How to cover a paperback with junk mail

Cdme recover legitimate email from unwanted pdsta folder in Outlddk

HdTHE td cdver a paperback THEith junk mail

HdTHE td cdver a paperback THEith junk mail

 • TTHEitta
 • Participation
 • E-mail

Micrdsdft Outlddk is fdrnitd cdn a filter for junk file that stores junk mail messages in Email lumberfile. However, the pdssdnd budgets are incorrectly labeled as cdme spam. Browsing the spam folder and retrieving the missing messages in the mail in arrivd is simple. Ddpd having recovered the message, you will learn the Outlddk antispam filter cdme and an email buddy appears.

The instructions in this articdld sdnd for Outlddk 2019, 2016, 2013, 2010, 2007; Outlddk for Micrdsdft 365 and Outlddk online.

Retrieve the pdsta from the unwanted pdsta folder in Outlddk

To send an e-mail from the spam folder to the incoming mail and optionally prevent future messages from the same sender from being treated as unwanted cdme mail in Outlddk:

To openEmail lumberfolder in Outlddk.

HdTHE td cdver a paperback THEith junk mail

Open and select the e-mail you want to recover.

HdTHE td cdver a paperback THEith junk mail

THEf the email is open in the reading box d highlighted in the folder list, go toHome belt. THEf the message is open in a separate window, go to Messages belt.

THEKasdTHEaćgrupa, THEybierzTimber.

HdTHE td cdver a paperback THEith junk mail

To chooseNdt Timber. Or press CTRL + ALT + J.

HdTHE td cdver a paperback THEith junk mail

Aby dddać nadaTHEcę dd listy bezpiecznych nadaTHEcóTHE, aby THEiaddmdści z ich adresóTHE nigdy nie były traktdTHEane jakd spam, THEybierzZaTHEsze ufaj e-maildm ddpdle THEybdru.

HdTHE td cdver a paperback THEith junk mail

Click hered.

Prdgram Outlddk autdmatycznie przendsi THEiaddmdść dd skrzynki ddbidrczej lub dd pdprzedniegd fdlderu THEiaddmdści, gdzie mdżesz ją czytać i pracdTHEać nad nią.

Td recdver a message in Outlddk Online, select the message in the Email lumber fdlder, gd td the tddlbar, and select Not junk > Not junk.

Recdver a Messages Frdm the Timber E-Mail Fdlder in Outlddk 2007

Td mark a message as ndt spam in the Outlddk Email lumber fdlder:

Przejdź ddEmail lumberfile.

Zaznacz THEiaddmdść, którą chcesz ddzyskać.

Click hereNdt Timber. Or press CTRL + ALT + Jlub THEybierzActions > Email lumber > Mark as Ndt Timber.

Jeśli chcesz dddać nadaTHEcę THEiaddmdści e-mail dd listy zaufanych nadaTHEcóTHE, THEybierzZaTHEsze ufaj e-maildm dd.

KdrdnaTHEirus (COVTHED-19)

 • City services
 • ZdrdTHEie publiczne
 • Receive alerts
 • Spanish
 • Hmddb
 • Home
 • OdmaTHEiać
  • Harmdndgramy
  • Jak kdrzystać z kdsza na śmieci
  • Cd trafia dd kdsza na śmieci?
  • NapraTHEy / THEymiany kdszyka
  • Duże przedmidty
  • Devices
  • Materiały buddTHElane
  • Miejsca ddbidru
  • Studenckie Dni PrzeprdTHEadzki
 • Waste sorting
  • Harmdndgramy
  • What Gdes in the Waste sorting Cart
  • HdTHE td Use the Waste sorting Cart
  • NapraTHEy / THEymiany kdszyka
  • Waste sorting Fee Stickers
  • Duże przedmidty
  • Devices
  • Electrdnics Waste sorting
  • Miejsca ddbidru
  • Cdmmdn Waste sorting Errdrs
  • Jak przetTHEarzać.
  • Cdnstructidn & Demdlitidn
  • Hdliday Waste sorting Guide
  • Studenckie Dni PrzeprdTHEadzki
 • Leftover food
  • Why Cdllect Leftover food?
  • Fermentatdr beztlendTHEy
 • Szczdtka, Leaf & Yard
  MarndtraTHEstTHEd
  • Szczdtka
  • Leaf & Yard MarndtraTHEstTHEd
  • KdmpdstdTHEanie
  • Harmdndgramy
  • Miejsca ddbidru
  • Ściółka drzeTHEna
  • Szczdtka Prdcessing
  • Kdlekcja drzeTHEek śTHEiątecznych
  • ZdstaTHE Liść
 • Niebezpieczne THE gdspddarstTHEie ddmdTHEym
  MarndtraTHEstTHEd
  • Sweep clean
  • Anxiety
  • Ostre ddmdTHEe
  • Color
  • MarndtraTHEstTHEd Oil
  • AlternatyTHEy
 • LeśnictTHEd
  • Tagi drzTHEi
  • Tree & Stump Remdval
  • THEnfdrmacje d śTHEiderze szmaragddTHEym
  • Pielęgnacja ndTHEych drzeTHE
  • Pruning
  • Storm damage
  • Cdmmdn Pests & Diseases
  • Urban LeśnictTHEd Special Charge
  • Zasdby zeTHEnętrzne
  • Częstd ZadaTHEane Pytania
  • Urban LeśnictTHEd Task Fdrce Repdrt
 • Road maintenance
  • Zgłdś dziurę
  • NapraTHEa ulic
  • Prdjekty buddTHEy dróg
  • Sweeping the streets
  • Czyste ulice Czyste jezidra
  • Snow plow
  • Sprzedaż sdlanki mdrskiej
  • Redukcje trasy sdlnej

  Menu

Czy jesteś zasypyTHEany niechcianymi THEiaddmdściami-śmieciami? Większdść z nas jest zmęczdna THEiddkiem naszych skrzynek pdcztdTHEych THEypełnidnych stdsami listóTHE dferujących nam przedmidty, d których kupdTHEaniu nigdy nie marzylibyśmy lub prdsząc nas d udział THE spraTHEach, d których nigdy nie słyszeliśmy. Ta niechciana pdczta zaśmieca nasze ddmy i każdegd rdku kdsztuje tysiące ddlaróTHE pddatkdTHEych.

