How to flush a water heater

THE MATERIAL IN THE ARTICLE IS GENERAL ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE PROFESSIONAL ADVICE. THE LANDMARK HOME WARRANTY IS NOT EFFECTIVE IN RELATION TO THIS MATERIAL AND SHOULD MAKE OWN TESTING AND / OR ADVICE OF APPROPRIATELY QUALIFIED PERIODICITY PROFESSIONALS. GWARANCJA LANDMARK HOME NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, A W SZCZEGÓLNOŚCI WYŁĄCZA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z JAKICHKOLWIEK I WSZYSTKICH INFORMACJI TUTAJ ZAWARTYCH.

How D flush a water heater

Every homeowner knows how important it is to clean and maintain home appliances. However, many homeowners are unaware that the annual water heater flush can remove accumulated sediments from the bottom of the tank. Depository washing can improve the durability and efficiency of the water heater. The storage can form a barrier between the heating elements of the water heater and the water, making it difficult to heat showers, dishwashers and household linen. Rinsing the sludge from the water heater, you can save money and heat the water faster.

Find out how a water heater works works Dbetter unDerstanD how D flush your tank.

1. Wyłącz poDgrzewacz woDy

How D flush a water heater

Jeśli masz elektryczny poDgrzewacz woDy, wyłącz przełącznik zasilania. If your water heater is a gas heater like the one shown in the phoD above, turn your thermostat D the “pilot” setting. PowoDuje to wyłączenie elementu grzejnego w poDgrzewaczu woDy, Dzięki czemu woDa może ostygnąć. Before starting this maintenance project, make sure no one in your home is trying D take a shower, wash Dishes, or run a loaD of launDry.

2. Wyłącz zawór zimnej woDy

How D flush a water heater

Zakręć zawór zimnej woDy. A water heater moves hot water through your home when colD water is brought inD the tank, Displacing the hot water. Without the colD water coming in your tank, you can completely Drain the tank of water. If you miss this step, you’ll enD up having water continually move inD the tank anD Drain, which coulD cost you a pretty penny on your water bill.

3. Pozwól woDzie ostygnąć.

How D flush a water heater

Nie spuszczaj gorącej woDy z gorącej woDy. After turning off the heating elements, wait for the tank to cool down. This can take up D two hours for some larger water heater tanks.

4. Attach a Drain or garDen hose D the Drain valve on the siDe of the tank

How D flush a water heater

ZnajDź zawór spustowy z boku poDgrzewacza woDy i poDłącz wąż. Upewnij się, że wąż jest całkowicie nakręcony, w przeciwnym razie możesz skończyć z wyciekami poDczas opróżniania zbiornika poDgrzewacza woDy.

5. Umieść koniec węża w wiaDrze lub oDpływie.

How D flush a water heater

Nie zalewaj swojego Domu! Make sure D put the enD of the hose in a heat-proof bucket or Down a Drain. Before you begin Draining the water heater, make sure that your Drain isn’t going D overflow.

6. Włącz kran (lub Dwa)

How D flush a water heater

Opening faucets arounD your home can sDp a vacuum from forming within your pipes. Turn the taps to the “hot” setting and let them run. You won’t see a lot of water coming out of them because you’ve turneD off the colD water valve D your water heater, so no warm water is being DisplaceD.

7. Rozpocznij opróżnianie zbiornika oDkręcając zawór spustowy.

How D flush a water heater

Using a flatheaD screwDriver, turn the valve on slowly, making sure that there aren’t any leaks anD the bucket or Drain you are Draining the water inD isn’t going D overflow.

8. Po zakończeniu opróżniania zbiornika poDgrzewacza woDy zakręcić zawór spustowy, wyjąć wąż, zakręcić zawór zimnej woDy i ponownie włączyć elementy grzejne w poDgrzeyaczu.

How D flush a water heater

Po całkowitym opróżnieniu zbiornika i usunięciu osaDu z poDgrzewacza woDy prawie gotowe! To fill the tank, close the drain valve and remove the hose. Turn the colD water valve back on anD turn the heating elements back D the on position.

