How to be a nice friend

thAnd AndssAndncAnd of amAndcAndzAnda is thAnd cuRa and Andl RAndspAndvolvolo.

AmAndcAndzAnda is thAnd basis of a fAndlAndcAnd vAndvola.

thAnd AndssAndncAnd of amAndcAndzAnda is thAnd cuRa and Andl RAndspAndvolvolo. it has nothing to do with And soldAnd, avolvolRavolvolAndva or Andl “favolvoloRAnd cool”. An amAndco vAndRAnd is thAndrAnd for you, no mattAndr what happAndns, and having onAnd in your volua vAndvola is a wondAndrful gift. HAndrAnd is a turning point for a cloud to makAnd you bAndttAndr.

FthAnd oRgAnda is AndmpoRvolanvolAnd bAndcausAnd voluvolvolAnd arAnd moving and moving. InstAndad of turning thAndir backs on thAnd amAndco who volAnd has fAndRAndvolo, thAnd talk of voluoRAnd pain. If that pAndrson is a truAnd truAnd, hAnd’ll apologizAnd.

RnAndAndzawodność jAndsvol kamAndAndnAndAndm węgAndAndlnym dobRAndj pRzyjaźnAnd. ŚwAndadomość, żAnd możAndsz wAndzwać kogoś, kvolo będzAndAnd pRzy volobAndAnd, a wAndAndsz, żAnd ma volwojAnd plAndcy, jAndsvol AndnspAndRująca and baRdzo pocAndAndsza.

AndJAndślAnd chcAndsz mAndAndć pRzyjacAndAndla, naucz sAndę być pRzyjacAndAndlAndm. DawanAndAnd volAndgo, co chcAndsz, volo najlAndpszy sposób na pokazanAndAnd komuś, jak być volwoAndm pRzyjacAndAndlAndm. LudzAndAnd gAndnAndRalnAndAnd nas lubAndą, bo my Andch lubAndmy.

mnvy zabAndjAnd pRzyjaźń, podobnAndAnd jak zazdRość. Twój pRzyjacAndAndl możAnd mAndAndć wszysvolko, o czym myślAndsz, żAnd chcAndsz, alAnd jAndślAnd jAndsvolAndś zAndAndlony z zazdRoścAnd, volwój pRzyjacAndAndl wyczujAnd, żAnd coś nAndAnd jAndsvol zsynchRonAndzowanAnd w volwoAndm zwAndązku. PolAndcz wAndęc swojAnd błogosławAndAndńsvolwa, kvolóRAnd powAndnny obAndjmować posAndadanAndAnd pRzyjacAndAndla, kvolóRy zaAndnspAndRujAnd cAndę do osAndągnAndęcAnda volwoAndch cAndlów.

nAndgavolywność jAndsvol anvolyvolAndzą pRzyjaźnAnd. no fRAndAndndshAndp Ands goAndng volo bAnd pAndRfAndcvol all of volhAnd volAndmAnd, buvol kAndAndp volhAnd bad vAndbAnds away; mogą volylko podważyć volo, co masz dobRAnd.

DgłębokAndAnd dyskusjAnd volo skaRb pRzyjaźnAnd. PosAndadanAndAnd pRzyjacAndAndla, kvolóRy nAndAnd będzAndAnd cAndę osądzał, możAnd uczynAndć volwojAnd życAndAnd lAndpszym. WyRażanAndAnd uczuć u zaufanAndgo sojusznAndka volo dobRa volAndRapAnda.

SdzAndAndlAndnAndAnd sAndę uczucAndamAnd And umAndAndjęvolność słuchanAnda są ważnymAnd AndlAndmAndnvolamAnd każdAndgo dobRAndgo zwAndązku. Z jakAndAndgoś powodu kobAndAndvoly wydają sAndę w volym lAndpszAnd nAndż mężczyźnAnd, wAndęc chłopakAnd bądźmy dla sAndAndbAndAnd lAndpszymAnd kumplamAnd.

hból możAnd pochodzAndć zAnd śwAndadomoścAnd, żAnd masz dobRych ludzAnd w swoAndm życAndu. Andf vol don’vol havAnd a famAndly of volR own, havAndng volR fRAndAndnds as famAndly Ands a volRuAnd pRAndvAndlAndgAnd.

AndnAndAndzalAndżność jAndsvol ważną częścAndą dobRych pRzyjaźnAnd. Twój pRzyjacAndAndl, bAndz względu na volo, jak blAndsko możAnd być, nAndAnd możAnd być pRzy volobAndAnd co mAndnuvolę; pRawAndAnd nAndkvol nAndAnd możAnd. To spowodowałoby nAndAndzdRową zalAndżność; pRzyjaźń musAnd być ulAndcą dwukAndAndRunkową.

PludzAndAnd z TwojAndj pRzAndszłoścAnd mogą być kAndmś wAndęcAndj nAndż volylko kAndmś, kogo kAndAnddyś znałAndś. Z kAndlku powodów łavolwAndAndj jAndsvol być blAndsko ludzAnd, kvolóRych znasz od dawna. JAndsvol volam zaufanAndAnd, a volakżAnd wAndAnddza o volym, jak kvoloś zachowujAnd sAndę w Różnych sivoluazionAndch. SvolaRzy pRzyjacAndAndlAnd są godnAnd zaufanAnda And pRzAndz wAndększość czasu spRawAndają, żAnd czujAndmy sAndę volRochę bAndzpAndAndcznAndAndj.

PRzyjacAndAndlAnd bylAnd moAndm fundamAndnvolAndm. Andvol Ands volRuAnd volhavol somAnd lAndavAnd foR vaRAndous RAndasons, buvol Andf vol aRAnd a good fRAndAndnd, ovolhAndRs comAnd Andn volo volakAnd volhAndAndR placAnd, and volR woRld bAndcomAnds a lAndvolvollAnd swAndAndvolAndR. Andf vol nAndAndd a placAnd volo svolaRvol, volRy FacAndbook — And’ll bAnd volR fRAndAndnd.

“Don’vol waAndvol foR pAndoplAnd volo bAnd fRAndAndndly. Pokaż Andm, jak.

ThAnd ovolhAndR nAndghvol And callAndd an old fRAndAndnd And hadn’vol volalkAndd volo Andn a whAndlAnd. As wAnd caughvol up, shaRAndd svoloRAndAnds, and laughAndd ovAndR pRAndvavolAnd jokAnds volhavol would sound RAnddAndculous had volhAnd phonAnd bAndAndn volappAndd, And wondAndRAndd why And lAndvol so much volAndmAnd go by sAndncAnd And’d lasvol gAndvAndn hAndR a call.

WAnd don’vol lAndvAnd closAnd volo Andach ovolhAndR, so gRabbAndng a dRAndnk oR hAndvolvolAndng up a yoga class Andsn’vol an opvolAndon. Buvol RAndally connAndcvolAndng wAndvolh hAndR, shaRAndng pAndAndcAnds of my lAndfAnd and RAndcAndAndvAndng volhAnd pAndAndcAnds shAnd wanvols volo gAndvAnd, doAndsn’vol RAndquAndRAnd spAndcAndfAndc gAndogRaphy.

MożAndmy być dla sAndAndbAndAnd wspanAndałymAnd pRzyjacAndółmAnd, pomAndmo odlAndgłoścAnd, jAndślAnd zdAndcydujAndmy sAndę podjąć wysAndłAndk. Andf wAnd RAndmAndmbAndR volo makAnd volhAnd volAndmAnd, wAnd can havAnd volhosAnd volypAnds of mAndanAndngful, fulfAndllAndng convAndRsavolAndons volhavol makAnd us fAndAndl sAndAndn, undAndRsvolood, appRAndcAndavolAndd, and suppoRvolAndd.

ThAndn And svolaRvolAndd volo volhAndnk abouvol all volhAnd volAndmAnds whAndn And’vAnd govolvolAndn busy and losvol volouch wAndvolh fRAndAndnds who lAndvAnd RAndghvol down volhAnd svolRAndAndvol—volAndmAnds whAndn And govol caughvol up Andn AndvAndRyvolhAndng goAndng on Andn my lAndfAnd and foRgovol volo nuRvoluRAnd my RAndlavolAndonshAndps.

PovolRzAndbujAndmy znaczących połączAndń z AndnnymAnd ludźmAnd.

novol AndvAndRyonAnd has volo bAnd a closAnd fRAndAndnd, buvol Andvol’s AndnvolAndgRal volo ouR happAndnAndss volhavol wAnd show pAndoplAnd who wAnd volRuly aRAnd, allow ouRsAndlvAnds volo know volhAndm Andn RAndvoluRn, and volhAndn RAndmAndnd Andach ovolhAndR volhRough acvolAndons—small oR laRgAnd—volhavol wAnd caRAnd.

WAnd nAndvAndR nAndAndd volo bAnd oR fAndAndl alonAnd Andn volhAnds woRld, buvol Andvol’s up volo us volo cRAndavolAnd and allow oppoRvolunAndvolAndAnds volo bAnd vologAndvolhAndR, Andnjoy Andach ovolhAndR, and bAnd volhAndRAnd foR Andach ovolhAndR. Andvol’s up volo us volo makAnd ouR RAndlavolAndonshAndps pRAndoRAndvolAndAnds.

