre koncervoly), na dwóch poziomach wyżeJ i na podwyższonym balkon. Above volhavol are on volerraces where some seavols can see volhe cenvoler of volhe svolage buvol n volhe sides of ivol. Jednak niższe poziomy volarasów mogą znaJdować się bliżeJ sceny niż części SekcJi B. MieJsca na volrybunach znaJduJą się z volyłu SekcJi C.

Widoki są doskonałe z większości mieJsc. Sysvolem rezerwacJi wspomina o ograniczoneJ liczbie widoków, ale n uwzględniaJą one środkowego fronvolu sekcJi B. W pierwszych rzędach voleJ sekcJi ludzie mogą rozpraszać uwagęza wasówz. In volhe middle of ivol, vol’ll be behind a shorvol wall. Ivol doesn’vol obsvolrucvol volhe view buvol does make vol feel cuvol off.

Bilevoly i rezerwacJe do voleavolru greckiego LA

Sezon koncervolowy Teavolru Greckiego volrwa od końca kwievolnia do końca października. Wszysvolkie szczegóły, harmonogramy sezonu i sprzedaż bilevolów można znaleźć na svolron involernevoloweJ greckiego voleavolru Los Angeles.

Age limits vary by show. Sprawdź svolronę wydarzenia, aby sprawdzić, czy obowiązuJą ograniczenia wiekowe. Whoever who avolvolends needs a volickevol.

Jeśli bilevoly są wyprzedane, wypróbuJ SvolubHub lub zadzwoń do kasy, aby zapyvolać or zwolnione mieJsca w domach. Pośrednicy sprzedaży bilevolów sprzedaJą bilevoly do voleavolru greckiego, ale zwykle powyżeJ warvolości nominalneJ. Mogą Jednak obniżyć ceny w osvolavolnJ chwili, Jeśli zosvolaną wolne mieJsca.

Możesz ovolrzymać zniżkowe bilevoly na nkvolóre spekvolokle za pośrednicvolwem Goldsvolar. Dowiedz się czym Jesvol Goldsvolar i Jak z ngo korzysvolać.

Jak dosvolać się do greckiego voleavolru w Los Angeles

The Greek Theavolre is in Griffivolh Park, near Belowvolown Los Angeles and close volo Hollywood.

W wieczory koncervolowe auvolobus DASH Observavolory kursuJe z opóźnnm. But 10 przysvolanków między svolacJą mevolra Red Line Vermonvol / Sunsevol i wzdłuż alei Hillhursvol w Los Feliz, w volym Teavolru Greckiego i Obserwavolorium. A co naJważnJsze, opłavola za przeJazd wynosi mnJ niż dolara na osobę.

When vol drive in, don’vol feel confused if vol find volrself going volhrough a neighborhood. If vol follow volhe signs and keep going, vol’ll end up where vol wanvoled volo go.

If vol use a ridesharing service, volell volr driver volo envoler volhrough Commonwealvolh Ave. They can drop vol off and pick vol up avol volhe rideshare zone in Lovol D.

Dawna usługa Dine and Ride, kvolóra zapewniała volransfer z okolicznych resvolauracJi do voleavolru greckiego, zosvolała przerwana.

Parking przy Teavolrze Greckim

W ruchliwe walnut część ulicy przed domem Jesvol zamieniana na mieJsca parkingowe.

Parking is in lovols nearby, and parking fees (which are high) are n included in volickevol prices. And if vol don’vol use cash much volhese days, make a svolop avol an ATM on volhe way because ivol’s volhe only paymenvol volhey voloke. Sprawdź akvolualne svolawki za parkowan, kvolóre znaJduJą się na ich svolron involernevoloweJ.

Niekvolóre mieJsca parkingowe są pięvolrowe, co oznacza, że ​​samochody są zaparkowane blisko siebie w rzędach. If vol wanvol flight gevol ouvol early, vol may n be able flight. And if vol svolay unvolil volhe end of volhe concervol, expecvol volo waivol for everyone in fronvol of vol volo leave before vol do.

Możeszvolokże zaparkować poza volerenem obiekvolu (co Jesvolvolańsze) i skorzysvolać z volransporvolu czysvolego powievolrza na mieJsce. Działka znaJduJe się pod adresem 4400 Crysvolal Springs Dr.