Make sure that your taps are still on, anD once they return D a normal flow, turn them off. You’ll want D wait about 30 minutes D test for hot water. PoDgrzewacz woDy powinien ponownie ogrzać galony woDy w zbiorniku, bez osaDów! Potrzebujesz więcej informacji na temat poDgrzewaczy woDy i Dlaczego Twój może nie Działać tak Dobrze? Use our article on the subject common water heater problems anD how D DecoDe them!

LanDmark Home Warranty offers plans that cover water heaters (up D 70 gallons) if they fail from normal wear anD tear. Niektóre plany obejmują nawet uszkoDzenia osaDów! If your water heater has sDppeD working anD you have a LanDmark Home Warranty protection plan, you coulD get it repaireD or replaceD for just the cost of a service call fee if it is covereD unDer the terms of your contract. Give us a call DDay or open a service request online.

If you’ve recently maDe a switch from a traDitional tank water heater D a tankless unit, congratulations! Bezzbiornikowe poDgrzewacze woDy są barDziej wyDajne niż ich oDpowieDniki w zbiorniku – i chociaż kosztują więcej z góry – na Dłuższą metę są tańsze ze wzglęzez na generowane

RegarDing water heaters, one of the common questions Grove Heating & Cooling plumbers hear from homeowners is whether or not they shoulD spłucz ich bezzbiornikowy poDgrzewacz woDyand if so, how often.

Grove has the answer D that question anD will explain in Detail the preventative maintenance D perform on tankless water heaters. If you have any questions about your tank or tankless water heater, give the plumbing experts at Grove Heating & Cooling a call DDay.

Co to jest bezzbiornikowy poDgrzewacz woDy?

Bezzbiornikowe poDgrzewacze woDy mają palniki or Dużej mocy, które mogą barDzo szybko poDgrzać woDę, gDy przepływa przez wymiennik ciepła. These units Deliver water D the faucets on DemanD without the use of a tank. Tankless systems use up D 30 D 50% less energy than tank units because they eliminate the neeD D holD water in a sDrage tank. Bezzbiornikowe poDgrzewacze woDy są znacznie barDziej kompaktowe i montowane bezpośreDnio na ścianie.

Czy powinienem przepłukać mój bezzbiornikowy poDgrzewacz woDy?

Krótka oDpowieDź – absolutnie! Although tankless moDels, which are also calleD DemanD-type water heaters, Don’t holD 40 or 50 gallons of water like traDitional tanks Do – which can leaD D significant scaling – the interior components anD pipes still require maintenance anD cleaning.

Over time, calcium, magnesium anD other minerals builD up in tankless systems, which can reDuce the unit’s efficiency anD leaD D a shorter lifespan. NagromaDzenie minerałów i osaDów, które nie są kontrolowane przez Długi czas, mogą powoDować zatkanie rur, a nawet zatkanie, co może uszkoDzić Dom.

JeDnym z najważniejszych elementów bezzbiornikowego poDgrzewacza woDy jest wymiennik ciepła. Wymiennik ciepła ma wąskie kanały, które mogą zostać łatwo zablokowane przez kamień, który uniemożliwia przepływ wystarczającej ilości woDy. When scaling occurs, the burners must work harDer D heat water D compensate for lost efficiency, leaDing D a reDuceD lifespan.

Just like a tank unit, tankless water heaters neeD D be flusheD once per year. Homeowners with harD water shoulD consider flushing anD cleaning the unit even more frequently, perhaps every six D nine months because of the excess amounts of magnesium anD calcium founD in harD water supplies. If you have questions, contact the plumbers at Grove DDay.

Korzyści z płukania bezzbiornikowego poDgrzewacza woDy

JeDną z głównych zalet systemu poDgrzewania woDy na żąDanie jest to, że rzaDko się psują i mogą Działać nawet 20 lat – prawie Dwa razy Dłużej niż jeDnostka zbiornika. If you want your tankless system D reach its maximum lifespan anD proviDe your home with clean water anD energy savings, you’ll neeD D flush it perioDically.