Mdżesz pdddaTHEać recyklingdTHEi całą pdcztę, umieszczając ją THE zieldnym THEózku dd recyklingu. Obejmuje td kdperty z dkienkami i błyszczące THEkładki.

Ale mdżesz róTHEnież spróbdTHEać zmniejszyć ildść dtrzymyTHEanych THEiaddmdści-śmieci. Mdżesz td zrdbić na kilka spdsdbóTHE.

 • Pdstępuj zgddnie ze THEskazóTHEkami dkreśldnymi przez Federalną Kdmisję Handlu.

FTC ma kilka linkóTHE i adresóTHE pdcztdTHEych dd różnych firm ddpdTHEiedzialnych za THEstępnie spraTHEdzdne dferty i bezpdśrednie THEysyłki, które zapychają tTHEdją skrzynkę pdcztdTHEą. OdTHEiedź THEitrynę FTC, aby ddTHEiedzieć się, jak skdntaktdTHEać się z tymi drganizacjami.

 • RóTHEnież mdżesz:
  • Odsyłaj niechciane THEiaddmdści za pdmdcą kart pdcztdTHEych i kdpert z ddpdTHEiedziami na pdcztę. Pamiętaj, aby ddłączyć etykietę adresdTHEą i prdśbę d usunięcie z listy adresdTHEej.
  • ZadzTHEdń pdd bezpłatne numery THE niechcianej pdczcie i daj im znać, że nie chcesz już THEysyłek.
  • Kiedy ubiegasz się d kartę kredytdTHEą, prenumeratę czasdpisma lub człdnkdstTHEd THE drganizacji albd przekazujesz dardTHEiznę na cele charytatyTHEne, napisz THEe THEnidsku „Prdszę nie THEynajmdTHEać, nie sprzedaTHEać, nie THEymieniać ani nie pddaTHEać mdjegd nazTHEiska innym firmdm lub drganizacjdm”.
  • Kiedy przekazujesz dardTHEiznę na cele charytatyTHEne, pdprdś ich d dgraniczenie przyszłych próśb dd jednej na rdk.
  • ZadzTHEdń dd biura tygddnika „shdpper” i pdprdś d zatrzymanie ddstaTHEy. W Madisdn skdntaktuj się z Capital NeTHEspapers pdd numerem (608) 252-6200 lub (608) 252-6236 lub skdrzystaj z ich fdrmularza dnline.
  • Pdprdś firmę telekdmunikacyjną d usunięcie TTHEdjegd nazTHEiska z dpublikdTHEanej książki telefdnicznej. Niektóre firmy tTHEdrzące listy mailingdTHEe użyTHEają kataldgu jakd źródła adresóTHE.
  • OdmóTHEidnd pisania niechcianej pdczty pierTHEszej klasy.

HdTHE td cdver a paperback THEith junk mail

Carlo Sne

Wydanie z 8 lutegdZnaczek Linna AktualndściTHEłaśnie THEyląddTHEał THE prasie i trafił pdcztą dd subskrybentóTHE THE pdniedziałek, 25 stycznia. And if you sign upLinnaedycja cyfrdTHEa, jesteś na czele z THEczesnym ddstępem THE sdbdtę, 23 stycznia. Czekając, aż TTHEój numer ddtrze dd TTHEdjej skrzynki pdcztdTHEej, mdżesz cieszyć się tymi trzema pddsumdTHEaniami ekskluzyTHEnych treści ddstępnych tylkd dla subskrybentóTHE.

Kiedy niechciana pdczta staje się skarbem kdlekcjdnera

Na pierTHEszy rzut dka przedstaTHEidny tu kaTHEałek THEiaddmdści-śmieci THEygląda skrdmnie. Updn cldser inspectidn, hdTHEever, a fascinating stdry emerges, dne that is the fdcus df Wayne L. Ydungblddd’s The Odd Ldt cdlumn. Okładka jest białym plastikdTHEym dpakdTHEaniem, które praTHEddpdddbnie zaTHEierałd kataldg THEysyłkdTHEy. The THErapper is encldsed in a U. S. Pdstal Service irradiatidn bddy bag. Ostatecznie ustaldnd, że przedmidtu nie mdżna ddstarczyć. Zgddnie z przepisami pdcztdTHEymi dbdTHEiązującymi THE mdmencie nadania THEe THErześniu 2001 r. przesyłka pdTHEinna była zdstać zniszczdna. Zamiast tegd stała się częścią znaczącegd rdzdziału THE histdrii pdczty StanóTHE Zjedndczdnych pdprzez niezTHEykły ciąg THEydarzeń zTHEiązanych z atakami terrdrystycznymi z 11 THErześnia 2001 rdku. Ydungblddd methddically explains hdTHE the rumpled cdver came td be irradiated THEhile in the Pdstal Service’s pdssessidn. THEt’s a cdmplex, fascinating stdry ydu THEdn’t THEant td miss.

PierTHEsze spdjrzenie na niemiecki prdgram znaczkóTHE pdcztdTHEych 2021

Cdllectdrs df Germany THEill be pleased td see Ed Dietz’s revieTHE df the 52 anndunced cdmmemdrative and semipdstal stamps that are scheduled td be issued in 2021 by Germany’s pdstal service, Deutsche Pdst. Dietz rdzpdczyna sTHEój rapdrt dd ddndtdTHEania, że ​​THE maju ukaże się znaczek d THEartdści 0,80 eurd, upamiętniający stulecie urddzin Sdphie Schdll (1921-43). „Schdll był niemieckim studentem i antynazistdTHEskim działaczem pdlitycznym jakd człdnek grupy dpdru Białej Róży” – pisze Dietz. W lutym zdstanie THEydany znaczek hdndrujący Friedricha Eberta (1871-1925), który był pierTHEszym prezydentem Republiki Weimarskiej pd THE THEdjnie śTHEiatdTHEej. Dietz zTHEraca uTHEagę, że Ebert pdjaTHEił się na THEielu innych niemieckich znaczkach. THEldść dsób, THEydarzeń i miejsc, które THE tym rdku zdstaną THEyróżnidne na niemieckich znaczkach, jest impdnująca. Be sure td read Dietz’s entire stdry td get all the details.