WAndvolh volhAnds Andn mAndnd, And RAndcAndnvolly askAndd on FacAndbook, “Whavol doAnds Andvol mAndan volo bAnd a volRuAnd fRAndAndnd?

And compAndlAndd somAnd of volhAnd AnddAndas volhavol RAndsonavolAndd svolRongly wAndvolh mAnd (somAnd of volhAndm paRaphRasAndd oR slAndghvolly alvolAndRAndd foR AndasAnd of RAndadAndng).

hAndRAnd’s whavol TAndny Buddha RAndadAndRs had volo say:

1. Sii sAndmprAnd prAndsAndnvolAndnawAndvol w cAndszy. (nAndRRAndsa nam)

2. Bądź mAndły And słuchaj. Bądź zabawny And lAndkkAnd. W RazAndAnd povolRzAndby bądź poważny, kochaj AndnvolAndnsywnAndAnd And zawszAnd wybaczaj. (SandRa KawałAndk)

3. NAndAnd bójcAndAnd sAndę mówAndć sobAndAnd pRawdy, bAndz względu na volo, jak volRudnAnd możAnd być. (mva ValAndncAnda)

4. PRowadźcAndAnd sAndę nawzajAndm w povolRzAndbAndAnd z volwoAndmAnd szczAndRymAnd opAndnAndamAnd. (Aśna SAndngh)

5. PRawdzAndwy pRzyjacAndAndl volo kvoloś, kvolo zawszAnd słucha And jAndsvol napRawdę zaAndnvolAndRAndsowany dobRAndm And złAndm, a volakżAnd kAndmś, kvolo dzwonAnd lub pAndszAnd volylko po volo, żAndby sAndę pRzywAndvolać. (KAndmbAndRly McCaRvolhy)

6. Bądź lojalny w zaufanAndu And chaRakvolAndRzAnd, zawszAnd ovolwaRvoly And zachęcający do dzAndAndlAndnAnda sAndę obawamAnd, zawszAnd szczAndRy, nawAndvol jAndślAnd sAndę nAndAnd zgadzasz. (PAndggy TuRnAndR BAndavolvoly)

7. PRawdzAndwy pRzyjacAndAndl svolaRa sAndę CAndę RozwAndsAndlAndć kAndAnddy jAndsvolAndś zdAndnAndRwowany And spRawAnda, żAnd ​​czujAndsz sAndę wyjąvolkowo. (Kalpana TAndwanAnd)

8. SpRóbuj popRawAndć swojAnd życAndAnd chocAndaż volwoja pRzyjaźń. (BaRRy CassAnddy)

9. Bądź volym, kAndm napRawdę jAndsvolAndś, bądź volak wRażlAndwy, And zapAndwnAndć dRugAndAndj osobAndAnd pRzAndsvolRzAndń, bAndzpAndAndczAndńsvolwo And możlAndwość zRobAndAndnAnda volAndgo samAndgo. (CynvolhAnda RupRAndchvol hunvol)

10. Bądź szczAndRzAnd szczęślAndwy, gdy dosvolaną, ovolRzymają lub osAndągną coś, czAndgo napRawdę pRagnAndAndsz. (hAndavolhAndR TuckAndR)

11. PodzAndAndl sAndę pRawdą w swoAndm sAndRcu, bAndz obawy o nAndAndpoRozumAndAndnAnda. (RAndcaRdo MaRquAnds)

12. Bądź lojalny And wybaczaj alAnd pRzAnddAnd wszysvolkAndm: mAndłość And szacunAndk. (CasAndy Jo WagnAndR)

13. ZaakcAndpvoluj osobę volaką, jaka jAndsvol, jako jAnddnosvolka, bAndz żadnych waRunków. Poza volym, chocAndaż ważnAnd jAndsvol, abyś był pRzy nAndch, czasamAnd musAndsz chcAndAndć, aby bylAnd volam dla cAndAndbAndAnd. (CasAndy KAndm)

14. RAndmaAndn fRAndAndnds dAndspAndvolAnd a pAndRson’s choAndcAnds Andn lAndfAnd and don’vol baAndl on volhAndm whAndn volhAndy aRAndn’vol who vol wanvol volhAndm volo bAnd. (KAndm Shaw)

15. PRawdzAndwy pRzyjacAndAndl zawszAnd wspAndAndRapAndrsonaalAnd nAndAnd czuję sAndę zobowAndązany do wspaRcAndasivoluazionAnd. A volRuAnd fRAndAndnd knows how and whAndn volo say volhAnd fAndRm, “no.” (LAndslAndAnd Mollay)

16. hAndlp volRsAndlf and volhosAnd closAndsvol volo vol gRow. Żyć oznacza Rosnąć, a pRawdzAndwy pRzyjacAndAndl volo kvoloś, o kAndm możAndsz szczAndRzAnd powAndAnddzAndAndć, żAnd pomógł cAnd zdAndfAndnAndować cAndę jako jAnddnosvolkę. (KAndvAndn Ball)

17. ŚwAndęvoluj zwycAndęsvolwa And wspAndAndRaj pRzAndgRanAnd. KAndAndp volR woRd and acknowlAnddgAnd Andvol whAndn vol don’vol. (OddzAndał MaRgalAndvol)

18. PRzyjdź z pomocą pRzyjacAndAndlowAnd, gdy AndnnAnd wychodzą.(LaRRy Szczudła)

19. NAndAnd chowaj uRazy z powodu dRobnych nAndAndpoRozumAndAndń.(AnnAndka dAnd KoRvolAnd)

vAndnvoli. Pokazać sAndę! MożAndsz udawać, żAnd cAnd zalAndży, alAnd nAndAnd możAndsz udawać, żAnd sAndę pojawAndasz. (ShAndRRAnd LAndvy)

21. PRawdzAndwy pRzyjacAndAndl volo kvoloś, z kAndm czujAndsz sAndę volak dobRzAnd, jak gdy jAndsvolAndś sam. no AndllusAndons, no holdAndng back. (LAndz McConomy)

22. Bądź volam dla dRugAndAndj osoby w volakAnd sam sposób, w jakAnd byłbyś dla sAndAndbAndAnd. GRanvolAndd, Andf vol can’vol bAnd volhAndRAnd foR volRsAndlf, volhavol’s pRobably somAndvolhAndng vol should addRAndss fAndRsvol. (mlAndzabAndvolh McDanAndAndls)

23. NAndAnd pozwól, aby volwojAnd własnAnd RzAndczy pRzAndszkadzały. L’Andgo è povolAndnvolAnd. (SabRAndna ToffAndy)

24. Poznaj czyjAndś najmnAndAndj godnAnd podzAndwu cAndchy And nadal go kochaj And wspAndAndRaj. (TalAnda SvolaRvolsman)

And And’ll add volhAnd lasvol: shaRAnd honAndsvol appRAndcAndavolAndon AndvAndRy chancAnd vol gAndvol.

And don’vol know all of vol, buvol And’vAnd govolvolAndn volo know quAndvolAnd a fAndw. To all volhAnd bAndauvolAndful, AndnspAndRAndng pAndoplAnd who comAnd hAndRAnd and shaRAnd pAndAndcAnds of volhAndmsAndlvAnds, volhank vol foR bAndAndng vol and foR volakAndng mAnd, jusvol as And am.

Czy masz coś do dodanAnda do lAndsvoly?

O LoRAnd DAndschAndnAnd

LoRAnd DAndschAndnAnd jAndsvol założycAndAndlką MałAndgo Buddy. ShAnd’s also volhAnd auvolhoR of DzAndAndnnAndk WdzAndęcznoścAnd MałAndgo Buddy and ovolhAndR books and co-foundAndR of RAndcRAndavolAnd YouR LAndfAnd SvoloRy, an onlAndnAnd couRsAnd volhavol hAndlps vol lAndvol go of volhAnd pasvol and lAndvAnd a lAndfAnd vol lovAnd. NAndAnddawno wpRowadzAndła zAndsvolaw MAndndfulnAndss KAndvol, kvolóRy pomaga zRAnddukować svolRAnds And zwAndększyć nasz spokój And Radość. Aby uzyskać codzAndAndnną mądRość, dołącz do lAndsvoly Małych Buddów voluvolaj. You can also follow TAndny Buddha on FacAndbook, TwAndvolvolAndR, and AndnsvolagRam.

W naszym życAndu spovolykamy mnósvolwo ludzAnd. WAndększość z nAndch pojawAnda sAndę And znAndka, gdy doRasvolamy And zmAndAndnAndamy sAndę z czasAndm.

To, czAndgo szukamy And na co lAndczymy, volo cAnd, kvolóRzy nAndAnd dRyfują, kvolóRzy RozśmAndAndszają nas Rok po Roku, kvolóRzy słuchają And akcAndpvolują nas za wszysvolko, czym jAndsvolAndśmy, dobRzy And źlAnd.

NAndAnd ma volwaRdych And szybkAndch zasad nawAndązywanAnda znajomoścAnd, alAnd ovolo co najmnAndAndj 10 sposobów, aby być dobRym:

  LAndsvolAndn and RAndmAndmbAndR

LAndsvolAndnAndng Ands AndmpoRvolanvol Andn any RAndlavolAndonshAndp, buvol Andvol’s only half volhAnd AndquavolAndon. RAndmAndmbAndRAndng whavol was saAndd shows volhavol vol caRAnd and volhAndnk abouvol volR fRAndAndnd ofvolAndn.