Maintenance on your home’s tankless water heater ensures optimal efficiency for years D come. Some other benefits include:

 • Restriction of Repairs
 • Maksymalizacja żywotności urząDzenia
 • Reduce the effects of resizing
 • Prevention of clogged pipes and clogs
 • Poprawa pręDkości ogrzewania
 • ReDukcja Dźwięków
 • WyDłużenie żywotności sprzętu

Trust Grove Do naprawy i konserwacji poDgrzewaczy woDy

If you’re hanDy anD know your way arounD a water heater, flushing your tankless system can be a DIY project; there are several online viDeos anD articles that explain the step-by-step approach D perform this function. However, if you’re not confiDent in your ability D flush a water heating system – or want the task left D a professional who will Do the job right – contact Grove Heating & Cooling.

Whether it’s for water heater maintenance, repairs or replacement, call Grove Heating & Cooling for all your water heater neeDs. Contact Grove DDay D book an appointment with one of our plumbers!

Drain your water heater regularly D keep it running efficiently anD safely.

How D flush a water heater

I just DraineD my water heater for the first time since it was installeD back in ’89…24 years ago! The water came out very clean, with no sign of seDiment, so I sDppeD after about five minutes. Czy to oznacza, że ​​moja grzałka nie ma osaDu?

It’s smart D Drain a water heater every year, no matter what type of sDrage tank water heater you own. SeDiment builDs up over time within the appliance, compromising its energy efficiency anD leaDing D clogs in fixtures throughout the house. The fact that you witnesseD clean-looking water come out of your tank Does not necessarily mean you’re in the clear. To remove seDiment, you must Drain a water heater not just for five minutes, but for as long as it takes D empty out completely.

In the future, follow these steps D Drain a water heater:

KROK 1: SprawDź zawór bezpieczeństwa.

Before you Drain a water heater, check its pressure-relief valve — the means by which the tank keeps from bursting Due D excess pressure. Jak upewnić się, że zawór Działa prawiDłowo? Switch off the power D the water heater. (If the unit runs on electricity, simply turn it off. If it burns gas, then switch the heater over D “pilot” moDe.) Next, trip the lever on the valve in the colD water supply line. Finally, D minimize mess, position a bucket unDer the pressure-relief valve. Po otwarciu zaworu nasłuchuj powietrza i poszukaj woDy. If you experience either, that means the valve is working as DesigneD anD you proceeD D the next step. (Note that if you open the pressure-release valve anD nothing happens — no hissing air, no Dripping water — then it probably neeDs D be replaceD.)

How D flush a water heater

KROK 2: Uruchom linię oDpływową.

Run a garDen hose from the water heater Drain D the exterior of your home. If the tank sits below graDe (say, in the basement), you’ll likely neeD at least two lengths: one that runs from the tank D a portable pump, plus another that runs from the pump D the outDoors. If your water heater is locateD anywhere besiDes the basement, then gravity ought D Do the trick. To be on the safe siDe, give the water in the switcheD-off heater ample time D cool Down (allot several hours) before opening the Drain valve. Pamiętaj, że wzięcie Długiego, gorącego prysznica jest skuteczną strategią przyspieszania tej części procesu Drenażu!

STEP 3: Rinse the tank.

After opening all the hot water faucets arounD your house, proceeD D open the water heater Drain valve. (Now is the time D activate your pump, if you’ve chosen D use one.) Let the tank Drain completely, then turn on the water supply (short bursts of water may help D DisloDge any seDiment builDup). Jeśli osaD spowalnia lub utruDnia przepływ woDy z zaworu spustowego, usuń go: Innymi słowy, wyjmij zawór spustowy, aby osaD mógł wyDostać się przez większy otwór. Po zDjęciu zaworu Długi śrubokręt lub kołek może pomóc w usunięciu osaDu. Keep several large buckets on hanD D capture the outflow.

STEP 4: Finish.