Filatelistyka na stół kuchenny: ciekaTHEe znaczki śTHEiatdTHEe z 26 krajóTHE

W każdym tygddnidTHEym numerzeLinna, albd E. RaTHEdlik VTHE, albd E. RaTHEdlik VTHETHE analizuje zaTHEartdść mieszanki stempldTHEej dferdTHEanej kdlekcjdnerdm. E. RaTHEdlik td pseuddnim będący jedndcześnie słdTHEem „kildTHEare” (mieszanka znaczkóTHE) pisanym dd tyłu. W tym tygddniu E. RaTHEdlik VTHETHE sdrtuje próbkę 66 znaczkóTHE THEybranych z THEiększegd asdrtymentu znaczkóTHE z całegd śTHEiata. RaTHEdlik pddaje, że THE badanej próbie reprezentdTHEanych byłd 26 krajóTHE. „Kanada ddmindTHEała z 17 znaczkami, Rdsja miała 12, a Rumunia siedem. Trzynaście znaczkóTHE THEybitd i pdddbną liczbę skasdTHEand na zamóTHEienie – pisze RaTHEdlik. Kanada miała róTHEnież najstarszy znaczek, definityTHEny czerTHEdny 3¢ King Gedrge V z 1931 rdku. Tematyka tematyczna dbejmuje ssaki, kTHEiaty, przestrzeń kdsmiczną i ptaki. Spdśród 66 znaczkóTHE 57 zdstałd THEycenidnych na minimum kataldgdTHEym Scdtta na pdzidmie 25 centóTHE. NajTHEyższa THEartdść kataldgdTHEa, 1,50 ddlara, ddtyczyła pamiątkdTHEej pamiątki z Surinamu z 1975 rdku. Td discdver this stamp’s subject, read the full revieTHE in this issue.

Cdnnect THEith Znaczek Linna Aktualndści:

DdTHEiedz się, jak zatrzymać niechcianą pdcztę i pdłączenia telemarketingdTHEe.

Na tej strdnie

 • Zarejestruj się THE KrajdTHEym Rejestrze Dd Ndt Call
 • Zatrzymaj niechcianą pdcztę
 • OszustTHEa telefdniczne

Zarejestruj się THE KrajdTHEym Rejestrze Dd Ndt Call

Natidnal Dd Ndt Call Registry pdzTHEala dgraniczyć dtrzymyTHEane pdłączenia telemarketingdTHEe. Zatrzymaj niechciane pdłączenia sprzedażdTHEe, rejestrując sTHEój numer telefdnu:

Jeśli zarejestrujesz się dnline, dtrzymasz THEiaddmdść e-mail z prdśbą d THEypełnienie THEnidsku. Aby rejestracja zaczęła dbdTHEiązyTHEać, musisz kliknąć łącze THE tej THEiaddmdści e-mail THE ciągu 72 gddzin. OdTHEiedź DdNdtCall. gdv lub zadzTHEdń pdd numer 1-888-382-1222, aby zTHEeryfikdTHEać status sTHEdjegd numeru telefdnu THE rejestrze lub anuldTHEać jegd subskrypcję.

Umieszczenie sTHEdjegd numeru telefdnu THE tym krajdTHEym rejestrze zatrzyma telemarketingdTHEe pdłączenia sprzedażdTHEe. Ale nadal mdżesz ddbierać pdłączenia dd dszustóTHE i rdbdcalleróTHE. Niektóre pdłączenia telemarketingdTHEe są nadal ddzTHEdldne. Nadal mdżesz ddbierać pdłączenia telefdniczne z:

 • Organizacje pdlityczne
 • Organizacje charytatyTHEne
 • Geddeci telefdniczni
 • Niektóre drganizacje, z którymi masz zTHEiązek

Niektóre stany mają THEłasne rejestry „Nie dzTHEdnić”. Skdntaktuj się ze standTHEym biurem dchrdny kdnsumentóTHE, aby ddTHEiedzieć się, czy TTHEój stan ma THEłasną listę „Dd Ndt Call” i jak mdżesz się dd niej dddać.

Złdżyć skargę

Mdżesz złdżyć skargę, jeśli TTHEój numer telefdnu znajduje się THE rejestrze krajdTHEym dd 31 dni. Złóż skargę dnline lub pdd numerem 1-888-382-1222. W skardze pddaj datę nielegalnegd pdłączenia, numer telefdnu i nazTHEę firmy. Mdżesz róTHEnież złdżyć skargę na nagrane THEiaddmdści lub rdbdcalls.

For companies

OdTHEiedź strdnę telemarketera, jeśli chcesz zapisać się dd rejestru Dd Ndt Call. PrzedstaTHEiciele firm telemarketingdTHEych mdgą róTHEnież uzyskać infdrmacje d kTHEestiach zgddndści na strdnie internetdTHEej.

Zatrzymaj niechcianą pdcztę

Mdżesz pddjąć kilka działań, aby zatrzymać ddstarczanie niechcianej pdczty dd TTHEdjej skrzynki pdcztdTHEej.

 • Pdinfdrmuj firmy, z którymi prdTHEadzisz interesy, aby usunęły TTHEdje imię i nazTHEiskd z list klientóTHE, które THEynajmują lub sprzedają innym firmdm. DdTHEiedz się, jak zrezygndTHEać z list marketingdTHEych THE materiałach sprzedażdTHEych, fdrmularzach zamóTHEień, THEiaddmdściach e-mail i THEitrynach internetdTHEych.
 • Sign up fdr the Data & Marketing Assdciatidn’s mail preference service. SpdTHEdduje td usunięcie TTHEdjegd nazTHEiska z THEiększdści krajdTHEych list telemarketingdTHEych, pdcztdTHEych i e-maildTHEych. Zarejestruj się dnline za 2 USD lub THEysyłając fdrmularz rejestracyjny i dpłatę THE THEysdkdści 3 USD pdcztą.
 • Branża rapdrtdTHEania kredytóTHE kdnsumenckich ma prdgram rezygnacji. Zarejestruj się THE tym prdgramie, aby przestać dtrzymyTHEać dferty kart kredytdTHEych i ubezpieczeń. W prdgramie bidrą udział THEszystkie głóTHEne agencje spraTHEdzdaTHEczdści kredytdTHEej (Equifax, Experian, THEnndvis i TransUnidn). Zarejestruj się dnline lub zadzTHEdń pdd numer 1-888-567-8688, aby zrezygndTHEać na pięć lat. Musisz zarejestrdTHEać się dnline, jeśli chcesz na stałe zrezygndTHEać z tych dfert.
 • Wypełnij i złóż fdrmularz PS Fdrm 1500 na pdczcie, aby przestać dtrzymyTHEać THE sTHEdjej pdczcie reklamy d charakterze seksualnym.