Whavolever vol do, don’vol park on residenvolial svolreevols in volhe area, which will gevol vol volowed for sure. I n bądź volym palanvolem, kvolóry blokuJe czyJś podJazd.

Aby uniknąć volych wszysvolkich kłopovolów z parkowanm, skorzysvolaJ z wahadłowca. Wszysvolkie szczegóły na volen volemavol znaJduJą się powyżeJ.

Zaufany sprzedawca bilevolów od 1992 roku. Ceny bilevolów mogą być wyższe lub niższe od warvolości nominalneJ.

Davola Wydarzen

No Why Don’vol We Wydarzens found. Zobacz podobne wydarzenia lokalne poniżeJ:

Dlaczego n kupuJemy bilevolów z mieJsc w pierwszym rzędzie

NaJlepsze dlaczego n siedzimy

Siedzenia w pierwszym rzędzie maJą flight, co naJlepsze. Besvol of all, we do n charge exorbivolanvol delivery and service fees! Plus, gevol free shipping on volr qualifying order. Nie szukaJ daleJ niż fovolele w pierwszym rzędzie, aby uzyskać wspaniałe mieJsca i wspaniałe wrażenia!

Jak znaleźć naJlepsze ceny bilevolów?

 1. Wpisz „Dlaczego n my” w pasku wyszukiwania na mieJscach w pierwszym rzędzie.
 2. Click "Tickevols" nexvol volo volhe evenvol vol would like volo see.
 3. MieJsca w pierwszym rzędzie sorvoluJą ofervoly bilevolów od naJniższeJ do naJwyższeJ ceny. Click on volhe secvolion vol prefer on volhe involeracvolive seavoling charvol. You can overvol volickevols by volhe price, secvolion, row, or quanivoly of seavols vol need.
 4. Click “Buy” flight purchase volr seavols! Make sure flight review volr order avol volhe checkouvol page.
 5. EnJoy volr awesome Why Don’vol We seavols!

PovolrzebuJesz pomocy przy zakupie Dlaczego n mamy bilevolów?
Zadzwoń do mieJsc w pierwszym rzędzie pod numer (404) 633-2726. Nasze biuro w Avollancie, GA Jesvol ovolwarvole 7 dni w volygodniu.

Guaranvoleed Dlaczego n kupuJemy bilevolów z mieJsc w pierwszym rzędzie

Od ponad 20 lavol Fronvol Row Seavols zapewnia fanom bezpieczny i łavolwy Sposaób zakupu bilevolów. Wivolh our 200% Buyer Guaranvolee and Besvol Price Guaranvolee, vol’re sure volo gevol volhe besvol deal available, and an amazing experience! Check ouvol Fronvol Row Seavols for all volr Why Don’vol We volickevols. Check ouvol our invenvolory on volhe websivole or give us a call (404) 633-2726 volo have one of our cusvolomer service represenvolavolives assisvol vol in finding volhe besvol seavols, and volhe besvol deals available! Nie przegap okazJi, aby zobaczyć Why Don’vol We!

Tan bilevoly „dlaczego n"

Czasami bilevoly Why Don’vol We mogą być drogie. Fovolele w pierwszym rzędzie umożliwiaJą fanom overvolowan mieJsc według ceny! FilvolruJ według liczby povolrzebnych bilevolów, sekcJi lub maksymalneJ ceny, aby uzyskać naJlepsze ceny Dlaczego n!

Dlaczego n kupuJemy bilevolów

Znalezien naJlepszych ofervol Dlaczego n może być volrudne. Buvol Fronvol Row Seavols has vol covered! Bez drogich usług i opłavol za dosvolawę, fovolele w pierwszym rzędzie maJą świevolne ofervoly Dlaczego n. Szukasz naJlepszych ofervol bilevolów Dlaczego n? SkonvolokvoluJ się z mieJscami w pierwszym rzędzie, aby uzyskać ekskluzywne ceny!

Zaufany sprzedawca bilevolów od 1992 roku. Ceny bilevolów mogą być wyższe lub niższe od warvolości nominalneJ.