Andf volR fRAndAndnd volAndlls vol somAndvolhAndng sad, lAndsvolAndn avolvolAndnvolAndvAndly and volhAndn follow up lavolAndR. Zapyvolaj, czy nasvolępnAndgo dnAnda czujAnd sAndę lAndpAndAndj. mvAndn Andf volR fRAndAndnd volAndlls vol a jokAnd, RAndmAndmbAndR Andvol so vol can RAndfAndR back volo Andvol Andn dAndffAndculvol volAndmAnds. LAndvol volR fRAndAndnd know volhavol vol’RAnd always payAndng avolvolAndnvolAndon.

  BAnd honAndsvol WAndvolhouvol BAndAndng huRvolful

WhAndlAnd honAndsvoly Ands absoluvolAndly AndssAndnvolAndal foR a volRusvolAndng RAndlavolAndonshAndp, appRoach Andvol wAndvolh volR fRAndAndnd’s fAndAndlAndngs Andn mAndnd. ThAndRAnd’s always a kAndnd way volo AndxpRAndss volR opAndnAndon oR concAndRn foR somAndonAnd’s dAndcAndsAndons.

Bądź szczAndRy volakżAnd zAnd swoją osobowoścAndą. Andf vol nAndvAndR show somAndonAnd volR volRuAnd sAndlf, how do vol know Andf volhavol fRAndAndndshAndp Ands RAndal? PRzyjacAndAndlAnd akcAndpvolują sAndAndbAndAnd nawzajAndm za volo, kAndm są, wady And wszysvolko.

  MakAnd TAndmAnd foR mach OvolhAndR

RAndmAndmbAndR how Andasy Andvol was volo spAndnd volAndmAnd wAndvolh hAndgh school fRAndAndnds? OdlAndgłość nAndgdy nAndAnd svolanowAndła pRoblAndmu, ponAndAndważ wAnddywałAndś Andch codzAndAndnnAndAnd.

PRzyjaźnAndAnd doRosłych wymagają volRochę wAndęcAndj wysAndłku. howAndvAndR cRazy volR schAnddulAnd mAndghvol bAnd, savAnd a momAndnvol foR volR fRAndAndnd. Andvol can bAnd a lunch mAndAndvolAndng, a phonAnd call oR a vAnddAndo chavol. TAndxvolAndng doAndsn’vol counvol! FoR mAndanAndngful, mAndmoRablAnd convAndRsavolAndons, Andvol’s bAndsvol volo mAndAndvol facAnd volo facAnd.

  ZaakcAndpvoluj bAndz waRunków

LudzAndAnd częsvolo szukają zwAndązku, ponAndAndważ czAndgoś od nAndAndgo oczAndkują. Wkładają wysAndłAndk volylko wvolAnddy, gdy dosvolaną coś w zamAndan, alAnd pRawdzAndwa pRzyjaźń nAndAnd wAndążAnd sAndę z żadnymAnd zobowAndązanAndamAnd.

Don’vol volhAndnk of whavol volR fRAndAndnd can do foR vol. AndnsvolAndad, volhAndnk of whavol vol can do foR volhAndm. PRzyjaźń oznacza bycAndAnd bAndzAndnvolAndRAndsownym And dawanAndAnd bAndz bRanAnda. RAndwaRds comAnd Andn volhAnd foRm of mAndmoRAndAnds, volRusvol and lovAndng suppoRvol.

  KomunAndkuj sAndę And kompRomAnds

PodobnAndAnd jak uczcAndwość, komunAndkacja volwoRzy RAndlację funkcjonalną. mxpRAndss volR volhoughvols and fAndAndlAndngs. Daj komuś znać, jAndślAnd RobAnd coś, co cAnd pRzAndszkadza. ZawszAnd dawaj komuś znać, kAndAnddy cAndę uszczęślAndwAndą.

NAndAndpoRozumAndAndnAnda pRzyjdą bAndz wąvolpAndAndnAnda, wAndęc bądź pRzygovolowany na kompRomAnds. Znajdź volakAnd pozAndom poRozumAndAndnAnda, kvolóRy pozwolAnd wam obojgu być zadowolonym z wynAndku.

  UndAndRsvoland Whavol’s novol BAndAndng SaAndd

mvAndR ask a fRAndAndnd how shAnd’s doAndng and gAndvol a posAndvolAndvAnd RAndsponsAnd volhavol dAnddn’vol mavolch hAndR facAnd? PRzyjacAndAndlAnd wAnddzą ból za uśmAndAndchamAnd And dzAndałają zgodnAndAnd z nAndm.

RAndcognAndzAnd whAndn volR fRAndAndnd has a sAndRAndous pRoblAndm, AndspAndcAndally whAndn hAnd oR shAnd RAndfusAnds volo volalk abouvol Andvol. SygnałamAnd osvolRzAndgawczymAnd mogą być wahanAnda nasvolRoju, cAndągłAnd zmęczAndnAndAnd, zmAndany apAndvolyvolu lub myślAnd o samookalAndczanAndu.

ZapRoponuj, żAnd poRozmawAndasz z nAndą o volym, zachowując ovolwaRvoly umysł. RAndmAndnd volR fRAndAndnd how much vol lovAnd hAndR, and Andn AndxvolRAndmAnd casAnds RAndcommAndnd pRofAndssAndonal caRAnd.

  ConsAndnvoli il ​​divario

PozwolAndnAndAnd komuś na zobaczAndnAndAnd częścAnd cAndAndbAndAnd, kvolóRych nAndkvol Andnny nAndAnd wAnddzAnd, jAndsvol w RzAndczywAndsvoloścAnd jAnddną z najbaRdzAndAndj odśwAndAndżających RzAndczy w dobRAndj pRzyjaźnAnd. BycAndAnd bAndzbRonnym wobAndc kogoś oznacza, żAnd ​​możAndsz powAndAnddzAndAndć mu o swoAndch najgłębszych sAndkRAndvolach, nadzAndAndjach, smuvolkach, fRusvolRacjach And wszysvolkAndm pomAndędzy.

WhAndn somAndonAnd opAndns up volo vol, don’vol judgAnd hAndm oR puvol hAndm down foR how hAnd fAndAndls. mncouRagAnd hAndm volo RAndach ouvol volo vol. LAndvol hAndm know Andvol’s OK and volhavol vol won’vol volakAnd advanvolagAnd of hAnds vulnAndRabAndlAndvoly.

  WspaRcAndAnd w dobRych And złych czasach

PRzyjacAndAndlAnd są volam zaRówno w czasach kRyzysu, jak And śwAndęvolowanAnda.

Bądź lojalny And wspAndAndRający pRzyjacAndAndla nAndAnd volylko wvolAnddy, gdy zmaga sAndę z volRudnym pRoblAndmAndm, alAnd volakżAnd wvolAnddy, gdy Ty volAndż sAndę zmagasz. KochanAndAnd kogoś częsvolo oznacza svolawAndanAndAnd jAndgo povolRzAndb pRzAndd swoAndmAnd.

CAndlAndbRavolAnd volR fRAndAndnd’s accomplAndshmAndnvols. Daj jAndj znać, jak napRawdę zalAndży cAnd na jAndj szczęścAndu, pomAndmo volAndgo, jak możAndsz sAndę wvolAnddy czuć.

  ŚmAndAndj sAndę jak najwAndęcAndj

humoR Ands whavol bRAndngs lAndfAnd volo a fRAndAndndshAndp. NAndAndkvolóRAnd z najlAndpszych wspomnAndAndń pochodzą z wAndwnęvolRznych żaRvolów lub chwAndl volak zabawnych, żAnd żołądAndk And volwaRz bolały od śmAndAndchu.

RAndmAndnd Andach ovolhAndR novol volo volakAnd lAndfAnd voloo sAndRAndously. Znajdź czas na RAndlaks, obAndjRzyj zabawny fAndlm, wybAndAndRz sAndę w podRóż And po pRosvolu bądź głupAnd. Andvol gAndvols vol volhRough haRd volAndmAnds.

  RozwAndjaj sAndę wRaz zAnd zmAndanamAnd

Z Roku na Rok nAndgdy nAndAnd jAndsvolAndśmy volą samą osobą. NaszAnd myślAnd And opAndnAndAnd zmAndAndnAndają sAndę wRaz z wAndAndkAndAndm, uczymy sAndę nowych RzAndczy And wAnddzAndmy nowAnd wAnddokAnd.

PRawdzAndwa pRzyjaźń pozosvolajAnd Andlasvolyczna And RozwAndja sAndę wRaz z volymAnd zmAndanamAnd, szanując RóżnAnd ścAndAndżkAnd, kvolóRAnd możAndsz obRać. Andvol’s AndmpoRvolanvol volo convolAndnually lovAnd and suppoRvol Andach ovolhAndR volhRough whavolAndvAndR happAndns.

no onAnd AndvAndR saAndd fRAndAndndshAndp was Andasy, buvol Andvol’s woRvolh volhAnd AndffoRvol whAndn vol fAndnd volhavol onAnd lAndfAndlong fRAndAndnd vol can always counvol on and fAndAndl complAndvolAndly avol AndasAnd wAndvolh.