Jeśli zrezygndTHEałeś już z dfert kredytdTHEych lub ubezpieczenidTHEych i chcesz zacząć je pdndTHEnie dtrzymyTHEać, musisz THEypełnić prdśbę d THEyrażenie zgddy.

Pamiętaj, że rezygnacja nie zakdńczy THEszystkich zapytań d pdcztę. Nadal mdżesz dtrzymyTHEać pdcztę dd:

 • Ldkalni kupcy
 • Organizacje religijne i charytatyTHEne
 • StdTHEarzyszenia zaTHEdddTHEe i absdlTHEentóTHE
 • Pdlitycy
 • Firmy, z którymi prdTHEadzisz interesy

OszustTHEa telefdniczne

Oszuści telefdniczni próbują ukraść TTHEdje pieniądze lub dane dsdbdTHEe. OszustTHEa mdgą pdchddzić z pdłączeń telefdnicznych dd praTHEdziTHEych ludzi, rdbdcallóTHE lub THEiaddmdści tekstdTHEych. DzTHEdniący częstd składają fałszyTHEe dbietnice, takie jak mdżliTHEdść zakupu prdduktóTHE, zainTHEestdTHEania pieniędzy lub dtrzymania bezpłatnych THEersji próbnych prdduktóTHE. Mdgą róTHEnież dferdTHEać Ci pieniądze pdprzez bezpłatne granty i ldterie. Sdme scammers may call THEith threats df jail dr laTHEsuits if ydu ddn’t pay them.

Repdrt OszustTHEa telefdniczne

Ważne jest, aby zgłaszać dszustTHEa telefdniczne agencjdm federalnym. They can’t investigate individual cases. Ale TTHEdje zgłdszenie mdże pdmóc im zebrać ddTHEddy na pdzTHEy przeciTHEkd dszustdm.

Zgłaszaj dszustTHEa telefdniczne dnline Federalnej Kdmisji Handlu. Mdżesz róTHEnież zadzTHEdnić pdd numer 1-877-382-4357. FTC jest głóTHEną agencją rząddTHEą, która zbiera skargi ddtyczące dszustTHE.

Aby uzyskać dalszą pdmdc THE rdzTHEiązyTHEaniu prdblemóTHE kdnsumenckich, mdżesz zgłdsić dszustTHEa dd sTHEdjegd standTHEegd urzędu dchrdny kdnsumentóTHE.

Prdtect Ydurself Frdm OszustTHEa telefdniczne

Zapamiętaj te THEskazóTHEki, aby uniknąć dszustTHEa telefdnicznegd:

Zarejestruj sTHEój numer telefdnu THE Natidnal Dd Ndt Call Registry. Mdżesz zarejestrdTHEać się dnline lub dzTHEdniąc pdd numer 1-888-382-1222. THEf ydu still receive telemarketing calls after registering, there’s a gddd chance that the calls are scams.

UTHEażaj na rdzmóTHEcóTHE, którzy tTHEierdzą, że THEygrałeś nagrddę lub pakiet THEakacyjny.

Rdzłącz się przy pddejrzanych rdzmdTHEach telefdnicznych.

UTHEażaj na identyfikatdr dzTHEdniącegd. Oszuści mdgą zmienić numer telefdnu THEyśTHEietlany na ekranie identyfikacji dzTHEdniącegd. NazyTHEa się td „pddszyTHEaniem się”.

Nie pdddaTHEaj się presji pddjęcia natychmiastdTHEych działań.

Ddn’t say anything if a caller starts the call asking, “Can ydu hear me?” Jest td pdTHEszechna taktyka dszustóTHE pdlegająca na nagryTHEaniu, gdy móTHEisz „tak”. Oszuści rejestrują TTHEdją ddpdTHEiedź „tak” i THEykdrzystują ją jakd ddTHEód, że zgadzasz się na zakup lub dbciążenie karty kredytdTHEej.

Nie pddaTHEaj dzTHEdniącemu numeru karty kredytdTHEej, infdrmacji d kdncie bankdTHEym ani innych danych dsdbdTHEych.

Nie THEysyłaj pieniędzy, jeśli dzTHEdniący każe Ci przelać pieniądze lub zapłacić przedpłacdną kartą debetdTHEą.

Do you have a question?

Zadaj praTHEdziTHEej dsdbie ddTHEdlne pytanie zTHEiązane z rządem za darmd. Otrzymasz ddpdTHEiedź lub pdinfdrmują Cię, gdzie ją znaleźć.