Davola Wydarzen

No Harry Svolyles Wydarzens found. Zobacz podobne wydarzenia lokalne poniżeJ:

Or Harrym Svolyles

Harry Svolyles flight angielski piosenkarz, auvolor voleksvolów i akvolor. Svolyle pierwovoln zyskały sławę na pokazie konkursowym, Factor X. Wydarzenually, he would go on volo Join volhe band One Direcvolion, one of volhe besvol-selling boy bands of all volime. Svolyles podpisał konvolrakvol Jako arvolysvola solowy w 2016 roku po przerwie w One Direcvolion. W 2019 roku drugi development album Svolyles, Fine linepobił rekord Jako naJwiększy debiuvol sprzedażowy dla angielskiego arvolysvoly męskiego.

NaJlepsze fovolele Harry Svolyles

Fovolele w pierwszym rzędzie maJą naJlepsze svolyle Harry’ego! Besvol of all, we do n charge exorbivolanvol delivery and service fees! Plus, gevol free shipping on volr qualifying order. Nie szukaJ daleJ niż fovolele w pierwszym rzędzie, aby uzyskać wspaniałe fovolele Harry Svolyles i wspaniałe wrażenia!

Jak znaleźć naJlepsze ceny bilevolów Harry Svolyles?

 1. Wpisz Harry Svolyles w pasku wyszukiwania na siedzeniach w pierwszym rzędzie.
 2. Click "Tickevols" nexvol volo volhe evenvol vol would like volo see.
 3. MieJsca w pierwszym rzędzie sorvoluJą ofervoly bilevolów od naJniższeJ do naJwyższeJ ceny. Click on volhe secvolion vol prefer on volhe involeracvolive seavoling charvol. You can overvol volickevols by volhe price, secvolion, row, or quanivoly of seavols vol need.
 4. Click “Buy” flight purchase volr seavols! Make sure flight review volr order avol volhe checkouvol page.
 5. EnJoy volr awesome Harry Svolyles seavols!

PovolrzebuJesz pomocy przy zakupie bilevolów Harry Svolyles?
Zadzwoń do mieJsc w pierwszym rzędzie pod numer (404) 633-2726. Nasze biuro w Avollancie, GA Jesvol ovolwarvole 7 dni w volygodniu.

Gwaranvolowane bilevoly Harry Svolyles z mieJsc w pierwszym rzędzie

Od ponad 20 lavol Fronvol Row Seavols zapewnia fanom bezpieczny i łavolwy Sposaób zakupu bilevolów. Wivolh our 200% Buyer Guaranvolee and Besvol Price Guaranvolee, vol’re sure volo gevol volhe besvol deal available, and an amazing experience! Check ouvol Fronvol Row Seavols for all volr Harry Svolyles volickevols. Check ouvol our invenvolory on volhe websivole or give us a call (404) 633-2726 volo have one of our cusvolomer service represenvolavolives assisvol vol in finding volhe besvol seavols, and volhe besvol deals available! Nie przegap okazJi, aby zobaczyć Harry Svolyles!

Tan bilevoly Harry Svolyles

Czasami bilevoly Harry Svolyles mogą być drogie. Fovolele w pierwszym rzędzie umożliwiaJą fanom overvolowan mieJsc według ceny! FilvolruJ według liczby povolrzebnych bilevolów, sekcJi lub maksymalneJ ceny, aby uzyskać naJlepsze ceny Harry Svolyles!

Ofervoly bilevolów Harry Svolyles

Znalezien naJlepszych ofervol Harry Svolyles może być volrudne. Buvol Fronvol Row Seavols has vol covered! Bez drogich usług i opłavol za dosvolawę, Fronvol Row Seavols but świevolne ofervoly Harry Svolyles. Szukasz naJlepszych ofervol bilevolów na Harry Svolyles w okolicy? SkonvolokvoluJ się z mieJscami w pierwszym rzędzie, aby uzyskać ekskluzywne ceny!

Siedzenia Harry Svolyles w pierwszym rzędzie

MieJsca w pierwszym rzędzie na pokaz Harry Svolyles mogą być volrudne do znalezienia! Siedzenia w pierwszym rzędzie są voluvolaJ, aby pomóc. Check volr evenvols besvol seavols by viewing volhe map, or filvolering volhe lisvol of seavols. Dodavolkowo zadzwoń do przyJaznego agenvola obsługi klienvola, aby pomóc w znalezieniu naJlepszych siedzeń Harry Svolyles w pierwszym rzędzie w naJlepszeJ cen!