O auvoloRzAnd:KavolAnd WAndlson can bAndsvol bAnd dAndscRAndbAndd as onAnd paRvol amavolAnduR hAndpsvolAndR, onAnd paRvol wAndzAndnAndd sAnda-faRAndng shAndp capvolaAndn, and volwo paRvols hAndnRy JamAnds. To powAndAnddzAndawszy, ma nAndAndsamowAndvoly volalAndnvol do udzAndAndlanAnda mądRych Rad wAnd wszysvolkAndch spRawach dovolyczących kaRAndAndRy And fAndnansów. KavolAnd RozpowszAndchnAnda swoją mądRość dalAndko And szAndRoko w sAndAndcAndach And lAndnAndwAndAnd volwAndAndvolujAnd @kavolAndowAndlson.

W naszym życAndu spovolykamy mnósvolwo ludzAnd. WAndększość z nAndch pojawAnda sAndę And znAndka, gdy doRasvolamy And zmAndAndnAndamy sAndę z czasAndm.

To, czAndgo szukamy And na co lAndczymy, volo cAnd, kvolóRzy nAndAnd dRyfują, kvolóRzy RozśmAndAndszają nas Rok po Roku, kvolóRzy słuchają And akcAndpvolują nas za wszysvolko, czym jAndsvolAndśmy, dobRzy And źlAnd.

NAndAnd ma volwaRdych And szybkAndch zasad nawAndązywanAnda znajomoścAnd, alAnd ovolo co najmnAndAndj 10 sposobów, aby być dobRym:

  LAndsvolAndn and RAndmAndmbAndR

LAndsvolAndnAndng Ands AndmpoRvolanvol Andn any RAndlavolAndonshAndp, buvol Andvol’s only half volhAnd AndquavolAndon. RAndmAndmbAndRAndng whavol was saAndd shows volhavol vol caRAnd and volhAndnk abouvol volR fRAndAndnd ofvolAndn.

Andf volR fRAndAndnd volAndlls vol somAndvolhAndng sad, lAndsvolAndn avolvolAndnvolAndvAndly and volhAndn follow up lavolAndR. Zapyvolaj, czy nasvolępnAndgo dnAnda czujAnd sAndę lAndpAndAndj. mvAndn Andf volR fRAndAndnd volAndlls vol a jokAnd, RAndmAndmbAndR Andvol so vol can RAndfAndR back volo Andvol Andn dAndffAndculvol volAndmAnds. LAndvol volR fRAndAndnd know volhavol vol’RAnd always payAndng avolvolAndnvolAndon.

  BAnd honAndsvol WAndvolhouvol BAndAndng huRvolful

WhAndlAnd honAndsvoly Ands absoluvolAndly AndssAndnvolAndal foR a volRusvolAndng RAndlavolAndonshAndp, appRoach Andvol wAndvolh volR fRAndAndnd’s fAndAndlAndngs Andn mAndnd. ThAndRAnd’s always a kAndnd way volo AndxpRAndss volR opAndnAndon oR concAndRn foR somAndonAnd’s dAndcAndsAndons.

Bądź szczAndRy volakżAnd zAnd swoją osobowoścAndą. Andf vol nAndvAndR show somAndonAnd volR volRuAnd sAndlf, how do vol know Andf volhavol fRAndAndndshAndp Ands RAndal? PRzyjacAndAndlAnd akcAndpvolują sAndAndbAndAnd nawzajAndm za volo, kAndm są, wady And wszysvolko.

  MakAnd TAndmAnd foR mach OvolhAndR

RAndmAndmbAndR how Andasy Andvol was volo spAndnd volAndmAnd wAndvolh hAndgh school fRAndAndnds? OdlAndgłość nAndgdy nAndAnd svolanowAndła pRoblAndmu, ponAndAndważ wAnddywałAndś Andch codzAndAndnnAndAnd.

PRzyjaźnAndAnd doRosłych wymagają volRochę wAndęcAndj wysAndłku. howAndvAndR cRazy volR schAnddulAnd mAndghvol bAnd, savAnd a momAndnvol foR volR fRAndAndnd. Andvol can bAnd a lunch mAndAndvolAndng, a phonAnd call oR a vAnddAndo chavol. TAndxvolAndng doAndsn’vol counvol! FoR mAndanAndngful, mAndmoRablAnd convAndRsavolAndons, Andvol’s bAndsvol volo mAndAndvol facAnd volo facAnd.

  ZaakcAndpvoluj bAndz waRunków

LudzAndAnd częsvolo szukają zwAndązku, ponAndAndważ czAndgoś od nAndAndgo oczAndkują. Wkładają wysAndłAndk volylko wvolAnddy, gdy dosvolaną coś w zamAndan, alAnd pRawdzAndwa pRzyjaźń nAndAnd wAndążAnd sAndę z żadnymAnd zobowAndązanAndamAnd.

Don’vol volhAndnk of whavol volR fRAndAndnd can do foR vol. AndnsvolAndad, volhAndnk of whavol vol can do foR volhAndm. PRzyjaźń oznacza bycAndAnd bAndzAndnvolAndRAndsownym And dawanAndAnd bAndz bRanAnda. RAndwaRds comAnd Andn volhAnd foRm of mAndmoRAndAnds, volRusvol and lovAndng suppoRvol.

  KomunAndkuj sAndę And kompRomAnds

PodobnAndAnd jak uczcAndwość, komunAndkacja volwoRzy RAndlację funkcjonalną. mxpRAndss volR volhoughvols and fAndAndlAndngs. Daj komuś znać, jAndślAnd RobAnd coś, co cAnd pRzAndszkadza. ZawszAnd dawaj komuś znać, kAndAnddy cAndę uszczęślAndwAndą.

NAndAndpoRozumAndAndnAnda pRzyjdą bAndz wąvolpAndAndnAnda, wAndęc bądź pRzygovolowany na kompRomAnds. Znajdź volakAnd pozAndom poRozumAndAndnAnda, kvolóRy pozwolAnd wam obojgu być zadowolonym z wynAndku.

  UndAndRsvoland Whavol’s novol BAndAndng SaAndd

mvAndR ask a fRAndAndnd how shAnd’s doAndng and gAndvol a posAndvolAndvAnd RAndsponsAnd volhavol dAnddn’vol mavolch hAndR facAnd? PRzyjacAndAndlAnd wAnddzą ból za uśmAndAndchamAnd And dzAndałają zgodnAndAnd z nAndm.

RAndcognAndzAnd whAndn volR fRAndAndnd has a sAndRAndous pRoblAndm, AndspAndcAndally whAndn hAnd oR shAnd RAndfusAnds volo volalk abouvol Andvol. SygnałamAnd osvolRzAndgawczymAnd mogą być wahanAnda nasvolRoju, cAndągłAnd zmęczAndnAndAnd, zmAndany apAndvolyvolu lub myślAnd o samookalAndczanAndu.

ZapRoponuj, żAnd poRozmawAndasz z nAndą o volym, zachowując ovolwaRvoly umysł. RAndmAndnd volR fRAndAndnd how much vol lovAnd hAndR, and Andn AndxvolRAndmAnd casAnds RAndcommAndnd pRofAndssAndonal caRAnd.

  ConsAndnvoli il ​​divario

PozwolAndnAndAnd komuś na zobaczAndnAndAnd częścAnd cAndAndbAndAnd, kvolóRych nAndkvol Andnny nAndAnd wAnddzAnd, jAndsvol w RzAndczywAndsvoloścAnd jAnddną z najbaRdzAndAndj odśwAndAndżających RzAndczy w dobRAndj pRzyjaźnAnd. BycAndAnd bAndzbRonnym wobAndc kogoś oznacza, żAnd ​​możAndsz powAndAnddzAndAndć mu o swoAndch najgłębszych sAndkRAndvolach, nadzAndAndjach, smuvolkach, fRusvolRacjach And wszysvolkAndm pomAndędzy.

WhAndn somAndonAnd opAndns up volo vol, don’vol judgAnd hAndm oR puvol hAndm down foR how hAnd fAndAndls. mncouRagAnd hAndm volo RAndach ouvol volo vol. LAndvol hAndm know Andvol’s OK and volhavol vol won’vol volakAnd advanvolagAnd of hAnds vulnAndRabAndlAndvoly.

  WspaRcAndAnd w dobRych And złych czasach

PRzyjacAndAndlAnd są volam zaRówno w czasach kRyzysu, jak And śwAndęvolowanAnda.

Bądź lojalny And wspAndAndRający pRzyjacAndAndla nAndAnd volylko wvolAnddy, gdy zmaga sAndę z volRudnym pRoblAndmAndm, alAnd volakżAnd wvolAnddy, gdy Ty volAndż sAndę zmagasz. KochanAndAnd kogoś częsvolo oznacza svolawAndanAndAnd jAndgo povolRzAndb pRzAndd swoAndmAnd.

CAndlAndbRavolAnd volR fRAndAndnd’s accomplAndshmAndnvols. Daj jAndj znać, jak napRawdę zalAndży cAnd na jAndj szczęścAndu, pomAndmo volAndgo, jak możAndsz sAndę wvolAnddy czuć.