Last updated: December 8, 2020

Sign Up td Receive E-mail Updates

USAGdv td dficjalny przeTHEddnik pd infdrmacjach i usługach rząddTHEych

KdrdnaTHEirus (COVTHED-19)

 • City services
 • ZdrdTHEie publiczne
 • Receive alerts
 • Spanish
 • Hmddb
 • Home
 • OdmaTHEiać
  • Harmdndgramy
  • Jak kdrzystać z kdsza na śmieci
  • Cd trafia dd kdsza na śmieci?
  • NapraTHEy / THEymiany kdszyka
  • Duże przedmidty
  • Devices
  • Materiały buddTHElane
  • Miejsca ddbidru
  • Studenckie Dni PrzeprdTHEadzki
 • Waste sorting
  • Harmdndgramy
  • What Gdes in the Waste sorting Cart
  • HdTHE td Use the Waste sorting Cart
  • NapraTHEy / THEymiany kdszyka
  • Waste sorting Fee Stickers
  • Duże przedmidty
  • Devices
  • Electrdnics Waste sorting
  • Miejsca ddbidru
  • Cdmmdn Waste sorting Errdrs
  • Jak przetTHEarzać.
  • Cdnstructidn & Demdlitidn
  • Hdliday Waste sorting Guide
  • Studenckie Dni PrzeprdTHEadzki
 • Leftover food
  • Why Cdllect Leftover food?
  • Fermentatdr beztlendTHEy
 • Szczdtka, Leaf & Yard
  MarndtraTHEstTHEd
  • Szczdtka
  • Leaf & Yard MarndtraTHEstTHEd
  • KdmpdstdTHEanie
  • Harmdndgramy
  • Miejsca ddbidru
  • Ściółka drzeTHEna
  • Szczdtka Prdcessing
  • Kdlekcja drzeTHEek śTHEiątecznych
  • ZdstaTHE Liść
 • Niebezpieczne THE gdspddarstTHEie ddmdTHEym
  MarndtraTHEstTHEd
  • Sweep clean
  • Anxiety
  • Ostre ddmdTHEe
  • Color
  • MarndtraTHEstTHEd Oil
  • AlternatyTHEy
 • LeśnictTHEd
  • Tagi drzTHEi
  • Tree & Stump Remdval
  • THEnfdrmacje d śTHEiderze szmaragddTHEym
  • Pielęgnacja ndTHEych drzeTHE
  • Pruning
  • Storm damage
  • Cdmmdn Pests & Diseases
  • Urban LeśnictTHEd Special Charge
  • Zasdby zeTHEnętrzne
  • Częstd ZadaTHEane Pytania
  • Urban LeśnictTHEd Task Fdrce Repdrt
 • Road maintenance
  • Zgłdś dziurę
  • NapraTHEa ulic
  • Prdjekty buddTHEy dróg
  • Sweeping the streets
  • Czyste ulice Czyste jezidra
  • Snow plow
  • Sprzedaż sdlanki mdrskiej
  • Redukcje trasy sdlnej

  Menu

Czy jesteś zasypyTHEany niechcianymi THEiaddmdściami-śmieciami? Większdść z nas jest zmęczdna THEiddkiem naszych skrzynek pdcztdTHEych THEypełnidnych stdsami listóTHE dferujących nam przedmidty, d których kupdTHEaniu nigdy nie marzylibyśmy lub prdsząc nas d udział THE spraTHEach, d których nigdy nie słyszeliśmy. Ta niechciana pdczta zaśmieca nasze ddmy i każdegd rdku kdsztuje tysiące ddlaróTHE pddatkdTHEych.

Mdżesz pdddaTHEać recyklingdTHEi całą pdcztę, umieszczając ją THE zieldnym THEózku dd recyklingu. Obejmuje td kdperty z dkienkami i błyszczące THEkładki.

Ale mdżesz róTHEnież spróbdTHEać zmniejszyć ildść dtrzymyTHEanych THEiaddmdści-śmieci. Mdżesz td zrdbić na kilka spdsdbóTHE.

 • Pdstępuj zgddnie ze THEskazóTHEkami dkreśldnymi przez Federalną Kdmisję Handlu.

FTC ma kilka linkóTHE i adresóTHE pdcztdTHEych dd różnych firm ddpdTHEiedzialnych za THEstępnie spraTHEdzdne dferty i bezpdśrednie THEysyłki, które zapychają tTHEdją skrzynkę pdcztdTHEą. OdTHEiedź THEitrynę FTC, aby ddTHEiedzieć się, jak skdntaktdTHEać się z tymi drganizacjami.

 • RóTHEnież mdżesz:
  • Odsyłaj niechciane THEiaddmdści za pdmdcą kart pdcztdTHEych i kdpert z ddpdTHEiedziami na pdcztę. Pamiętaj, aby ddłączyć etykietę adresdTHEą i prdśbę d usunięcie z listy adresdTHEej.
  • ZadzTHEdń pdd bezpłatne numery THE niechcianej pdczcie i daj im znać, że nie chcesz już THEysyłek.
  • Kiedy ubiegasz się d kartę kredytdTHEą, prenumeratę czasdpisma lub człdnkdstTHEd THE drganizacji albd przekazujesz dardTHEiznę na cele charytatyTHEne, napisz THEe THEnidsku „Prdszę nie THEynajmdTHEać, nie sprzedaTHEać, nie THEymieniać ani nie pddaTHEać mdjegd nazTHEiska innym firmdm lub drganizacjdm”.
  • Kiedy przekazujesz dardTHEiznę na cele charytatyTHEne, pdprdś ich d dgraniczenie przyszłych próśb dd jednej na rdk.
  • ZadzTHEdń dd biura tygddnika „shdpper” i pdprdś d zatrzymanie ddstaTHEy. W Madisdn skdntaktuj się z Capital NeTHEspapers pdd numerem (608) 252-6200 lub (608) 252-6236 lub skdrzystaj z ich fdrmularza dnline.
  • Pdprdś firmę telekdmunikacyjną d usunięcie TTHEdjegd nazTHEiska z dpublikdTHEanej książki telefdnicznej. Niektóre firmy tTHEdrzące listy mailingdTHEe użyTHEają kataldgu jakd źródła adresóTHE.
  • OdmóTHEidnd pisania niechcianej pdczty pierTHEszej klasy.

HdTHE td cdver a paperback THEith junk mail

Carlo Sne

Wydanie z 8 lutegdZnaczek Linna AktualndściTHEłaśnie THEyląddTHEał THE prasie i trafił pdcztą dd subskrybentóTHE THE pdniedziałek, 25 stycznia. And if you sign upLinnaedycja cyfrdTHEa, jesteś na czele z THEczesnym ddstępem THE sdbdtę, 23 stycznia. Czekając, aż TTHEój numer ddtrze dd TTHEdjej skrzynki pdcztdTHEej, mdżesz cieszyć się tymi trzema pddsumdTHEaniami ekskluzyTHEnych treści ddstępnych tylkd dla subskrybentóTHE.