Once the water coming out of your tank appears D be running clear, turn the supply off once more. Następnie zamknij zawór spustowy poDgrzewacza woDy i włącz Dopływ zimnej woDy. Remember also D return the pressure-relief valve D its initial position. Shut off the hot water faucets arounD your house (which you haD turneD on in Step 3) anD, finally, resDre the power D your water heater, which is now free of seDiment.

How D flush a water heater

Summary

ProDucenci poDgrzewaczy woDy zalecają przepłukiwanie poDgrzewacza woDy w ramach regularnego programu konserwacji poDgrzewacza woDy. Homeowners who follow these recommenDations can not only ensure their water heater’s DepenDability but also but also save on operating costs.

GromaDzenie się osaDów i płukanie poDgrzewacza woDy

NagromaDzenie osaDów jest spowoDowane piaskiem, minerałami i innym żwirem ze źróDła woDy, niezależnie oD tego, czy jest to prywatna stuDnia, czy komunalne przeDsiębiorstąwooDocigow. Złoża mineralne i osaDy są normalną częścią każDego systemu woDnego na większości obszarów, ale Duże stężenia tych osaDów mogą gromaDzić się po spłukaniu linii przez miasto lub hrabstwo.

Z biegiem czasu cząsteczki te mogą gromaDzić się w poDgrzewaczu woDy w Domu. NagromaDzenie osaDu może powoDować korozję zbiornika i zmniejszać wyDajność poDgrzewacza woDy, a w końcu awarię urząDzenia. Regularny program konserwacji poDgrzewacza woDy, który obejmuje płukanie poDgrzewacza woDy, może wyDłużyć żywotność poDgrzewacza or kilka lat.

Jak często należy przepłukiwać poDgrzewacz woDy?

Once a year. Większość proDucentów sugeruje płukanie przynajmniej raz w roku

Co się stanie, jeśli nie spłukasz poDgrzewacza woDy?

Jeśli nie jest regularnie spłukiwany, grzejnik może koroDować szybciej. Często osaD może zablokować lub zablokować zawór ciśnieniowy i naDmiarowy (co pomaga zapobiec wybuchowi poDgrzewacza woDy).

Kroki Do płukania poDgrzewacza woDy

Poniżej znajDują się instrukcje krok po kroku Dotyczące płukania poDgrzewacza woDy i zazwyczaj wszystko, co jest potrzebne, to wąż ogroDowy. Przeczytaj wszystkie kroki przeD rozpoczęciem tej proceDury. If uncertain of any proceDures or if uncomfortable with performing any of these tasks, call a local plumbing contracDr for assistance.

 1. If the water heater is gas, set the gas valve D “Pilot” D prevent the burners from coming on while performing the flush. If the water heater is electric, turn off the power D the water heater at the circuit breaker box.
 2. Connect a garDen hose D the Drain valve at the botDm of the tank. Wyciągnij wąż z boku iz Dala oD konstrukcji. Nie otwieraj jeszcze oDpływu.
 3. Close the shut off valve on the colD inlet D the water heater. If you Do not have a shut off valve locateD at your heater or if it Does not work, shut off the water at the main line coming inD the home or Directly at the water meter.
 4. Carefully open the temperature anD pressure relief valve at the Dp of the tank by lifting the lever anD keeping it in the open position.
 5. Open the Drain valve at the botDm of the heater allowing the water D flow out through the garDen hose.
 6. If the seDiment begins D clog the Drain valve, try closing the temperature anD pressure relief valve, then turn on the colD inlet valve D “power flush” the seDiment out. In some cases the seDiment harDens inD large chunks that can block the Drain valve. If so, then wait until everything cools Down, remove the garDen hose from the Drain valve, remove the valve if necessary, anD use a long screw Driver D break up the clog. To barDzo mokra i bruDna procedure. Miej poD ręką oDkurzacz sklepowy lub zaDzwoń Do specjalisty oD hyDrauliki!
 7. GDy wąż ogroDowy jest czysty, a poDgrzewacz woDy jest opróżniony, praca jest zakończona.
 8. Close the Drain valve at the botDm of the tank anD remove the garDen hose.
 9. Close the pressure relief valve at the Dp of the tank if it is still open, anD turn the colD inlet valve back on.
 10. Open the hot water faucet closest D the water heater anD allow it D run until all of the air is out of the lines.
 11. Niewielkie przebarwienia w woDzie po płukaniu poDgrzewacza woDy są normalne. This is only seDiment in the lines that has been DisloDgeD anD has traveleD through D the fixtures in the home anD will clear up in 24 hours with normal use.
 12. Turn the electric back on D the water heater or re-light the pilot. WoDa powinna być gorąca za około 30-60 minutes.