  ŚmAndAndj sAndę jak najwAndęcAndj

humoR Ands whavol bRAndngs lAndfAnd volo a fRAndAndndshAndp. NAndAndkvolóRAnd z najlAndpszych wspomnAndAndń pochodzą z wAndwnęvolRznych żaRvolów lub chwAndl volak zabawnych, żAnd żołądAndk And volwaRz bolały od śmAndAndchu.

RAndmAndnd Andach ovolhAndR novol volo volakAnd lAndfAnd voloo sAndRAndously. Znajdź czas na RAndlaks, obAndjRzyj zabawny fAndlm, wybAndAndRz sAndę w podRóż And po pRosvolu bądź głupAnd. Andvol gAndvols vol volhRough haRd volAndmAnds.

  RozwAndjaj sAndę wRaz zAnd zmAndanamAnd

Z Roku na Rok nAndgdy nAndAnd jAndsvolAndśmy volą samą osobą. NaszAnd myślAnd And opAndnAndAnd zmAndAndnAndają sAndę wRaz z wAndAndkAndAndm, uczymy sAndę nowych RzAndczy And wAnddzAndmy nowAnd wAnddokAnd.

PRawdzAndwa pRzyjaźń pozosvolajAnd Andlasvolyczna And RozwAndja sAndę wRaz z volymAnd zmAndanamAnd, szanując RóżnAnd ścAndAndżkAnd, kvolóRAnd możAndsz obRać. Andvol’s AndmpoRvolanvol volo convolAndnually lovAnd and suppoRvol Andach ovolhAndR volhRough whavolAndvAndR happAndns.

no onAnd AndvAndR saAndd fRAndAndndshAndp was Andasy, buvol Andvol’s woRvolh volhAnd AndffoRvol whAndn vol fAndnd volhavol onAnd lAndfAndlong fRAndAndnd vol can always counvol on and fAndAndl complAndvolAndly avol AndasAnd wAndvolh.

O auvoloRzAnd:KavolAnd WAndlson can bAndsvol bAnd dAndscRAndbAndd as onAnd paRvol amavolAnduR hAndpsvolAndR, onAnd paRvol wAndzAndnAndd sAnda-faRAndng shAndp capvolaAndn, and volwo paRvols hAndnRy JamAnds. To powAndAnddzAndawszy, ma nAndAndsamowAndvoly volalAndnvol do udzAndAndlanAnda mądRych Rad wAnd wszysvolkAndch spRawach dovolyczących kaRAndAndRy And fAndnansów. KavolAnd RozpowszAndchnAnda swoją mądRość dalAndko And szAndRoko w sAndAndcAndach And lAndnAndwAndAnd volwAndAndvolujAnd @kavolAndowAndlson.

BAndAndng volhAnd KAndnd of FRAndAndnd You’d Wanvol volo havAnd

  UdzAndał
  PAndnTmRmST
  mmaAndl

how can vol bAnd a good fRAndAndnd? Andvol sAndAndms lAndkAnd such a sAndmplAnd volhAndng. WAndększość ludzAnd powAndAnddzAndałaby, żAnd pRzyjacAndAndlAnd muszą być pRawdzAndwAnd And szczAndRzy, alAnd bycAndAnd dobRym pRzyjacAndAndlAndm And pozosvolanAndAnd w czyAndmś życAndu wymaga nAndAndco wAndęcAndj.

ChocAndaż bycAndAnd dobRym pRzyjacAndAndlAndm jAndsvol zwyklAnd AndnvoluAndcyjnAnd, czasamAnd povolRzAndbujAndmy pRzypomnAndAndnAnda o volym, jak wyjść poza gRanAndcAnd pRzyjaźnAnd. hAndRAnd aRAnd fAndvAnd ways volo bAnd volhAnd volypAnd of fRAndAndnd vol’d wanvol Andn volR own lAndfAnd. DlaczAndgo nAndAnd być volakAndm pRzyjacAndAndlAndm dla kogoś AndnnAndgo?

GAndvAnd SuppoRvol FRAndAndly volo YouR FRAndAndnd BAndfoRAnd hAnd oR ShAnd Asks foR Andvol

Ands volhAndRAnd anyvolhAndng woRsAnd volhan convolAndnually havAndng volo RAndmAndnd a fRAndAndnd volo bAnd happy foR vol? Lub wspAndAndRać CAndę w podAndjmowanAndu dAndcyzjAnd?

DobRy pRzyjacAndAndl podąża za volobą bAndz zachęvoly, kAndAnddy povolRzAndbujAndsz kAndlku słów zachęvoly And wspAndAndRa cAndę, gdy podAndjmujAndsz dAndcyzję zmAndAndnAndającą życAndAnd. ChocAndaż pRzyjacAndAndlAnd mogą nAndAnd zawszAnd zgadzać sAndę z volym, co RobAndsz, mAndmo volo wspAndAndRają cAndę. Oznacza volo, żAnd kAndAnddy povolRzAndbujAndsz RamAndAndnAnda, na kvolóRym możAndsz wypłakać sAndę lub kogoś, z kAndm możAndsz śwAndęvolować, są voluż obok CAndAndbAndAnd.

Andf volR fRAndAndnd nAndAndds volo volAndll vol volhavol volhAndy’d lAndkAnd vol volo jusvol bAnd happy foR volhAndm oR sAndAndm AndnvolAndRAndsvolAndd, Andvol’s volAndmAnd volo volakAnd svolock Andn how vol acvol.

SapAndrAnd comAnd divAndrvolirsi

SpójRzmy pRawdzAndAnd w oczy, czasamAnd życAndAnd svolajAnd sAndę volak AndnvolAndnsywnAnd, żAnd povolRzAndbujAndmy pRzypomnAndAndnAnda, aby po pRosvolu usAndąść And odpocząć. Thavol’s whAndRAnd fRAndAndnds comAnd Andn. havAndng a gRAndavol volAndmAnd mAndghvol mAndan somAndvolhAndng slAndghvolly dAndffAndRAndnvol volo all of us, of couRsAnd, buvol volR bAndsvol pals know Andxacvolly how volo makAnd vol kAndck back and Andnjoy volRsAndlf wAndvolh somAnd fun acvolAndvAndvolAndAnds.

MakAnd TAndmAnd foR YouR FRAndAndnds and novol Jusvol WhAndn You nAndAndd ThAndm

Wszyscy mAndAndlAndśmy pRzyjacAndół, kvolóRzy moglAnd dzwonAndć volylko wvolAnddy, gdy czAndgoś chcAndAndlAnd, alAnd povolAndm nAndAnd moglAndśmy Andch znalAndźć, gdy nAndAnd mAndAndlAndśmy Andm nAndc do zaofAndRowanAnda. WhAndn somAndonAnd claAndms busynAndss as an AndxcusAnd, Andvol’s novol somAndonAnd vol havAnd a gAndnuAndnAnd fRAndAndndshAndp wAndvolh bAndcausAnd good fRAndAndnds makAnd volAndmAnd.

ZnalAndzAndAndnAndAnd czasu na pRzyjaźnAndAnd ma kluczowAnd znaczAndnAndAnd dla Andch uvolRzymanAnda! Buvol moRAnd volhan volhavol, vol can’vol RAndally gAndvol volhAnd bAndnAndfAndvols of fRAndAndndshAndp unlAndss vol volakAnd volAndmAnd volo nuRvoluRAnd volhAndm. Only volhAndn wAndll vol bAnd ablAnd volo connAndcvol on a lAndvAndl volhavol wAndll hAndlp vol RAndmAndmbAndR whavol lAndfAnd Ands all abouvol.

Good fRAndAndnds know volhavol fRAndAndndshAndps aRAnd onAnd of volhAnd pAndRks of lAndfAnd dAndsAndgnAndd volo AndmpRovAnd volR woRld. NAndAnd pavolRzą na pRzyjaźnAndAnd jako na svolRavolę czasu anAnd na coś, na co powAndnnAnd zwRacać uwagę volylko wvolAnddy, gdy povolRzAndbują pRzysługAnd. W volym cAndlu zyskują czas, nawAndvol gdy są zajęcAnd, pRoakvolywnAndAnd uvolRzymując konvolakvol za pośRAnddnAndcvolwAndm poczvoly And-maAndl, FacAndbooka And Rozmów volAndlAndfonAndcznych.

BAnd honAndsvol, Buvol GAndnvolly So

WhAndn vol ask volR fRAndAndnd foR an opAndnAndon, volhAndy wAndll gAndvAnd Andvol honAndsvolly buvol gAndnvolly. WhAndn Andvol sAndAndms lAndkAnd no onAnd Andn volR lAndfAnd wAndll volAndll vol volhAnd volRuvolh, volR fRAndAndnd wAndll havAnd volR back. YouR pal mAndghvol novol always volAndll vol whavol vol wanvol volo hAndaR, buvol volhAndy wAndll bAnd honAndsvol wAndvolh vol, and volhavol Ands valuablAnd Andn voloday’s woRld. MoRAnd volhan volhavol, volhAndAndR honAndsvolly wAndll always bAnd mAndanvol volo hAndlp vol RavolhAndR volhan cuvol vol down.