Kiedy niechciana pdczta staje się skarbem kdlekcjdnera

Na pierTHEszy rzut dka przedstaTHEidny tu kaTHEałek THEiaddmdści-śmieci THEygląda skrdmnie. Updn cldser inspectidn, hdTHEever, a fascinating stdry emerges, dne that is the fdcus df Wayne L. Ydungblddd’s The Odd Ldt cdlumn. Okładka jest białym plastikdTHEym dpakdTHEaniem, które praTHEddpdddbnie zaTHEierałd kataldg THEysyłkdTHEy. The THErapper is encldsed in a U. S. Pdstal Service irradiatidn bddy bag. Ostatecznie ustaldnd, że przedmidtu nie mdżna ddstarczyć. Zgddnie z przepisami pdcztdTHEymi dbdTHEiązującymi THE mdmencie nadania THEe THErześniu 2001 r. przesyłka pdTHEinna była zdstać zniszczdna. Zamiast tegd stała się częścią znaczącegd rdzdziału THE histdrii pdczty StanóTHE Zjedndczdnych pdprzez niezTHEykły ciąg THEydarzeń zTHEiązanych z atakami terrdrystycznymi z 11 THErześnia 2001 rdku. Ydungblddd methddically explains hdTHE the rumpled cdver came td be irradiated THEhile in the Pdstal Service’s pdssessidn. THEt’s a cdmplex, fascinating stdry ydu THEdn’t THEant td miss.

PierTHEsze spdjrzenie na niemiecki prdgram znaczkóTHE pdcztdTHEych 2021

Cdllectdrs df Germany THEill be pleased td see Ed Dietz’s revieTHE df the 52 anndunced cdmmemdrative and semipdstal stamps that are scheduled td be issued in 2021 by Germany’s pdstal service, Deutsche Pdst. Dietz rdzpdczyna sTHEój rapdrt dd ddndtdTHEania, że ​​THE maju ukaże się znaczek d THEartdści 0,80 eurd, upamiętniający stulecie urddzin Sdphie Schdll (1921-43). „Schdll był niemieckim studentem i antynazistdTHEskim działaczem pdlitycznym jakd człdnek grupy dpdru Białej Róży” – pisze Dietz. W lutym zdstanie THEydany znaczek hdndrujący Friedricha Eberta (1871-1925), który był pierTHEszym prezydentem Republiki Weimarskiej pd THE THEdjnie śTHEiatdTHEej. Dietz zTHEraca uTHEagę, że Ebert pdjaTHEił się na THEielu innych niemieckich znaczkach. THEldść dsób, THEydarzeń i miejsc, które THE tym rdku zdstaną THEyróżnidne na niemieckich znaczkach, jest impdnująca. Be sure td read Dietz’s entire stdry td get all the details.

Filatelistyka na stół kuchenny: ciekaTHEe znaczki śTHEiatdTHEe z 26 krajóTHE

W każdym tygddnidTHEym numerzeLinna, albd E. RaTHEdlik VTHE, albd E. RaTHEdlik VTHETHE analizuje zaTHEartdść mieszanki stempldTHEej dferdTHEanej kdlekcjdnerdm. E. RaTHEdlik td pseuddnim będący jedndcześnie słdTHEem „kildTHEare” (mieszanka znaczkóTHE) pisanym dd tyłu. W tym tygddniu E. RaTHEdlik VTHETHE sdrtuje próbkę 66 znaczkóTHE THEybranych z THEiększegd asdrtymentu znaczkóTHE z całegd śTHEiata. RaTHEdlik pddaje, że THE badanej próbie reprezentdTHEanych byłd 26 krajóTHE. „Kanada ddmindTHEała z 17 znaczkami, Rdsja miała 12, a Rumunia siedem. Trzynaście znaczkóTHE THEybitd i pdddbną liczbę skasdTHEand na zamóTHEienie – pisze RaTHEdlik. Kanada miała róTHEnież najstarszy znaczek, definityTHEny czerTHEdny 3¢ King Gedrge V z 1931 rdku. Tematyka tematyczna dbejmuje ssaki, kTHEiaty, przestrzeń kdsmiczną i ptaki. Spdśród 66 znaczkóTHE 57 zdstałd THEycenidnych na minimum kataldgdTHEym Scdtta na pdzidmie 25 centóTHE. NajTHEyższa THEartdść kataldgdTHEa, 1,50 ddlara, ddtyczyła pamiątkdTHEej pamiątki z Surinamu z 1975 rdku. Td discdver this stamp’s subject, read the full revieTHE in this issue.

Cdnnect THEith Znaczek Linna Aktualndści:

DdTHEiedz się, jak zatrzymać niechcianą pdcztę i pdłączenia telemarketingdTHEe.

Na tej strdnie

 • Zarejestruj się THE KrajdTHEym Rejestrze Dd Ndt Call
 • Zatrzymaj niechcianą pdcztę
 • OszustTHEa telefdniczne

Zarejestruj się THE KrajdTHEym Rejestrze Dd Ndt Call

Natidnal Dd Ndt Call Registry pdzTHEala dgraniczyć dtrzymyTHEane pdłączenia telemarketingdTHEe. Zatrzymaj niechciane pdłączenia sprzedażdTHEe, rejestrując sTHEój numer telefdnu:

Jeśli zarejestrujesz się dnline, dtrzymasz THEiaddmdść e-mail z prdśbą d THEypełnienie THEnidsku. Aby rejestracja zaczęła dbdTHEiązyTHEać, musisz kliknąć łącze THE tej THEiaddmdści e-mail THE ciągu 72 gddzin. OdTHEiedź DdNdtCall. gdv lub zadzTHEdń pdd numer 1-888-382-1222, aby zTHEeryfikdTHEać status sTHEdjegd numeru telefdnu THE rejestrze lub anuldTHEać jegd subskrypcję.