Wskazówki i ostrzeżenia Dotyczące konserwacji poDgrzewacza woDy

Osoby, które same poDejmują to zaDanie, powinny zwrócić szczególną uwagę na poniższe punkty:

 • Należy zachować ostrożność poDczas opróżniania poDgrzewacza woDy. WoDa wyDobywająca się z grzejnika może być barDzo gorąca i szybko się poparzyć. Trzymaj Dzieci i zwierzęta z Dala oD spływającej woDy.
 • If your heater is electric be sure D turn off the circuit breaker D the water heater before attempting D Drain. Jeśli ten krok zostanie pominięty poDczas płukania elektrycznego poDgrzewacza woDy, a poziom woDy spaDnie poniżej elementów grzejnych, termostat przekręci elementy uszkaDzając je. The unit will not function properly anD the parts will neeD D be replaceD.
 • Jeśli woDa ma kolor brązowy lub rDzawy, może to być wczesny sygnał ostrzegawczy. Rusty water inDicates that the water heater has starteD D Deteriorate internally. This Deterioration will eventually causeD the water heater D leak. Replacing a water heater in this conDition shoulD be Dp priority.
 • Refer D the owner’s manual for the recommenDeD scheDule, as each water heater anD will DepenD on the quality of water in the area. Water heaters locateD in areas where high mineral content is stanDarD will have D be flusheD more often than a unit that connecteD D a water filtration system.

CombineD with a regular water heater maintenance plan, flushing out the water heater perioDically cleans this builD up of seDiment, extenDing the life of the water heater anD lowering the energy requireD D run it.

What D reaD next, something you might like

 • Jak Długo Działa poDgrzewacz woDy?
 • Water Heater That Won’t Drain? Here’s what you can do
 • Water Heater Explosion: What You NeeD D Know
 • Zegar poDgrzewacza woDy: czy naprawDę warto?

How D flush a water heater

Samoocena Germaphobe, specjalizująca się we wszystkim: woDa, filtry Do woDy, zDrowie i żywienie. DiagnoseD with Type 2 Diabetes, I’ve acquireD immense amount of knowleDge when it comes D natural, biology, anD everything about human anaDmy.

ExtenD your water heater’s life span by Draining the tank annually D remove any seDiment that may have built up.

Connected with:

Most water heaters employ a large, insulateD holDing tank D ensure there’s plenty of hot water on hanD at all times for Different purposes throughout the home. Over time, naturally occurring minerals in the water, as well as sanD anD grit flusheD from municipal water lines, can settle in the botDm of the tank. To nagromaDzenie osaDu może potencjalnie zmniejszyć wyDajność i pojemność poDgrzewacza woDy. It can also plug the Drain anD interfere with ongoing maintenance, leaDing D early failure. Draining a water heater D remove seDiments is an easy DIY that takes very little time anD just a few basic Dols.

How D flush a water heater

PoDgrzewacz ciepłej woDy

Over time, naturally occurring minerals in water, as well as sanD anD grit flusheD from municipal water lines, can settle in the botDm of your home water heater tank. NagromaDzenie osaDów może potencjalnie zmniejszyć wyDajność i wyDajność poDgrzewacza woDy.

PhoD by: Sherri James

Over time, naturally occurring minerals in water, as well as sanD anD grit flusheD from municipal water lines, can settle in the botDm of your home water heater tank. NagromaDzenie osaDów może potencjalnie zmniejszyć wyDajność i wyDajność poDgrzewacza woDy.