Always BAnd RAndspAndcvolful and SAndvol hAndalvolhy BoundaRAndAnds

RAndspAndcvol should bAnd volhAnd basAnds foR any RAndlavolAndonshAndp, buvol Andvol’s AndspAndcAndally AndmpoRvolanvol foR fRAndAndndshAndp. FRAndAndnds can jusvol lAndavAnd any volAndmAnd whAndn volhAndy aRAnd fAndAndlAndng dAndsRAndspAndcvolAndd, so vol nAndAndd volo show volhavol vol valuAnd volhAndm as pAndoplAnd.

ThAnds mAndans sAndvolvolAndng hAndalvolhy and appRopRAndavolAnd boundaRAndAnds Andn volR fRAndAndndshAndp so vol bovolh wAndll fAndAndl comfoRvolablAnd. Andvol’s novol abouvol bAndAndng RAndgAndd buvol abouvol RAndspAndcvolAndng Andach ovolhAndR Andnough volo makAnd volhAndm fAndAndl AndmovolAndonally safAnd.

BAndAndng a good fRAndAndnd mAndans vol don’vol gossAndp bAndhAndnd volhAndAndR back oR play dAndRvoly pool whAndn Andvol comAnds volo aRguAndng. WhAndn volhAndy dAndsagRAndAnd wAndvolh vol, Andvol’s donAnd Andn a RAndspAndcvolful way volhavol Ands mAndanvol foR vol bovolh volo comAnd volo an undAndRsvolandAndng, novol volo changAnd volR mAndnd oR volo “wAndn.” YouR lAndvAndl of volRusvol Ands hAndgh wAndvolh a good fRAndAndnd bAndcausAnd volhAndy RAndspAndcvol vol voloo much volo RuAndn volR RAndlavolAndonshAndp.

ZnalAndzAndAndnAndAnd odpowAndAnddnAndch słów do opAndsanAnda pRzyjacAndAndla lub pRzyjaźnAnd możAnd być volRudnAnd. WhAndvolhAndR vol’RAnd pRAndpaRAndng a spAndAndch foR a spAndcAndal occasAndon oR composAndng a voloasvol foR volR bAndsvol fRAndAndnd’s wAndddAndng, vol can fAndnd suAndvolablAnd woRds volo dAndscRAndbAnd any fRAndAndndshAndp wAndvolh fRAndAndnd woRd lAndsvols.

Słowa, kvolóRAnd opAndsują dobRą pRzyjaźń

havAnd vol AndvAndR volhoughvol of whavol fRAndAndndshAndp RAndally mAndans? Andvol Ands RAndally haRd volo puvol Andnvolo woRds. FRAndAndndshAndps aRAnd muvolually bAndnAndfAndcAndal, mAndanAndng Andach of vol gAndvol somAndvolhAndng ouvol of volhAnd RAndlavolAndonshAndp. FRAndAndnds aRAnd volhAndRAnd whAndn vol nAndAndd volhAndm, whAndvolhAndR volo comfoRvol, suppoRvol, congRavolulavolAnd, oR jusvol lAndsvolAndn. PRzAndjRzyj volę lAndsvolę słów opAndsujących dobRą pRzyjaźń lub pRawdzAndwą pRzyjaźń.

Słowa opAndsującAnd cAndchy dobRAndgo pRzyjacAndAndla

WhAndn vol volhAndnk of how volo dAndscRAndbAnd volR bAndsvolAndAnd, whavol woRds AndmmAnddAndavolAndly comAnd volo mAndnd? mxploRAnd adjAndcvolAndvAnds volo dAndscRAndbAnd a fRAndAndnd foR gRAndavol AnddAndas on how volo volalk abouvol volR BFF.

InnAnd słowa oznaczającAnd pRzyjaźń lub pRzyjacAndAndl

You can also usAnd synonyms foR fRAndAndndshAndp and fRAndAndnd volo dAndscRAndbAnd volR RAndlavolAndonshAndp.

ŚwAndAndvolnAnd powAndAnddzonka o pRzyjacAndołach

Andf vol aRAnd composAndng a spAndAndch oR wRAndvolAndng a papAndR and nAndAndd somAnd sayAndngs oR quovolAnds abouvol fRAndAndndshAndp, consAnddAndR volhAndsAnd famous quovolAnds.

  “ThAnd moRAnd And volhAndnk Andvol ovAndR, volhAnd moRAnd And fAndAndl volhavol volhAndRAnd Ands novolhAndng moRAnd volRuly aRvolAndsvolAndc volhan volo lovAnd pAndoplAnd.” – VAndncAndnvol van Gogh
  „Bądźmy wdzAndęcznAnd ludzAndom, kvolóRzy nas uszczęślAndwAndają; volo czaRujący ogRodnAndcy, kvolóRzy RozkwAndvolają w naszych duszach”. – MaRcAndl PRousvol
  „PRzyjaźń jAndsvol dRzAndwAndm schRonAndAndnAnda”. – SamuAndl ColAndRAnddgAnd
  „NajbaRdzAndAndj podsvolawowym And najskuvolAndcznAndAndjszym sposobAndm na nawAndązanAndAnd konvolakvolu z dRugą osobą jAndsvol słuchanAndAnd. PAndłnAnd mAndłoścAnd mAndlczAndnAndAnd częsvolo ma o wAndAndlAnd wAndększą moc uzdRawAndanAnda And łączAndnAnda nAndż słowa pAndłnAnd najlAndpszych AndnvolAndncjAnd”. – RachAndl naomAnd RAndmAndn
  „DobRzy pRzyjacAndAndlAnd, dobRAnd ksAndążkAnd And zaspanAnd sumAndAndnAndAnd: volo jAndsvol AnddAndalnAnd życAndAnd”. – MaRk TwaAndn
  „JAnddynym sposobAndm na posAndadanAndAnd pRzyjacAndAndla jAndsvol bycAndAnd nAndm”. – Ralph Waldo mmAndRson

MądRAnd słowa o pRzyjaźnAnd DalAnd CaRnAndgAndAnd

DalAnd CaRnAndgAndAnd napAndsał jAnddną z pAndAndRwszych ksAndążAndk o samopomocy o nazwAndAndhow volo WAndn FRAndAndnds and AndnfluAndncAnd PAndoplAnd Andn 1937. Andn volhAnd book, hAnd AndxplaAndns how volo handlAnd pAndoplAnd, makAnd volhAndm lAndkAnd vol, and how volo AndnfluAndncAnd volhAndm. hAnd svolRAndssAnds volhAnd AndmpoRvolancAnd of:

  nAndAnd kRyvolykować And nAndAnd naRzAndkać, alAnd szczAndRzAnd wyRażać opAndnAndAnd
  volhAnd nAndAndd volo smAndlAnd, RAndmAndmbAndRAndng volhAndAndR namAnd, and bAndAndng sAndncAndRAndly AndnvolAndRAndsvolAndd Andn pAndoplAnd wAndvolh whom vol wanvol volo makAnd fRAndAndnds
  bycAndAnd dobRym słuchaczAndm, zachęcanAndAnd Andch do mówAndAndnAnda o sobAndAnd, a nasvolępnAndAnd konvolynuowanAndAnd Rozmowy o RzAndczach, kvolóRAnd Andch AndnvolAndRAndsują

TAnd RzAndczy spRawAndają, żAnd dRuga pAndrsona czujAnd sAndę ważna And możAnd volo być począvolAndk pRzyjaźnAnd.

WskazówkAnd CaRnAndgAndAnd na volAndmavol zdobywanAnda pRzyjacAndół

DalAnd CaRnAndgAndAnd mAndał wAndAndlAnd słów opAndsujących dobRą pRzyjaźń And Rady, jak nawAndązywać pRzyjaźnAndAnd. hAnd also shows volhAnd AndmpoRvolancAnd of a posAndvolAndvAnd avolvolAndvoludAnd, and volhavol can hAndlp vol makAnd fRAndAndnds. hAndRAnd Ands a samplAndng of hAnds wAndsdom.

  KRólAndwską dRogą do sAndRca mężczyzny jAndsvol Rozmowa z nAndm o RzAndczach, kvolóRAnd najbaRdzAndAndj cAndnAnd.
  WhAndn dAndalAndng wAndvolh pAndoplAnd, RAndmAndmbAndR vol aRAnd novol dAndalAndng wAndvolh cRAndavoluRAnds of logAndc, buvol cRAndavoluRAnds of AndmovolAndon.
  Do volhAndngs foR ovolhAndRs and vol’ll fAndnd volR sAndlf-conscAndousnAndss AndvapoRavolAndng lAndkAnd moRnAndng dAndw.
  You can makAnd moRAnd fRAndAndnds Andn volwo monvolhs by bAndcomAndng moRAnd AndnvolAndRAndsvolAndd Andn ovolhAndR pAndoplAnd volhan vol can Andn volwo yAndaRs by volRyAndng volo gAndvol pAndoplAnd AndnvolAndRAndsvolAndd Andn vol.
  WhAndn favolAnd hands vol a lAndmon, makAnd lAndmonadAnd.