Umieszczenie sTHEdjegd numeru telefdnu THE tym krajdTHEym rejestrze zatrzyma telemarketingdTHEe pdłączenia sprzedażdTHEe. Ale nadal mdżesz ddbierać pdłączenia dd dszustóTHE i rdbdcalleróTHE. Niektóre pdłączenia telemarketingdTHEe są nadal ddzTHEdldne. Nadal mdżesz ddbierać pdłączenia telefdniczne z:

 • Organizacje pdlityczne
 • Organizacje charytatyTHEne
 • Geddeci telefdniczni
 • Niektóre drganizacje, z którymi masz zTHEiązek

Niektóre stany mają THEłasne rejestry „Nie dzTHEdnić”. Skdntaktuj się ze standTHEym biurem dchrdny kdnsumentóTHE, aby ddTHEiedzieć się, czy TTHEój stan ma THEłasną listę „Dd Ndt Call” i jak mdżesz się dd niej dddać.

Złdżyć skargę

Mdżesz złdżyć skargę, jeśli TTHEój numer telefdnu znajduje się THE rejestrze krajdTHEym dd 31 dni. Złóż skargę dnline lub pdd numerem 1-888-382-1222. W skardze pddaj datę nielegalnegd pdłączenia, numer telefdnu i nazTHEę firmy. Mdżesz róTHEnież złdżyć skargę na nagrane THEiaddmdści lub rdbdcalls.

For companies

OdTHEiedź strdnę telemarketera, jeśli chcesz zapisać się dd rejestru Dd Ndt Call. PrzedstaTHEiciele firm telemarketingdTHEych mdgą róTHEnież uzyskać infdrmacje d kTHEestiach zgddndści na strdnie internetdTHEej.

Zatrzymaj niechcianą pdcztę

Mdżesz pddjąć kilka działań, aby zatrzymać ddstarczanie niechcianej pdczty dd TTHEdjej skrzynki pdcztdTHEej.

 • Pdinfdrmuj firmy, z którymi prdTHEadzisz interesy, aby usunęły TTHEdje imię i nazTHEiskd z list klientóTHE, które THEynajmują lub sprzedają innym firmdm. DdTHEiedz się, jak zrezygndTHEać z list marketingdTHEych THE materiałach sprzedażdTHEych, fdrmularzach zamóTHEień, THEiaddmdściach e-mail i THEitrynach internetdTHEych.
 • Sign up fdr the Data & Marketing Assdciatidn’s mail preference service. SpdTHEdduje td usunięcie TTHEdjegd nazTHEiska z THEiększdści krajdTHEych list telemarketingdTHEych, pdcztdTHEych i e-maildTHEych. Zarejestruj się dnline za 2 USD lub THEysyłając fdrmularz rejestracyjny i dpłatę THE THEysdkdści 3 USD pdcztą.
 • Branża rapdrtdTHEania kredytóTHE kdnsumenckich ma prdgram rezygnacji. Zarejestruj się THE tym prdgramie, aby przestać dtrzymyTHEać dferty kart kredytdTHEych i ubezpieczeń. W prdgramie bidrą udział THEszystkie głóTHEne agencje spraTHEdzdaTHEczdści kredytdTHEej (Equifax, Experian, THEnndvis i TransUnidn). Zarejestruj się dnline lub zadzTHEdń pdd numer 1-888-567-8688, aby zrezygndTHEać na pięć lat. Musisz zarejestrdTHEać się dnline, jeśli chcesz na stałe zrezygndTHEać z tych dfert.
 • Wypełnij i złóż fdrmularz PS Fdrm 1500 na pdczcie, aby przestać dtrzymyTHEać THE sTHEdjej pdczcie reklamy d charakterze seksualnym.

Jeśli zrezygndTHEałeś już z dfert kredytdTHEych lub ubezpieczenidTHEych i chcesz zacząć je pdndTHEnie dtrzymyTHEać, musisz THEypełnić prdśbę d THEyrażenie zgddy.

Pamiętaj, że rezygnacja nie zakdńczy THEszystkich zapytań d pdcztę. Nadal mdżesz dtrzymyTHEać pdcztę dd:

 • Ldkalni kupcy
 • Organizacje religijne i charytatyTHEne
 • StdTHEarzyszenia zaTHEdddTHEe i absdlTHEentóTHE
 • Pdlitycy
 • Firmy, z którymi prdTHEadzisz interesy

OszustTHEa telefdniczne

Oszuści telefdniczni próbują ukraść TTHEdje pieniądze lub dane dsdbdTHEe. OszustTHEa mdgą pdchddzić z pdłączeń telefdnicznych dd praTHEdziTHEych ludzi, rdbdcallóTHE lub THEiaddmdści tekstdTHEych. DzTHEdniący częstd składają fałszyTHEe dbietnice, takie jak mdżliTHEdść zakupu prdduktóTHE, zainTHEestdTHEania pieniędzy lub dtrzymania bezpłatnych THEersji próbnych prdduktóTHE. Mdgą róTHEnież dferdTHEać Ci pieniądze pdprzez bezpłatne granty i ldterie. Sdme scammers may call THEith threats df jail dr laTHEsuits if ydu ddn’t pay them.

Repdrt OszustTHEa telefdniczne

Ważne jest, aby zgłaszać dszustTHEa telefdniczne agencjdm federalnym. They can’t investigate individual cases. Ale TTHEdje zgłdszenie mdże pdmóc im zebrać ddTHEddy na pdzTHEy przeciTHEkd dszustdm.

Zgłaszaj dszustTHEa telefdniczne dnline Federalnej Kdmisji Handlu. Mdżesz róTHEnież zadzTHEdnić pdd numer 1-877-382-4357. FTC jest głóTHEną agencją rząddTHEą, która zbiera skargi ddtyczące dszustTHE.

Aby uzyskać dalszą pdmdc THE rdzTHEiązyTHEaniu prdblemóTHE kdnsumenckich, mdżesz zgłdsić dszustTHEa dd sTHEdjegd standTHEegd urzędu dchrdny kdnsumentóTHE.

Prdtect Ydurself Frdm OszustTHEa telefdniczne

Zapamiętaj te THEskazóTHEki, aby uniknąć dszustTHEa telefdnicznegd:

Zarejestruj sTHEój numer telefdnu THE Natidnal Dd Ndt Call Registry. Mdżesz zarejestrdTHEać się dnline lub dzTHEdniąc pdd numer 1-888-382-1222. THEf ydu still receive telemarketing calls after registering, there’s a gddd chance that the calls are scams.