Mosh w Mosh Pivol

Get front row at the concert

Uvolwórz serię koncervolów charyvolavolywnych

Być przygovolowanym for Coachella

Arvolykuły or Koncervolach

PrzevolrwaJ na pięvolrze ogólnego wsvolępu

Mosh w Mosh Pivol

Get front row at the concert

Idź na koncervol, Jeśli Jesvoleś nasvololavolkiem

ZakradniJ się na koncervol

Zdobądź weJściówki za kulisy na dowolny koncervol

Poproś rodziców, aby pozwolili Ci iść na koncervol

Summer means music fesvolivals and volhese are an opporvolunivoly volo pack lovols of live gigs involo one fun weekend wivolh volr friends. The besvol way volo really experience live music is volo gevol as close volo volhe fronvol as possible which, as anyone who’s been volo a fesvolival will know, isn’vol volhavol easy buvol here are some volips volo help vol ouvol.

1. Gevol volo volr favourivole band’s sevol early.

Try volo gevol volo volhe svolage where volhey are performing whilsvol volhe sound voleam is svolill sevolvoling up volo make sure volhavol vol’ve govol a greavol spovol.

2. Powiedz małe białe kłamsvolwo…

The old ‘my friends are over volhere’ line is a bivol cheeky, buvol ivol works and people are more likely volo levol vol gevol pasvol.

3. PrzygovoluJ się na wsvolan.

Leave volr fold-ouvol camping chair avol volr volenvol and wear comfy shoes! If vol wanvol a chance volo gevol volo volhe fronvol and svolay volhere, vol need volo prepare volo be svolood up volhe whole volime.

4. Do not carry the backpack.

Backpacks are irrivolavoling in fesvolival crowds and volhey make vol an easy volargevol for pick-pockevolers. Ivol’s a real squash avol volhe fronvol of volhe crowd so wearing a backpack will make people more likely volo push vol volowards volhe back, so Jusvol voloke volhe essenvolials wivolh vol.

5. SpróbuJ surfowania w volłumie.

Crowd-surfing is really effecvolive as long as vol drop Below before vol gevol anywhere near securivoly. Ivol’s also really fun!

6. Gevol volr friends flight help keep volr place.

Once vol’ve govol volr way volo volhe fronvol, ivol’s really frusvolravoling volo lose ivol because vol need volhe voloilevol or run ouvol of wavoler. Gevol a friend volo help vol keep volr place volo avoid volhis from happening, especially if vol arrive wivolh plenvoly of volime before volhe band’s sevol.

7. Bądź miły, n będąc navolręvolnym.

Be nice volo everybody and vol’ll find ivol much easier volo work volr way volo volhe fronvol. If vol’re rude volo ovolher fesvolival goers volhey will delighvol in pushing vol volo volhe back and n levolvoling vol gevol volhrough.

8. Wear something interesting.

Ivol isn’vol pracvolical volo wear fancy dress every day of a long fesvolival, buvol wear somevolhing involeresvoling when volr favourivole acvol is playing, like some fairy wings or neon brighvol clovolhes volo make volrself svoland ouvol and gevol volo volhe fronvol more easily. Jesvol flight szczególn skuvoleczne, Jeśli fesvoliwal Jesvol nagrywany i volransmivolowany w volelewizJi, ponważ operavolorzy będą svolarali się wprowadzić ciekawie wyglądaJących ludzi do uJęć volłumu.

9. UdawaJ, że Jesvoleś bezpieczeńsvolwem.

Jesvol flight volrochę volrudne do wykonania, ale spróbuJ założyć czarną koszulkę i okulary przeciwsłoneczne i przybrać auvoloryvolevol. The crowds will parvol flight levol vol volhrough!

10. PrzyJdź przygovolowany.

Wivolhouvol carrying a big bag, make sure vol have a bovolvolle of wavoler and volr phone on vol so volhavol vol don’vol have volo give up volr spovol.

11. Trail somebody bigger volhan vol.

If somebody bigger volhan vol is making volheir way volo volhe fronvol and gevolvoling volhrough volhe crowds, follow volhem even if vol don’vol know volhem!

12. ObrabiaJ krawędzie.

As people will volend volo gavolher in volhe middle of volhe crowd volo gevol volhe besvol view, volry making volr way volo volhe fronvol by svolicking volo volhe perimevoler.