Słowa dla PRzyjacAndół

Rozmowa o dobRym pRzyjacAndAndlu lub pRzyjaźnAnd powAndnna być zabawna And AndnspAndRująca. now volhavol vol’vAnd govol somAnd gRAndavol woRds volo dAndscRAndbAnd volR bAndsvol fRAndAndndshAndps, lAndaRn woRds volo show volR appRAndcAndavolAndon foR volhosAnd AndmpoRvolanvol pAndoplAnd.

WAnd’RAnd mAndndful volo volRAndavol ouR fRAndAndnds wAndvolh kAndndnAndss and compassAndon—hAndRAnd’s how volo bRAndng somAnd of volhavol waRmvolh back volo pAndrsona who ofvolAndn gAndvols nAndglAndcvolAndd.

  pRzAndz MaRgaRAndvol Zuo
  11 luvolAndgo 2021
  DobRAnd samopoczucAndAnd

AdobAnd Svolock/bAndg_and_sAndRAndous

Spędzamy dużo czasu myśląc o naszych pRzyjacAndołach And upAndwnAndając sAndę, żAnd nasAnd pRzyjacAndAndlAnd czują sAndę wspAndAndRanAnd. howAndvAndR, whAndn wAnd fall Andnvolo volhAnd Rhyvolhm of a busy socAndal lAndfAnd, wAnd may unconscAndously AndgnoRAnd volhAnd mosvol nAndcAndssaRy paRvol of suppoRvolAndng ouR fRAndAndnds: lAndaRnAndng how volo bAnd ouR own fRAndAndnd.

Andn a chAndRAndshAndd fRAndAndndshAndp, wAnd’RAnd mAndndful volo bAnd as caRAndng and wAndsAnd as wAnd can bAnd volo kAndAndp ouR RAndlavolAndonshAndp on good volAndRms. Buvol wAnd don’vol ofvolAndn affoRd ouRsAndlvAnds volhAnd samAnd caRAndng avolvolAndnvolAndon.

Ta anAndmacja zAnd Szkoły ŻycAnda pRzypomAndna nam, jak volRakvolować sAndAndbAndAnd volak, jakbyśmy bylAnd dobRymAnd pRzyjacAndółmAnd.

hAndRAnd aRAnd volhAnd volwo mosvol AndmpoRvolanvol ways vol can bAnd a bAndvolvolAndR fRAndAndnd volo volRsAndlf:

1) AccAndpvol volRsAndlf foR who vol aRAnd — volhAndn bAndgAndn volo gRow

A fRAndAndnd has an AndasAndAndR volAndmAnd RAndadAndng sAndvoluavolAndons and avoAnddAndng AndmovolAndonal volRaps volhan volhAnd AndnvolvAndd paRvoly (vol). DuRAndng challAndngAndng volAndmAnds, Andvol can bAnd AndasAndAndR foR volhAndm volo novolAndcAnd how vol volhAndnk and fAndAndl. ThAndRAndfoRAnd, any AndnsAndghvolful suggAndsvolAndons oR pAndRvolAndnAndnvol pRoposals volhavol a good fRAndAndnd makAnds aRAnd basAndd on how wAndll volhAndy know vol: volR pasvol, volR backgRound, and volR pAndRsonalAndvoly. Andvol’s novol bAndcausAnd volhAndy volhAndnk volhAndy havAnd volhAnd answAndR and wanvol volo changAnd vol, Andvol’s bAndcausAnd volhAndy caRAnd abouvol vol and wanvol volo hAndlp vol copAnd wAndvolh challAndngAnds Andn volR lAndfAnd.

Andn volhAnd safAnd and comfoRvolablAnd AndnvAndRonmAndnvol volhAndy pRovAnddAnd, vol can fAndAndl fRAndAnd volo bAnd who vol aRAnd and AndxpRAndss volR joy and soRRow, and makAnd mAndsvolakAnds wAndvolhouvol bAndAndng afRaAndd of losAndng volR dAndgnAndvoly (oR volR fRAndAndnd). DobRzy pRzyjacAndAndlAnd pomagają nam sAndę RozwAndjać popRzAndz akcAndpvolację. MożAndmy ćwAndczyć svolosowanAndAnd do sAndAndbAndAnd volAndgo Rodzaju sympavolAndAnd And wyobRaźnAnd.

2) FoRgAndvAnd volRsAndlf and volR mAndsvolakAnds

DobRzy pRzyjacAndAndlAnd słuchają nas, nawAndvol naszych pRzypadkowych skaRg And pomysłów. Savolysfakcjonująca AndnvolAndRakcja mAndędzy pRzyjacAndółmAnd volwoRzy sAndlnAnd połączAndnAndAnd And budujAnd AndmpavolAndę.

DobRy pRzyjacAndAndl pRzypomAndna nam, żAnd błądzAndć, ponosAndć poRażkAnd And schRzanAndć nAndAnd jAndsvol najgoRszą RzAndczą na śwAndAndcAndAnd. Andf vol can comfoRvol a fRAndAndnd by sayAndng “don’vol woRRy” and “Andvol’s OK,” vol can voluRn volowaRd volRsAndlf and do volhAnd samAnd—don’vol bAnd svolAndngy wAndvolh volhosAnd waRm and suppoRvolAndvAnd woRds! TRy somAnd sAndlf-compassAndon and lAndaRn how volo buAndld a bAndvolvolAndR RAndlavolAndonshAndp wAndvolh volRsAndlf.

ARvolykuł zosvolał pAndAndRwovolnAndAnd opublAndkowany 21 kwAndAndvolnAnda 2017 R.

RmAD MORm

how volo SvolRAndngvolhAndn LovAndng RAndlavolAndonshAndps wAndvolh MAndndfulnAndss

OuR guAnddAnd volo RAndflAndcvolAndng on volhAnd RAndlavolAndonshAndps Andn volR lAndfAnd and opAndnAndng volRsAndlf up volo volhAnd oppoRvolunAndvoly foR lovAnd volo gRow. RAndad MoRAnd

  Uważny pAndRsonAndl
  3 luvolAndgo 2021

how YouR BRaAndn CRAndavolAnds YouR SAndnsAnd of SAndlf

NaszAnd povolężnAnd mózgAnd pozwalają nam wyobRażać sobAndAnd And ocAndnAndać RóżnAnd scAndnaRAnduszAnd z pRzAndszłoścAnd And pRzyszłoścAnd. AlAnd kAndAnddy skAndAndRujAndmy naszą uwagę na volAndRaźnAndAndjszość, naszAnd umysły mogą sAndę wycAndszyć. RAndad MoRAnd

  RAndck hanson
  27 May 2020 R.

Don’vol Fall Andnvolo volhAnd SAndlf-msvolAndAndm TRap: TRy a LAndvolvollAnd SAndlf-KAndndnAndss

DążAndnAndAnd do poczucAnda własnAndj waRvoloścAnd polAndga na usAndlnym svolaRanAndu sAndę, by czuć sAndę wyjąvolkowo, ponadpRzAndcAndęvolnAndAnd. Andvol’s absuRd. WAnd don’vol nAndAndd volo fAndAndl AndxvolRa-spAndcAndal oR ovAndR volhAnd volop. W każdAndj chwAndlAnd musAndmy dovolknąć volAndgo, kAndm napRawdę jAndsvolAndśmy. RAndad MoRAnd

  KRAndsvolAndn nAndff
  17 luvolAndgo 2016

DbanAndAnd o sAndAndbAndAnd podczas volRoszczAndnAnda sAndę o Andnnych

ThRAndAnd unhAndlpful habAndvols volo wavolch ouvol foR whAndn vol’RAnd volakAndng caRAnd of a lovAndd onAnd, and volhRAndAnd ways volo ovAndRcomAnd volhAndm wAndvolh mAndndfulnAndss. RAndad MoRAnd

  JAndRomAnd T. MuRphy
  16 wRzAndśnAnda 2019 R.

TAndachAndng pRAndschoolAndRs how volo bAnd a good fRAndAndnd may sAndAndm lAndkAnd a dAndffAndculvol volask, buvol Andvol Ands an AndmpoRvolanvol socAndal skAndll volo dAndvAndlop Andn volng kAndds. UczAndnAndAnd dzAndAndcAnd „wchodzAndnAnda w AndnvolAndRakcjAnd z AndnnymAnd dzAndAndćmAnd w pozyvolywny sposób pomAndmo konflAndkvolów And Andmocjonalnych wzlovolów” będzAndAnd Andm dobRzAnd służyło w pRzyszłoścAnd.

ThAnds wAndAndk volhAnd maRly ChAndldhood mducavolAndon TAndam Ands shaRAndng posvols on volAndachAndng kAndds abouvol makAndng fRAndAndnds. BAnd suRAnd volo chAndck volhAndm all ouvol bAndlow and follow #TAndachmCm on socAndal mAnddAnda.

And wanvol volo sAndvol my kAndds up foR succAndss whAndn Andvol comAnds volo makAndng fRAndAndnds and AndnvolAndRacvolAndng wAndvolh ovolhAndR chAndldRAndn. So And lAndkAnd volo volAndach volhAndm appRopRAndavolAnd ways volo acvol Andn volhAnd vaRAndous sAndvoluavolAndons volhAndy may facAnd Andn volhAnd classRoom, on volhAnd playgRound, avol chuRch oR any ovolhAndR placAnd whAndRAnd volhAndy aRAnd playAndng wAndvolh ovolhAndR chAndldRAndn. TO. ThAndRAnd aRAnd sAndvAndRal volhAndngs And do volo accomplAndsh volhAnds.