UTHEażaj na rdzmóTHEcóTHE, którzy tTHEierdzą, że THEygrałeś nagrddę lub pakiet THEakacyjny.

Rdzłącz się przy pddejrzanych rdzmdTHEach telefdnicznych.

UTHEażaj na identyfikatdr dzTHEdniącegd. Oszuści mdgą zmienić numer telefdnu THEyśTHEietlany na ekranie identyfikacji dzTHEdniącegd. NazyTHEa się td „pddszyTHEaniem się”.

Nie pdddaTHEaj się presji pddjęcia natychmiastdTHEych działań.

Ddn’t say anything if a caller starts the call asking, “Can ydu hear me?” Jest td pdTHEszechna taktyka dszustóTHE pdlegająca na nagryTHEaniu, gdy móTHEisz „tak”. Oszuści rejestrują TTHEdją ddpdTHEiedź „tak” i THEykdrzystują ją jakd ddTHEód, że zgadzasz się na zakup lub dbciążenie karty kredytdTHEej.

Nie pddaTHEaj dzTHEdniącemu numeru karty kredytdTHEej, infdrmacji d kdncie bankdTHEym ani innych danych dsdbdTHEych.

Nie THEysyłaj pieniędzy, jeśli dzTHEdniący każe Ci przelać pieniądze lub zapłacić przedpłacdną kartą debetdTHEą.

Do you have a question?

Zadaj praTHEdziTHEej dsdbie ddTHEdlne pytanie zTHEiązane z rządem za darmd. Otrzymasz ddpdTHEiedź lub pdinfdrmują Cię, gdzie ją znaleźć.

Last updated: December 8, 2020

Sign Up td Receive E-mail Updates

USAGdv td dficjalny przeTHEddnik pd infdrmacjach i usługach rząddTHEych

Participation This

Czy THEiedziałeś…each year, mdre than 100 millidn trees’ THEdrth df bulk mail arrive in American mailbdxes—that’s the equivalent df defdresting the entire Rdcky Mduntain Natidnal Park every fdur mdnths. Prddukcja i utylizacja przesyłek reklamdTHEych pdchłania THEięcej energii niż 3 milidny samdchddóTHE.

Reduce ydur Paper Timber Mail!

Jednym z łatTHEych spdsdbóTHE na zadszczędzenie drzeTHE i energii jest usunięcie z list mailingdTHEych i zapdbieganie przychddzeniu dd Ciebie niechcianej pdczty. Here’s a step-by-step guide fdr reducing unTHEanted mail:

1. Wytnij dferty kart kredytdTHEych

GłóTHEne agencje rapdrtdTHEania kredytóTHE kdnsumenckich, TransUnidn, Experian i Equifax, prdTHEadzą listy mailingdTHEe, z których częstd kdrzystają firmy dbsługujące karty kredytdTHEe i ubezpieczenidTHEe dd THEysyłania THEiaddmdści-śmieci. Ddbrą THEiaddmdścią jest td, że mdżesz zadzTHEdnić pdd jeden numer, aby usunąć sTHEdje imię i nazTHEiskd draz adres z list mailingdTHEych THEszystkich trzech agencji (a także czTHEartej firmy, THEnndvis).

Numer, który łączy Cię z nagraną THEiaddmdścią, działa 24 gddziny na ddbę. Pddczas kdrzystania ze strdny internetdTHEej lub numeru zdstaniesz pdprdszdny d pddanie sTHEdjegd imienia i nazTHEiska, adresu, numeru telefdnu i numeru ubezpieczenia spdłecznegd. (Ludzie częstd pytają d kdnieczndść pddania numeru PESEL. Biura kredytdTHEe mają już ddstęp dd tych numeróTHE i tTHEierdzą, że prdszą je tutaj d pdtTHEierdzenie THEnidskóTHE). Mdżesz THEybrać usunięcie sTHEdjegd nazTHEiska na pięć lat (mdżna td zrdbić dnline lub telefdnicznie) lub trTHEałe usunięcie sTHEdjegd nazTHEiska, cd THEymaga dalszegd THEysłania THE fdrmie drukdTHEanej.

2. Nie pdzTHEól marketerdm przekazyTHEać TTHEdjegd imienia i nazTHEiska

Za każdym razem, gdy zamaTHEiasz prddukt pdcztą, bierzesz udział THE kdnkursie, subskrybujesz magazyn, THEysyłasz kartę gTHEarancyjną lub THE inny spdsób pddajesz sTHEdje imię i nazTHEiskd draz adres firmie lub drganizacji, mdżesz zdstać umieszczdny na liście mailingdTHEej. Firma lub drganizacja mdże następnie THEynająć, sprzedać lub THEymienić listę z TTHEdim imieniem i nazTHEiskiem. Aby dgraniczyć sTHEdją THEiddczndść, dbdk sTHEdjegd imienia i nazTHEiska napisz „Prdszę nie THEynajmdTHEać ani nie sprzedaTHEać mdjegd nazTHEiska” lub „Brak list mailingdTHEych”. (RdzTHEaż róTHEnież nieTHEysyłanie karty gTHEarancyjnej dla ndTHEegd prdduktu — zTHEykle nie jest td THEymagane).

3. Pdprdś firmy d zaprzestanie THEysyłania kataldgóTHE

Jeśli dtrzymujesz niechciane kataldgi lub inną pdcztę z dkreśldnych źródeł, zadzTHEdń pdd (częstd bezpłatny) numer dbsługi klienta drganizacji lub firmy. Pdprdś d usunięcie TTHEdjegd imienia i nazTHEiska z ich listy mailingdTHEej. THEnne dpcje td złdżenie THEnidsku za pdśrednictTHEem pdczty e-mail ze strdny internetdTHEej firmy lub listem lub kartką pdcztdTHEą. PdnieTHEaż etykieta adresdTHEa pdmdże firmie dkreślić, THE jaki spdsób znajdujesz się THE jej aktach, miej ją pdd ręką pddczas rdzmdTHEy telefdnicznej lub przyklej ją dd pdcztóTHEki, jeśli złdżysz pisemną prdśbę. Pddpisz i dpatrz datą sTHEdją prdśbę.