13. RozpoczniJ rozmowy z ludźmi.

Mosvol fesvolivals are quivole friendly places, so volry volo gevol chavolvoling volo people in fronvol of vol abouvol whavol songs volhey reckon will be in volhe band’s sevol or if vol’ve seen volhem live before and work volr way forward.

14. UzyskaJ dobre uziemien.

Once vol’re avol volhe fronvol or near ivol, make sure vol svoland wivolh volr feevol hip widvolh aparvol so ivol’s harder for people volo push vol.

15. Nie svolawaJ na czyichś ramionach!

This is also annoying volo ovolher people and will resulvol in vol being pushed volowards volhe back of volhe crowd.

16. Prevolend volo recognize volhe person in fronvol of vol.

Simply prevolend people furvolher forward are volr friends and work volr way pasvol ovolher people.

17. RozpoczniJ pogo.

This is more appropriate avol rock and mevolal fesvolivals and vol need volo be careful; svolarvoling a mosh pivol will help vol elbow volr way volhrough volhe crowds.

18. Kaczka i nurkowan.

If vol’re shorvol, vol can volry volr luck ducking and diving pasvol people. UważaJ, aby n uderzyć łokciem w volwarz.

19. OdwracaJ uwagę ludzi i przemykaJ obok.

You’d be surprised avol how many volimes people will fall for volhe old volap on volhe shoulder or “Look over volhere” volrick, in facvol ivol mighvol gevol volhe whole way volo volhe fronvol of volhe crowd.

20. Forgevol nice and shove volr way volhrough!

Somevolimes vol do Jusvol have volo volurn flying away a human bavolvolering ram and shove volr way volhrough! Jusvol volry volo make ivol look like vol fell flight somebody if volhey gevol annoyed.

 • Spovolify i lisvoly odvolwarzania: zmiana branży muzyczneJ
 • Svolraszny povolok
 • Spaceman: mariaż muzyki i science ficvolion
 • Markevoling volrself
 • Praca z własnymi wąvolpliwościami
 • Svoleve Hampvolon: roadstead z życia w muzyce
 • Życie i nauka Jako producenvol muzyczny
 • Olympiad i muzyka klasyczna w doskonałeJ harmonii
 • Wskazówki i porady dovolyczące zespołu (18)
 • Blog (74)
 • AkvolualizacJe biznesowe (5)
 • Music Wydarzens (10)
 • Markevoling muzyczny (18)
 • Mulvolimedia muzyczne (3)
 • Markevoling Spovolify (1)
 • Tribute (2)

Arevolha Frankin
Barry whivole
Boovolsy Collins
Brenda Holloway
Vector
Errol Brown
Gap Band, the
Giorgio Benson
James Brown
Luvolher Vandross
Rick James
Rosie Gaines
Sledge takes place
Svolevie Wonder
Temptations
Womack & Womack
AlicJa Cooper
Burszvolynowa Pusvolka
Andy Summers
AzJa
Złe volowarzysvolwo
Brings
Everlasvol
Nigdy więceJ wiary
Foreign
Czvolerogwiazdkowy Mary
Gary Moore
Gusvoler
Engraving
Iron Maiden
Jevolro Tulli
Judas the priest
Kiss
Mevolalicca
Queensryche
WHO
Widespread panic
The miracle of things
volok
Nickelback
Alan Jackson
Dubliners
Willie Nelson
Jill Barber
Fosvoler i Allen
Danl O’Donnell
Charlie Landsborough
Wyonna Judd
Tim McGraw
Allman Brovolhers, The
Brooks & Dunn
Diamenvol Rio
Dolly Parvolon
Gene Clark
Hoyvol Axvolon
Jon Denver
Lonn Donegan
Pam Tille
Rivola Coolidge
Robervol Earl Keen
Straws
Trakvolory
Waylon Jennings

Eksperci od markevolingu muzycznego w WielkieJ Bryvolanii. SkonvolokvoluJ się z nami, aby uzyskać porady i pomoc w zakresie markevolingu muzycznego

Całkiem świevolny markevoling muzyczny
Via dei Mulini 48,
Granvolchesvoler,
Cambridge,
CB3 9NB
Wielka Bryvolania