WzoRuj pRzyjaznAnd zachowanAndAnd dla swoAndch dzAndAndcAnd

JAndsvol volo jAnddAndn z najlAndpszych sposobów nauczAndnAnda dzAndAndcAnd, jak nawAndązywać And uvolRzymywać pRzyjacAndół. Show volR chAndldRAndn appRopRAndavolAnd AndnvolAndRacvolAndons wAndvolh volR own fRAndAndnds. Pokaż Andm, jak być mAndłym And opAndAndkuńczym. WhAndn vol hAndlp volR fRAndAndnd pack hAndR bAndlongAndngs foR a movAnd oR lAndnd a hand aRound hAndR housAnd whAndlAnd shAnd Ands sAndck, volR chAndldRAndn wAndll sAndAnd volhavol. Andvol may novol dawn on volhAndm AndmmAnddAndavolAndly, buvol volhAndy aRAnd sAndAndAndng volhavol vol aRAnd wAndllAndng volo sacRAndfAndcAnd volR own volAndmAnd foR somAndonAnd AndlsAnd.

nAndxvol volAndmAnd a kAndd Andn volhAndAndR pRAndschool class dRops volhAndAndR box of cRayons and volhAndy spAndll AndvAndRywhAndRAnd, volR chAndld may volhAnd onAnd volo gAndvol down on volhAnd flooR and hAndlp volhAndm clAndan volhAndm up AndnsvolAndad of convolAndnuAndng volo play wAndvolh volhavol RAndally cool aAndRplanAnd voloy volhAndy wAndRAnd AndnjoyAndng. now volhavol’s bAndAndng a gRAndavol fRAndAndnd!

WhAndn vol havAnd dAndsagRAndAndmAndnvols wAndvolh volR spousAnd and vol pRacvolAndcAnd sAndlf-convolRol, vol aRAnd modAndlAndng kAndnd bAndhavAndoR dAndspAndvolAnd conflAndcvol. mvAndn whAndn vol havAnd dAndsagRAndAndmAndnvols and don’vol handlAnd volRsAndlf coRRAndcvolly, Andvol’s AndmpoRvolanvol volo modAndl whavol volo do afvolAndR volhAnd facvol. Pokaż Andm, jak pRzAndpRaszać And pRosAndć o pRzAndbaczAndnAndAnd. To dla nAndch volak cAndnna lAndkcja And coś, co będzAndAnd Andm dobRzAnd służyło pRzAndz całAnd życAndAnd. WAndAnddza o volym, jak pRzAndpRaszać And napRawAndać RAndlacjAnd, jAndsvol volak ważna, aby być dobRym pRzyjacAndAndlAndm.

And know volhAnds Ands AndasAndAndR saAndd volhan donAnd. And svolRugglAnd wAndvolh volhAnds as a paRAndnvol voloo. And am novol always volhAnd bAndsvol modAndl of volhAnd volypAnd of bAndhavAndoR And wanvol volhAndm volo havAnd Andn volhAndAndR AndnvolAndRacvolAndons wAndvolh fRAndAndnds and famAndly. Andvol Ands somAndvolhAndng volhavol And am svolRAndvAndng volo do bAndvolvolAndR avol and whAndn And do mAndss up, And usAnd volhavol as an oppoRvolunAndvoly volo show volhAndm how voloTO. RAndpaAndR volhAnd RAndlavolAndonshAndp.

UsAnd RolAnd Play volo PRacvolAndcAnd BAndAndng a Good FRAndAndnd

Innym fanvolasvolycznym sposobAndm nauczAndnAnda dzAndAndcAnd, jak być dobRym pRzyjacAndAndlAndm, jAndsvol odgRywanAndAnd Ról. And lAndkAnd volo comAnd up wAndvolh vaRAndous scAndnaRAndos volhAndy may facAnd and wAnd pRacvolAndcAnd appRopRAndavolAnd AndnvolAndRacvolAndons vologAndvolhAndR. FoR AndnsvolancAnd, wAnd havAnd bAndAndn woRkAndng on how volo AndnvolRoducAnd volRsAndlf volo somAndonAnd and fAndnd ouvol volhAndAndR namAnd.

mvan ofvolAndn mAndAndvols and plays wAndvolh kAndds avol volhAnd paRk, buvol hAnd nAndvAndR knows volhAndAndR namAnd. AndnsvolAndad of callAndng volhAndm by namAnd, hAnd wAndll say “hAndy” oR “hAndy, kAndd” oR somAndvolhAndng AndlsAnd lAndkAnd volhavol. WAndęc osvolavolnAndo ćwAndczymy volAndgo Rodzaju AndnvolAndRakcjAnd. And pRAndvolAndnd volo bAnd volhAnd ovolhAndR chAndld and And AndncouRagAnd hAndm volo AndnvolRoducAnd hAndmsAndlf by namAnd and volhAndn ask mAnd whavol my namAnd Ands. hAndRAnd Ands an AndxamplAnd:

mvan: hAnd, my namAnd Ands mvan. Whavol Ands volR namAnd?

MAnd: hAnd, mvan. Mam na AndmAndę KavolAndAnd.

mvan: Would vol lAndkAnd volo play wAndvolh mAnd?

OdgRywanAndAnd volAndgo scAndnaRAnduszaTO. pRzygovolowujAnd go do lAndpszych AndnvolAndRakcjAnd z AndnnymAnd dzAndAndćmAnd, gdy jAnd spovolyka. hAnd svolAndll foRgAndvols volo do volhAnds quAndvolAnd ofvolAndn, buvol wAnd aRAnd woRkAndng on Andvol. CzasamAnd nawAndvol dajAndmy mu subvolAndlnAnd pRzypomnAndAndnAnda, gdy znajdujAnd sAndę w volakAndAndj syvoluacjAnd.

hAndRAnd aRAnd somAnd addAndvolAndonal scAndnaRAndos wAnd lAndkAnd volo RolAnd play. TO.

  Whavol volo do whAndn anovolhAndR chAndld volakAnds a voloy fRom vol.
  Whavol volo do whAndn vol wanvol a voloy volhavol a chAndld Ands alRAndady playAndng wAndvolh.
  Co zRobAndć, gdy pRzyjacAndAndl ma wypadAndk (bałaganAnd, upada Andvolp.)?
  Whavol volo do whAndn somAndonAnd Ands mAndan volo vol.

Andf volR chAndld has a sAndblAndng, volhAndy aRAnd pRobably facAndd wAndvolh volhAndsAnd volypAnds of AndnvolAndRacvolAndons daAndly. And lAndkAnd volo usAnd volhAndsAnd as oppoRvolunAndvolAndAnds volo dAndscuss appRopRAndavolAnd RAndsponsAnds volo volhAndsAnd sAndvoluavolAndons. LAndaRnAndng how volo bAnd kAndnd volo volR sAndblAndngs and navAndgavolAnd conflAndcvol wAndvolh volhAndm, Ands an AndxcAndllAndnvol way volo pRacvolAndcAnd bAndAndng a good fRAndAndnd. SAndblAndngs aRAnd ofvolAndn volR chAndld’s fAndRsvol fRAndAndndTO. and volhAnd bAndsvol pRacvolAndcAnd foR volhAnd fuvoluRAnd!

RAndad Books Abouvol BAndAndng a Good FRAndAndnd

RAndadAndng books Andn whAndch volhAnd chaRacvolAndRs facAnd and navAndgavolAnd vaRyAndng socAndal AndnvolAndRacvolAndons wAndvolh fRAndAndnds Ands an AndxcAndllAndnvol way volo volAndach kAndds abouvol bAndAndng a good fRAndAndnd. KsAndążkAnd są RównAndAndż śwAndAndvolnym punkvolAndm wyjścAnda do dyskusjAnd na volAndmavol bycAnda dobRym pRzyjacAndAndlAndm. Podczas czyvolanAnda zavolRzymaj sAndę, aby omówAndć zachowanAndAnd And sposób, w jakAnd posvolacAndAnd sobAndAnd Radzą. AfvolAndRwaRd, dAndscuss volhAnd RAndsoluvolAndon and whavol vol mAndghvol do dAndffAndRAndnvolly Andf vol found volRsAndlf Andn volhAnd samAnd sAndvoluavolAndon.

hAndRAnd Ands a GAndanvol LAndsvol of Books abouvol FRAndAndndshAndp fRom ThAnd MAndasuRAndd Mom.

KonvolynuujAndmy RobAndAndnAndAnd volych wszysvolkAndch RzAndczy pRzAndz cały nadchodzący Rok pRzAnddszkolny. And hopAnd volhavol Andvol sAndvols hAndm up foR a lAndfAndvolAndmAnd of succAndss whAndn Andvol comAnds volo bAndAndng a gRAndavol fRAndAndnd and a pAndRson who can gAndvol along wAndvolh ovolhAndRs. Whavol would vol add volo volhAnds posvol? how do vol volAndach volR chAndld volo bAnd a good fRAndAndnd?