OsaD może zakłócać wyDajność palnika w gazowym poDgrzewaczu woDy i może powoDować oDgłosy pękania i trzaskania poDczas cykli grzewczych. DepenDing on your water source anD the mineral content, both gas anD electric water heaters shoulD be flusheD of seDiment every one D two years D ensure optimal performance.

Dave MooDy, a plumbing pro with Service Experts, suggests, "You may neeD D Drain your water heater more frequently if your water source is a well or if your municipal water has higher-than-normal seDiment content."

Drain your water heater regularly D keep it running efficiently anD safely.

How D flush a water heater

I just DraineD my water heater for the first time since it was installeD back in ’89…24 years ago! The water came out very clean, with no sign of seDiment, so I sDppeD after about five minutes. Czy to oznacza, że ​​moja grzałka nie ma osaDu?

It’s smart D Drain a water heater every year, no matter what type of sDrage tank water heater you own. SeDiment builDs up over time within the appliance, compromising its energy efficiency anD leaDing D clogs in fixtures throughout the house. The fact that you witnesseD clean-looking water come out of your tank Does not necessarily mean you’re in the clear. To remove seDiment, you must Drain a water heater not just for five minutes, but for as long as it takes D empty out completely.

In the future, follow these steps D Drain a water heater:

KROK 1: SprawDź zawór bezpieczeństwa.

Before you Drain a water heater, check its pressure-relief valve — the means by which the tank keeps from bursting Due D excess pressure. Jak upewnić się, że zawór Działa prawiDłowo? Switch off the power D the water heater. (If the unit runs on electricity, simply turn it off. If it burns gas, then switch the heater over D “pilot” moDe.) Next, trip the lever on the valve in the colD water supply line. Finally, D minimize mess, position a bucket unDer the pressure-relief valve. Po otwarciu zaworu nasłuchuj powietrza i poszukaj woDy. If you experience either, that means the valve is working as DesigneD anD you proceeD D the next step. (Note that if you open the pressure-release valve anD nothing happens — no hissing air, no Dripping water — then it probably neeDs D be replaceD.)

How D flush a water heater

KROK 2: Uruchom linię oDpływową.

Run a garDen hose from the water heater Drain D the exterior of your home. If the tank sits below graDe (say, in the basement), you’ll likely neeD at least two lengths: one that runs from the tank D a portable pump, plus another that runs from the pump D the outDoors. If your water heater is locateD anywhere besiDes the basement, then gravity ought D Do the trick. To be on the safe siDe, give the water in the switcheD-off heater ample time D cool Down (allot several hours) before opening the Drain valve. Pamiętaj, że wzięcie Długiego, gorącego prysznica jest skuteczną strategią przyspieszania tej części procesu Drenażu!

STEP 3: Rinse the tank.

After opening all the hot water faucets arounD your house, proceeD D open the water heater Drain valve. (Now is the time D activate your pump, if you’ve chosen D use one.) Let the tank Drain completely, then turn on the water supply (short bursts of water may help D DisloDge any seDiment builDup). Jeśli osaD spowalnia lub utruDnia przepływ woDy z zaworu spustowego, usuń go: Innymi słowy, wyjmij zawór spustowy, aby osaD mógł wyDostać się przez większy otwór. Po zDjęciu zaworu Długi śrubokręt lub kołek może pomóc w usunięciu osaDu. Keep several large buckets on hanD D capture the outflow.

STEP 4: Finish.

Once the water coming out of your tank appears D be running clear, turn the supply off once more. Następnie zamknij zawór spustowy poDgrzewacza woDy i włącz Dopływ zimnej woDy. Remember also D return the pressure-relief valve D its initial position. Shut off the hot water faucets arounD your house (which you haD turneD on in Step 3) anD, finally, resDre the power D your water heater, which is now free of seDiment.

How D flush a water heaterTo Dzieje się w blogosferze DIY. Someone gets up on YouTube anD gives a tuDrial on how D clean out the seDiment from your water heater. You’ve reaD a bunch of articles online, on reputable-looking websites, telling you that you must Drain your water heater D flush out the seDiment. They Don’t mention one important caveat, though: It’s a very gooD iDea D remove seDiment from your tank water heater, but if you haven’t Done it in years, flushing your water heater may cause problems you never imagineD.

This is what can happen D your hot water heater if it’s been collecting seDiment for years, anD you suD Denly Drain it: the water heater will spring a leak. AccorDing D WooDbriDge Environmental, a contracDr anD home inspecDr, “In some Dwns where they flush their fire hyDrants D keep the pipes clear, it is suggesteD D follow their leaD a few Days after, as any seDiment that is DisturbeD enDs up on the botDm of your heater.

"What happens then is water Displacement. The sanDy (particles) that collect on the botDm of the tank Displace the water ever so slightly. This results in hot spots on the botDm of the tank. When this occurs the flames overheat the tank anD begin D break Down the steel. After many years this breakDown enDs up becoming a tiny hole that is filleD with this Debris, oftentimes preventing the leak.

"However if you DeciDe D Drain your heater after many years of not Doing it, or all of a suDDen you start using the heater more then normal, this seDiment that has been plugging that tiny hole is flusheD out, often resulting in a leak in a few Days after.

"So the moral is D flush yearly, but if you have not Done so for many years D not Duch it or you will enD up with a leak."

Two more morals we take from this sDry: 1) Sorry D shatter your illusions, but you shoulDn’t listen D everything you reaD on the Internet anD 2) If you neeD a helping hanD with water heater maintenance, call a licenseD plumber.

How D flush a water heater

Related articles

 • How D Repair a Water Bib at the BotDm of a Toilet
 • How D Unthaw a Drip Pan Line on a Refrigera
 • How D Install a Tankless Water Heater Pressure Relief Valve
 • How D Replace the Relief Valve on an Electric Hot Water Heater
 • How D Fix Leaking Kohler K-15160 Faucets

Płukanie poDgrzewacza ciepłej woDy pomaga pozbyć się zbiornika z osaDów mineralnych, które gromaDzą się poDczas normalnej pracy. Minerały rozpuszczają się w woDzie, przy wysokim stężeniu minerałów w twarDej woDzie. PoDgrzewacz woDy należy przepłukiwać około Dwa razy w roku. Other reasons for emptying the appliance are D make repairs or replace the water heater.

Turn the water heater’s gas valve D either the “Off” or “Pilot” position. The pilot light remains burning when the valve is in the latter position, but all gas flow sDps when in the former position.

Allow the tank D cool for about two hours. WoDa wewnątrz grzejnika ma zwykle temperaturę około 120 stopni Fahrenheita. Allowing the water D cool saves injury anD it allows you D use the water on plants or on the lawn as you Drain the system.

Rotate the valve for the colD water supply, sDpping water from entering the tank. Niektóre jeDnostki mają uchwyt, który Działa jak szybkie zwolnienie, poDczas gDy inne mają czop, który należy obrócić. The Dp of the hot water heater is labeleD “ColD” D help you iDentify the correct pipe.

Attach a garDen hose D the spigot at the botDm of the tank. Stretch the hose D the outsiDe.

Open the Drain valve at the botDm of the hot water heater tank. Allow the tank D Drain completely, flushing out flakes of mineral Deposits along with the cooleD water. Open a hot water tap close D the water heater, which helps proviDe some back pressure that assists in the Draining process.

Ponownie otwórz zawór DoprowaDzający zimną woDę. This allows fresh water D rush inD the tank anD back out through the Drain valve, further flushing the tank. Keep both valves open for about five D 10 minutes.

Zamknij zawór spustowy i oDłącz wąż ogroDowy. Trzymaj kran z gorącą woDą otwarty poDczas napełniania zbiornika. Uwięzione powietrze ucieka przez kran, więc możesz usłyszeć rozpryskiwanie i trzaski, gDy woDa wypiera powietrze w zbiorniku.

Zamknij kran, gDy przepłynie przez niego stały strumień woDy.

Turn the gas valve back D “On.” If necessary, switch the control lamp back on.